Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Kto z nás je viac šia­lený? Pred ho­di­nou som ti po­slala správu, na ktorú som ani ne­ča­kala od­po­veď a te­raz spolu se­díme v aute a mie­rime priamo do Ta­tier. Nie na­darmo sa ho­vorí, že ne­plá­no­vané veci sú tie naj­lep­šie. Vy­liezli sme na diaľ­nicu a sto­jíme na pr­vej ben­zí­no­vej pumpe. Do­pĺňame ener­giu ká­vou, kto­rej chuť mie­šame s ci­ga­re­tou a sme­jeme sa obaja na tejto ak­cii.

Po­ze­rám na teba a v hlave mám len tri slová. Pro­to­typ sluš­ného chlapca. Blond vlasy a modré oči. Kde ja som sa vlastne k tebe do­stala. V zá­chvate smie­chu sa­dáme do auta a vy­dáme sa na cestu. Cestu si skra­cu­jeme bes­ným pre­pí­na­ním rá­dia a hľa­da­ním pes­ničky, na ktorú mô­žeme spo­ločne vy­dá­vať akési zvuky v dom­nienke, že je to spev. Po ďal­ších zá­stav­kách sa úspešne blí­žime k cieľu.

Ne­viem sa doč­kať chvíle, keď sa za­tvo­ríme do izby a vy­le­zieme z nej až keď nás bude trá­piť hlad. Po toľ­kom smie­chu sa na chvíľu od­ml­čím a za­po­ze­rám na teba. Všim­neš si to, oto­číš sa na mňa, ale stále sa sú­stre­díš na jazdu. Po­lo­žíš ruku na moje ko­leno, po­hla­díš ma a jemne sa usme­ješ. Moje prsty na­po­dob­ňujú chô­dzu po tvo­jej ruke a opä­tu­jem ti do­tyk na nohe. Po­maly ru­kou stú­pam po tvo­jom stehne a za­sta­vím sa. Naše po­hľady sa znovu stretnú a tvoj úsmev je pre­kliate ši­bal­ský. Na­padlo nám presne to isté.

zdroj: pe­xels.com

Ro­zo­pí­nam ti po­maly no­ha­vice. V ti­chosti šo­fé­ru­ješ a ne­chá­vaš všetko iba na mne. Sle­du­ješ cestu a ob­čas po­hľa­dom záj­deš do tvojho rozk­roku. Vsú­vam ti ruku do no­ha­víc a hneď cí­tim tvoje vzru­še­nie. Bože, tvoj pe­nis je tak do­ko­nalý. Keď ho vy­tiah­nem, ne­viem sa po­hľa­dom naň na­ba­žiť. Pre­krásne ti stojí a ja mám naň stále väč­šiu chuť. Odo­pí­nam si pás. V aute sa rozb­lázni čer­vená kon­trolka a ne­zne­si­teľný zvuk, ktorý aj tak obaja ig­no­ru­jeme.

Mierne ti od­tiah­nem no­ha­vice a pre­hup­nem sa na se­dadle na ko­lená. Pevne ti ho dr­žím v ruke a po­ma­lým krú­ži­vým po­hy­bom ťa za­čnem ro­biť. Sle­du­ješ stále cestu a ob­čas po­hľa­dom prej­deš na mňa. Me­dzi­tým ako tvoj po­hľad sme­ruje dolu, ucí­tiš ako ti moje sliny do­pa­dajú na ža­luď. Ru­kou ich jemne po ňom roz­tie­ram. Pri­blí­žim sa hla­vou niž­šie a ja­zy­kom sa ho nežne dot­knem. Ucí­tim ako mi chy­tíš hlavu a tla­číš ju niž­šie. Pri­tla­čím pery k sebe a za­čnem ho vsú­vať do úst. Pekne hl­boko a ce­lého. Tak, ako to máš rád.

Za­čnem ťa po­riadne faj­čiť, pri­dá­vam na rých­losti a moje sliny ne­stí­ham pre­hĺtať, tak ich púš­ťam rovno naň. Znovu spo­ma­lím a pri­tla­čím si ho na líce, až ho vy­tiah­nem von a viac­krát to zo­pa­ku­jem. Hneď po­tom si ho dám ce­lého do úst a po­maly ho vy­ťa­hu­jem von. Mám chuť sa s ním hrať stále. Viem ale, že sme blízko zjazdu z diaľ­nice, tak pri­dám na tempe. Pra­vi­del­nými krú­ži­vými po­hybmi ťa čo­skoro pri­vá­dzam k vr­cholu. V ústach cí­tim tvoj pul­zu­júci pe­nis a ti­ché vzdy­chy sa roz­lie­hajú do hudby.

Tvoje vzru­še­nie po­maly klesá a ja pre­hĺtam se­meno. Ešte ti ho chvíľu lí­žem. Sad­nem si na­s­päť na se­dadlo a za­pnem si pás. Všim­nem si, že po­ze­ráš na mňa. „No čo mi­lá­čik? To si ešte dnes od­pra­cu­ješ,“ usme­jem sa a oto­čím hlavu. Pre­šli sme od­bočku. Obaja sa za­čneme smiať. Toto sa môže stať len nám.

Komentáre