…Pre­páč… Všetko sa zdá tak jed­no­du­ché, ale v sku­toč­nosti všetko je tak ne­sku­točne kom­pli­ko­vané!

Ospra­vedl­ňu­jem sa za to, že ne­do­ká­žem ovlá­dať svoje city, emó­cie a som až prí­liš im­pul­zívny člo­vek, ktorý sa riadi srd­com a nie roz­umom. Ospra­vedl­ňu­jem sa za to, že som po­ru­šila pra­vidlá na­šej hry a celý náš vzťah za­lo­žený na pria­teľ­stve sa akosi po­ka­zil. Mrzí ma to, ale už viac ne­do­ká­žem byť len tvo­jou pria­teľ­kou. Viem, že je dobré, že si to jed­no­du­cho ukon­čil, opus­til si ma! Ale mu­sím ti po­ve­dať jedno…. veľmi mi chý­baš!

zdroj: Pe­xels.com

Ne­prejde deň, možno aj ho­dina, aby som na teba ne­mys­lela. Všetko mi ťa pri­po­mína a to je naj­hor­šie! Pro­sím ťa vráť sa, chcem ťa späť. Uve­do­mila som si, že lep­šie je vi­dieť ťa zriedka ako vô­bec. Chcem ti po­ve­dať, že si se­bec na­mo­tal si ma tak do­ko­nale na seba, že ťa po­tre­bu­jem tak veľmi ako nar­ko­man drogu. Ne­pýta si ťa moje telo, pýta si ťa moja duša!

Strá­vila som s te­bou moju rannú mla­dosť! S te­bou som za­čala ob­ja­vo­vať, zdie­ľať môj sku­točný ži­vot. Prvé skla­ma­nia, lásky, bozky, city, emó­cie, kon­flikty… Pat­ríš me­dzi šťast­liv­cov, ktorí ma vi­deli pla­kať! Si pre mňa prí­liš vzácna by­tosť! Len tebe som bola schopná od­po­ve­dať upro­stred noci na správy, ktoré ne­mali žiadnu po­intu. Len s te­bou som bola schopná zdie­ľať moje sny. Mi­lo­vala som spô­sob akým sme viedli naše roz­ho­vory. Pa­mä­táš nie raz sa stalo, že ná­hodní prí­se­diaci pre­stali roz­prá­vať a po­čú­vali o čom sa roz­prá­vame. To sa mi stalo len s te­bou. Len s te­bou som mala po­cit, že ko­nečne ve­diem zmyslu plné kon­ver­zá­cie!

zdroj: Pe­xels.com

Ľudí ako si ty, člo­vek stretne len zriedka a nie­kedy vô­bec za celý ži­vot. Si pre mňa zvlášt­nym stvo­re­ním, a preto ťa žia­dam, pro­sím ťa vráť sa. Ak som sa s te­bou aj zvykla há­dať tak to len preto, lebo pre mňa zna­me­náš viac ako kto­koľ­vek iný a preto pri tebe nie som schopná len máv­nuť ru­kou. Bol si je­diný po dl­hom čase, ktorý ve­del, že mi niečo je bez toho, aby sa ma opý­tal. Sta­čil ti je­diný po­hľad a bez otá­zok si len po­di­šiel a ob­jal si ma tak silno ako si to ve­del len ty. Mi­lu­jem tvoje ob­ja­tia! Vše­tok stres, strach, úz­kosť po­mi­nuli vďaka tebe!

zdroj: Pe­xels.com

Bol si pre mňa je­diný, s kto­rým som sa roz­prá­vala ako sama so se­bou. Ve­del si ako zís­kať moje sr­diečko, ako sa mi do­stať pod kožu a za to ťa ľú­bim a nie som schopná pre­stať! Dú­fam, že mi ve­ríš, keď ti ho­vo­rím, že mi na­ozaj chý­baš! Je to za­tiaľ asi naj­väč­šia bo­lesť, ktorú som za­žila. Väč­šia ako, keď mi za­ší­vali ruku, väč­šia bo­lesť ako u zu­bára. Táto bo­lesť ďa­leko pre­sa­huje fy­zickú bo­lesť. Ak mám byť úp­rimná rad­šej by som pre­žila au­to­ne­hodu ako stratu teba! Je to ako ví­rus proti, kto­rému mo­men­tálne bo­ju­jem, ale ne­mám žiadnu vak­cínu!

Ne­viem či si mi da­rom alebo pre­klia­tím! Ve­del si o mne všetko a na­priek tomu si ma mal rov­nako rád. To je niečo ne­za­pla­ti­teľné! Neh­ral si sa som­nou ako po­da­ktorí džen­tl­meni. Vzdia­lil si sa odo mňa na míle ďa­leko, ale as­poň som si uve­do­mila, že si alebo si bol v mo­jom ži­vote ska­lou a všetko os­tatné čo mu som ve­no­vala po­zor­nosť bol len číri pie­sok. A te­raz mi je to ľúto! Pre­páč!

Ko­nečne roz­umiem čo zna­mená mi­lo­vať na­dov­šetko!

Komentáre