A ja ťa úplne chá­pem. Psy­chicky a fy­zicko to pre­stá­vaš zvlá­dať, pre­stá­vaš roz­umieť ľu­ďom a svetu. Ne­vieš, čo ďa­lej. Ži­ješ iba zo dňa na deň a ča­káš, no sama ne­vieš na čo. 

Žena, si silná, ale vy­čer­paná. Mi­lu­ješ ži­vot, no mo­men­tálne ne­z­vlá­daš okol­nosti. Mi­lu­ješ ľudí, mi­lu­ješ ba­viť sa a spoz­ná­vať. No mo­men­tálne to čí­taš úplne zne­chu­tená, otrá­vená a una­vená. Tvo­jim je­di­ným cie­ľom je ľa­hnúť si do po­stele a byť sama.

Je úplne pri­ro­dzené, že nie­kedy to ne­z­vlá­dame. Nie sme do­ko­nalé by­tosti, ktoré sú pre­dur­čené len na úspe­chy. Je v po­riadku, ak toto za­ží­vaš. Je to sú­časť tvo­jej cesty. Je v po­riadku, ak sa ne­cí­tiš dobre vo svo­jom tele, že ne­us­tále na­dá­vaš na všetko a všet­kých a že si už stra­tila ná­dej.

Nie­kedy jed­no­du­cho po­tre­bu­ješ po­čuť, ako veľa zna­me­náš. Po­vedz si to. Člo­vek vidí to vo svete, čo nosí vo svo­jom srdci. Ty mo­men­tálne ne­vi­díš nič dobré, preto po­tre­bu­ješ „za­chrá­niť“ svoje srdce, aby si znova mohla vi­dieť svet očami lásky.

flickr.com

„Na mies­tach, kde sme boli zlo­mení, sme na­ko­niec sil­nejší.“

Vždy, keď sa cí­tim vy­čer­paná, upo­ko­ju­jem samú seba, že je to len jed­no­du­cho ob­do­bie, ktoré ma má nie­čomu na­učiť. Je to pro­ces, pri kto­rom sa zo mňa stáva „nie­kto“ a pri kto­rom sa mô­žem na­učiť veľa o sebe. Je mo­men­tálne jedno, v čo ve­ríš. Či si kres­ťanka, alebo ne­ve­riaca. Jed­no­du­cho nájdi dô­vod, prečo tak mi­lu­ješ ži­vot, prečo je skvelé za ňho bo­jo­vať a prečo po­tre­bu­ješ opäť mať okolo seba ľudí, od kto­rých si od­išla, pre­tože si bola vy­čer­paná.

„Nič na tomto svete ne­trvá večne. Ani naše utr­pe­nie.“

Spo­meň si na tie krásne spo­mienky, ktoré máš. Spo­meň si na to, ako si bola šťastná a spo­meň si na to, ako si sa te­šila zo ži­vota. Osla­vuj malé ví­ťazs­tvá, drahá. Osla­vuj všetky vý­hry, osla­vuj seba samú a ľudí, ktorí sú tu pri tebe stoj čo stoj.

Áno, si vy­čer­paná, ale silná. Tak mal znieť nad­pis =) !

Komentáre