Gra­tu­lu­jem do­stal si ju. Zís­kal si si jej srdce a veľmi dobre vieš, aké ťažké bolo k nemu sa do­stať. Och, ako veľmi si sa sna­žil. Bol si tak roz­košne ne­od­bytný, že ti ne­ve­dela odo­lať.

V tom čase vô­bec ne­hľa­dala vzťah. Bolo jej dobre tak, ako bola. Slo­bodná a voľná s množ­stvom zá­uj­mov, plá­nov a ka­ma­rá­tov. Kaž­dučký deň si ve­dela vy­pl­niť naj­lep­šie ako ve­dela. Vždy všet­kým tvr­dila, že sama je lep­šia, že so seba tak do­káže dať ma­xi­mum. Sa­mota je skvelá, no len istý čas. Po­stupne sa člo­vek stane osa­me­lým a za­čne mu chý­bať prí­tom­nosť dru­hého člo­veka. A tak si na­po­kon aj ona dala po­ve­dať.

Pá­čil si sa jej, bol si pre ňu zau­jí­mavý a ona mala po­cit, že s te­bou bude jej ži­vot ešte krajší. Od za­čiatku vi­dela, že to s te­bou bude mať zmy­sel. To, že si ne­bol len krát­ko­do­bým rozp­tý­le­ním si do­ka­zo­val svo­jimi činmi. Pred­sta­vil si ju ka­ma­rá­tom a ro­di­čom, za­čle­nil ju do svojho ži­vota.

Všetko by bolo skvelé, keby si celý váš vzťah ne­za­čal brať ako sa­moz­rej­mosť.

View this post on Ins­ta­gram

@mas­ha­tert #stre­ets­tyle

A post sha­red by WO­MANS­LOOK RUS­SIA 🇷🇺 (@wo­mans­look) on

Vieš na čom stros­kotá množ­stvo dl­ho­do­bých vzťa­hov? Presne na tomto. Par­tneri si za­čnú mys­lieť, že už „vy­hrali“. Mys­lia si, že viac nie je po­trebné sna­žiť sa. Po­stupne za­bú­dajú na než­nosti, na bozky na roz­lúčku, na pre­javy lásky. Kam sa to všetko po­delo? Veď na za­čiatku by sme pre toho dru­hého zniesli aj modré z neba. Každú jednu chvíľu sme chceli vy­pl­niť jeho prí­tom­nos­ťou. No ča­som, ča­som sme zle­ni­veli.

Ne­viem prečo si mys­líš, že ak už je raz „tvoja“, tak tvo­jou bude navždy. Prečo sa viac ne­sna­žíš? Žena sa po­tre­buje cí­tiť ľú­bená a to vždy. Po­tre­buje ve­dieť, že sa nie­komu páči. Chce vi­dieť, že by pre ňu par­tner uro­bil aj ne­možné. No je­diné, čo po čase vidí je chlap, ktorý si je istý svo­jej po­zí­cie a vie, že ho len tak ne­opustí. Pre­tože ho mi­luje. No láska ne­musí sta­čiť. A žena, ktorá si je dobre ve­domá svo­jich kva­lít so se­bou ne­ne­chá za­ob­chá­dzať ako so sa­moz­rej­mos­ťou.

Skús sa preto viac zau­jí­mať, skús viac uká­zať ako ju mi­lu­ješ, ne­za­bú­daj na dobré ráno a dobrú noc, prek­vap ju, mi­luj ju a do­káž jej, že je pre teba tá pravá. 

Komentáre