Nie­ktorí ľu­dia ve­ria na lásku na prvý po­hľad.

Iní na spriaz­nené duše či osu­dové stret­nu­tia.

Mys­lím, že v ži­vote stret­neme ľudí, ktorí sú naše naj­väč­šie chyby, ale aj naše „po­klady.“

unsp­lash.com

 

Dom­nie­vam sa, že exis­tujú tri spriaz­nené duše:

1. Je ten, s kto­rým vám nie je sú­dené byť navždy, ale učí vás veľmi veľa vecí.

Je najvp­lyv­nejší uči­teľ . Spô­sobí vám zár­mu­tok, lek­cie. Nebo a peklo.

2. Sú to ľu­dia, s kto­rými mô­žete byť samy se­bou a ne­báť sa ro­biť to, čo na­ozaj máte rady. Zho­diť masku. Ti zo­stanú navždy.

3. Pla­to­nickí pria­te­lia alebo lásky, mô­žete sa s nimi po­de­liť o ho­cičo a viete, že nájdu po­cho­pe­nie pre si­tu­áciu.

Nie­ktoré vzťahy prídu , aby nám po­mohli sa vy­lie­čiť. Pod­po­rujú nás stať sa lep­šími a sú tu v daždi aj v krás­nom sl­neč­nom dni. Vo vzťa­hoch platí to, že keď sa chys­táme už vzdať stane sa niečo čo ne­oča­ká­vame.
Všetko je tak tro­chu o na­ča­so­vaní. A po­tom tu je nie­kto, o kom sa ni­kdy ne­vy­pí­šete, ten druh lásky, kto­rej pat­ria knihy.

unsp­lash.com

„Máš šťas­tie, ak o tebe píše. To mu­síš byť nie­kto veľmi špe­ciálny.“-A.S.

Títo všetci ľu­dia sú tu , aby nám po­mohli do­stať sa z bodu A do B.

Najk­raj­ším ty­pom sú spriaz­nené duše…,
s kto­rými sa ne­vi­díme denne možno aj me­siace. Ne­pí­šeme si s nimi, ale keď sa stret­neme roz­prá­vame sa akoby sme sa ni­kdy ne­pres­tali. Akoby žia­den čas od tej doby ne­pre­be­hol.
Nie­kedy sa od­de­líte lebo do­spie­vate, alebo vás ne­jaká ži­votná uda­losť roz­delí.
Možno sa pre­sťa­hu­jete kvôli ka­ri­ére.

No vždy zo­sta­nete blíz­kymi pria­teľmi v srdci. A ob­čas spriaz­nené duše prídu a uro­bia to, čo po­tre­bu­jeme a zmiznú zas na dobu ne­ur­čitú. A prav­dou je, že nie­kedy aj silné puto môže pre­tr­hnúť nie­kto tretí. No kľú­čom ku všet­kému je od­pus­te­nie, lebo ak niečo má byť, tak si to nájde cestu.

unsp­lash.com

 

„Za­čala som ve­riť v to, ak má člo­vek v ži­vote štas­tie, môže stret­núť osobu, ktorá je ur­čená práve pre neho“ -L.Kle­y­pas

Komentáre