Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Mu­sím sa s te­bou po­de­liť o kú­sok mo­jich taj­ných myš­lie­nok. Po­znám ju ne­celé dva týždne. Volá sa Soňa a je nová ko­le­gyňa vo firme. Často sa u nás strieda per­so­nál, lebo pri­jí­mame veľa štu­den­tov. Už som si zvy­kol na to, že každé dva me­siace máme inú re­cepčnú a za­tiaľ ma žiadna ne­zau­jala tak ako ONA.

Soňa je stre­doš­ko­láčka, 18 ročná kráska, ktorá má cca 170 cm, gaš­ta­novo-hnedé vlasy po pás, snedú po­kožku a mo­men­tálne na sebe rif­lovú Levi’s sukňu, biele ob­tia­hnuté tričko s V-éč­ko­vým vý­stri­hom a ako do­pl­nok jemnú zlatú re­tiazku. Možno sa ti to bude zdať divné, ale má krásne dlane. Do­okola sa sna­žím byť v jej blíz­kosti a dú­fam, že sa ma dot­kne ná­hod­ným, možno úmy­sel­ným do­ty­kom.

Cí­tim nák­lon­nosť z jej strany. Ob­čas sa na mňa bez­dô­vodne usmieva, sama od seba mi za­leje kávu a ob­čas ma chytí za ra­meno. Ale všetko toto pri­kla­dám tomu, že je tu nová a chce sa zo­zná­miť.

Dnes mám ob­zvlášť su­per ná­ladu, preto si ju stále do­be­rám a ani sa ne­sta­čím spa­mä­tať, vy­behne zo mňa po­zva­nie do kina. Som blá­zon, že som ju po­zval, do­konca som ne­mal ani šajnu, aké filmu majú v prog­rame. Od­po­veď ale prišla skoro do se­kundy, že pôjde rada. Hneď som za­čal skro­lo­vať prog­ram Ci­ne­ma­City v Au­parku a na­šiel som Deb­bina 8. Hrá tam Ri­hanna, tak snáď to bude fajn.

Čas v práci mi od­vtedy ubie­hal veľmi rýchlo. Mal som plnú hlavu tém na roz­ho­vor, ukla­dám si do hlavy otázky, na ktoré ča­kám od­po­vede. Chcem, aby mi pre­zra­dila niečo viac o nej.

Krá­čame bok po boku cez most k Au­parku a že­lám si, aby to bolo navždy. Cí­tim sa pri nej po­kojne, má zmy­sel pre hu­mor a smeje sa skoro na všet­kom, čo po­viem. Jemné ne­ná­padné do­tyky si vy­mie­ňame celú cestu.

To dievča je sen.

Kino ubehlo rýchlo, celý čas sme jedli pop­corn z jed­nej kra­bice a vždy, keď som sa chcel na­piť z Pepsi, dr­žala mi po­hár pri ústach. Celú cestu k autu sme sa dr­gali, sá­cali a štek­lili. Na­stú­pila mi do auta a vie­zol som ju do­mov, smer Ro­vinka.

Po ceste som za­sta­vil na jed­nom pek­nom vý­hľade so zá­mien­kou, že si chcem za­pá­liť. Ne­sti­hol som po­riadne ani vy­pnúť mo­tor a Soňa mi už ve­no­vala krásny bozk. Ten prvý bol síce tro­chu hanb­livý, no os­tatné som pre­cí­til do­ko­nale. Po­čas dl­hého boz­ká­va­nia v aute mi ru­kou jemne hla­dila stehno a ne­mala šancu ne­všim­núť si, že sa mi po­sta­vil.

Cez ro­zo­pnuté gate si ho vzala do úst a pre mňa sa za­čal do­ko­nalý ve­čer. Úp­rimne, toto som na­ozaj ne­ča­kal. Môj plán bol vziať ju do kina, ako gen­tle­man ju od­viesť po­tom do­mov a dú­fať, že do­sta­nem as­poň pusu. No fajka na mo­jom zo­zname ne­bola. Prácu s ús­tami ovlá­dala skvelo a ja som sa ne­chal uná­šať jej ta­len­tom. Ku koncu som zis­til, že je to jedna malá pre­fí­kaná mr­ška, lebo svoju prácu ne­do­kon­čila a len mi jemný hla­som šepla do ucha, že sa teší na ďalší ve­čer so mnou.

Ja osobne mi­lu­jem ta­kéto ženy, s kto­rými nie je nuda, ktoré sú zá­bavné, se­ba­ve­domé a oča­ru­júce. Aj keby mal byť toto môj po­sledný ve­čer so So­ňou, vô­bec to ne­ľu­tu­jem a v mo­jich pred­sta­vách by utk­vela ešte dlho.

Sexy PS: Ak chceš tiež za­žiť niečo po­dobné, alebo o tom as­poň čas­tej­šie čí­tať, hoď mi fol­lowaby ti žia­den môj prí­beh ne­uni­kol. Možno ťa raz stret­nem v meste a ďalší prí­beh bude o tebe.

Se­xyPS2: Ak máš as­poň tro­chu času, skoč na môj ins­ta­gram a môžno sa náj­deš as­poň v jed­nom z mo­jich ci­tá­tov. Raz za me­siac vy­be­riem jedno dievča z fol­lo­we­rov, ktoré po­zvem na kávu.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre