Po­ra­die na­ro­de­nia môže ovplyv­niť celú osob­nosť da­ného člo­veka, a tak aj jeho vzťahy či ži­votné po­stoje. To, ako ťa vní­majú ľu­dia a aká si vo vzťahu, môže byť aj vďaka tomu, kedy si sa na­ro­dila a aké máš ro­dinné vzťahy.  

Pr­vo­ro­dené dieťa

Ak si pr­vo­ro­dená, máš ten­den­ciu byť do­ko­nalá, spo­ľah­livá, opatrná a sna­žíš sa všetko ro­biť na sto per­cent. Ne­zná­šaš, keď sa vo vzťahu nie­kto po­náhľa, ty rad­šej ideš krok za kro­kom, pre­tože ti to príde oveľa účin­nej­šie. Si veľmi zod­po­vedná už len z hľa­diska toho, že si vždy mu­sela dá­vať po­zor aj na mlad­šieho sú­ro­denca. Tvoje ter­míny sú vždy dobre na­plá­no­vané a máš ten­den­ciu sa ne­us­tále zdo­ko­na­ľo­vať aj v ma­lič­kos­tiach, ktoré nie sú po­trebné.

Nie­kedy sa až prí­liš sna­žíš a veci moc ana­ly­zu­ješ, čo ti spô­so­buje ob­časnú pa­niku. Ne­rada si vy­chut­ná­vaš len rýchle vzťahy, na to ty nie si. Skôr sa sú­stre­díš na niečo dl­ho­do­bej­šie, čo má zmy­sel.

Dru­ho­ro­dená

Ako stredné dieťa si ne­zá­vislá, em­pa­tická a máš po­cho­pe­nie. Zá­ro­veň si však ob­čas vzpurná a rada sa bú­riš, len tak, pre zá­bavu. Ro­bíš aj veci, ktoré nie sú od teba vždy oča­ká­vané a je u teba nie­kedy ťažko pred­po­kla­dať, čo uro­bíš. Vieš po­čú­vať, ne­máš prí­liš vy­soké ego a si vlastne taká par­ťáčka do po­hody, ktorú má každý rád. Ob­čas si však ne­roz­hodná, čo sa môže pre­ja­viť na tvo­jich vzťa­hoch. Si však ochotná skú­šať nové veci a ne­po­hr­d­neš ani rande na slepo.

V krát­ko­do­bých, ale aj v dl­ho­do­bých vzťa­hoch sa sna­žíš vy­hnúť kon­flik­tom, no po­tre­bu­ješ nie­koho, kto bude re­špek­to­vať tvoju ne­zá­vis­losť a slo­bodu.

Po­sledná na­ro­dená

Po­sledné dieťa ro­diny je vo väč­šine prí­pa­dov bez­sta­rostné a mi­lu­júce. Má veľmi pevné vzťahy, ktoré si stráži a má veľmi veľa pria­te­ľov. Vie, kde sú naj­lep­šie miesta na ces­to­va­nie, kde sa dá ísť skvele na­jesť a kto je ten naj­zau­jí­ma­vejší člo­vek. Skrátka si užíva ži­vot a nič ho len tak ne­prek­vapí. Je to taký ro­dený bo­hém, ktorý si však váži ľudí okolo seba. Je po­kojný, uve­do­melý a so­ciálne ve­domý.

Nie­kedy môže byť tento člo­vek dosť na­ivný a až prí­liš opti­mis­tický, preto je rád, ak má vo svo­jom ži­vote nie­koho, kto je mu verný a veľmi si po­trpí na vzťahy. Môže tiež cí­tiť ná­rok na ne­us­tálu po­zor­nosť. V dl­ho­do­bých vzťa­hoch po­tre­buje vy­spe­lého par­tnera, ktorý ho po­drží a uzemní.

Je­di­ná­čik 

Ako je­di­ná­čik si se­bes­tačná, pra­co­vitá a si per­fek­ci­onista. Mi­lu­ješ svoj čas a všetko rada ro­bíš sama. Vo vzťahu po­tre­bu­ješ par­tnera, ktorý bude veľmi po­dobný tvo­jej po­vahe a ktorý ti dáva slo­bodu, no zá­ro­veň is­totu. Máš rad­šej pár skve­lých pria­te­ľov, kto­rým mô­žeš dô­ve­ro­vať a s kto­rými často trá­viš čas. Pri­ro­dzene dá­vaš veľkú ener­giu do vzťa­hov, ak sa ti vra­cia, si ten naj­šťast­nejší člo­vek.

 

zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre