Hr­di­no­via z Aus­trá­lie, ktorí kaž­do­denne za­chra­ňujú ľud­ské ži­voty, sa roz­hodli po­môcť opus­te­ným zvie­ra­tám.

Fo­to­gra­fie, na kto­rých ha­siči pó­zujú so šte­niat­kami z útulku, môžu vi­sieť aj na va­šej stene. Ide to­tiž o ka­len­dár, ktorý ve­nuje vý­ťa­žok z pre­daja rôz­nym cha­ri­tám či iným or­ga­ni­zá­ciám.

Ha­sičský ka­len­dár má v Aus­trá­lii tra­dí­ciu už od roku 1993. Na rok 2017 si ha­siči pri­zvali na pó­zo­va­nie šte­niatka, ktoré si zá­u­jem­co­via môžu adop­to­vať pro­stred­níc­tvom or­ga­ni­zá­cie Safe Ha­ven Ani­mal Res­cue Inc.

firefighterscalendarpuppies1-1Po­lo­nahé telá vy­špor­to­va­ných ha­si­čov, ktorí vo svo­jich ru­kách dr­žia za­chrá­nené šte­niatka, by ne­mali ne­chať ni­koho chlad­ným. Ak sa však za­mys­líme nad po­sla­ním týchto fo­to­gra­fií, uve­do­míme si, že je to práve to, čo ich robí vý­ni­moč­nými.

firefighterscalendarpuppies4-2

Vý­ťa­žok z pre­daja ka­len­dára pu­tuje na konto na­dá­cie Chil­dren’s Hos­pi­tal Foun­da­tion, pre ktorú od roku 1993 do­ká­zali vy­zbie­rať už viac ako 1,3 mi­li­óna do­lá­rov.

 

firefighterscalendarpuppies6 hot-firefighters-with-puppies-calendar-charity-australia-6 firefighterscalendarpuppies1
zdroj: ve­de­lis­teze.sk, fo­to­gra­fie: my­mo­dern­met.com

Komentáre