Keď si pre­čí­tate na in­ter­nete rôzne články či dis­ku­sie na tému typu : „10 vecí, ktoré muži ne­zná­šajú na že­nách“, skoro vždy sa tam nájde je­den kú­sok ob­le­če­nia, ktorý i ja sama osobne mám veľmi rada: TEP­LÁKY. Mužmi ča­sto­krát ne­ná­vi­dené. Vraj sme ne­prí­ťaž­livé, ba do­konca ne­žen­ské. Sú vraj prí­liš vy­ťa­hané, voľné a ne­ro­bia nám peknú po­stavu. Áno, jasné, i tvoj či môj muž mi po­vie, aká som nád­herná a pre ňho prí­ťaž­livá či už som ne­na­ma­ľo­vaná alebo vo vy­ťa­ha­nom tričku, av­šak ako sa dajú no­siť tep­láky na bežné no­se­nie či už do školy alebo na bežný deň ako po­hodlné ob­le­če­nie, no zá­ro­veň nie out­fit hodný ma­xi­málne do fitka?

Preto som sa na tento „prob­lém“ po­zrela inak a preto Vám pri­ná­šam člá­nok s otáz­kou: „Mô­žem byť žen­ská a prí­ťaž­livá v tep­lá­koch?“ a „Čo si ob­liecť k tep­lá­kom, aby som ne­vy­ze­rala, že idem z po­silky?“

Pr­vou hlav­nou čas­ťou out­fitu, je sa­moz­rejme správny vý­ber tep­lá­kov. Mali by ti vý­borne pad­nút na po­stavu, no byť pri­tom po­hodlné. Je sa­moz­rejme na tvo­jom uvá­žení, akú farbu tep­lá­kov si vy­be­rieš, no ni­kdy ne­s­klamú šedé tep­láky ob­tia­hnuté a dole stia­hnuté jem­nou gu­mič­kou. 70.roky sú preč aj v zvo­ná­čoch, nie to ešte v tep­lá­koch, ktoré by boli dolu ne­pri­me­rane ši­roké, zvy­točne by ťa zní­žili a vô­bec by to ne­vy­ze­ralo na tebe pekne.

Z pr­vého prí­kladu si zo­berme mo­men­tálne iba tep­láky a vy­s­kla­dajme si ho spo­ločne.

Dievča, ktoré má tieto tep­láky (nejde o to, či sú drahé alebo znač­kové, ho­vo­ríme o strihu) do­pl­nila svoj out­fit tiež tep­lá­ko­vou súp­ra­vou a sli­ponmi. My si však vy­s­kla­dáme iný typ out­fitu.

obrázok č. 1

Ak už máme tep­láky strihu, ktorý nám na­ozaj sekne, máme ob­rov­ský zá­klad, s kto­rým môžme pra­co­vať. Pred tým, ako si pevne roz­hod­nutá, že si kú­piť na­ozaj tep­láky na bežné no­se­nie, po­u­va­žuj s čím ich bu­deš kom­bi­no­vať. Na­ozaj veľmi zá­leží na strihu, keďže tep­láky sú zá­kladný kú­sok.

Riaďme sa tým, že si si na­prí­klad kú­pila sivé tep­láky. Mo­men­tálne v ob­chod­ných cen­trách pre­dá­vajú i tep­láky vyš­šieho strihu, tak­tiež ako hig­hwais­ted džínsy ale s tým treba na­ozaj opatrne.

K tep­lá­kom či už si­vým alebo inej farby sa naj­lep­šie hodí jed­no­du­chá mi­kina či mi­ni­ma­lis­tické tričko. Ne­musí byť iba čisto biele, môže byť i čierne alebo modré, vý­ber ne­chám na tebe. Tričko môže byť i so vše­lia­kými ma­lými vzormi, av­šak všetko by sa to malo dr­žať v čis­tých lí­niách a jed­no­du­chých stri­hoch. Tričko tiež môže byť ob­tia­hnuté alebo cez letné dni i krat­šie nad pu­pok. I tu sa mô­žeš in­špi­ro­vať, no vý­ber ne­chám na tebe:

obrázok č. 4 obrázok č. 5 obrázok č. 2 obrázok č. 3 obrázok č. 6

Ďal­ším pod­stat­ným kús­kom sú te­nisky. Aby si na­ozaj ne­bu­dila do­jem „do­cvi­čené a idem z fitka“, naj­lep­šie sa k tep­lá­kom na bežné no­se­nie ho­dia plá­tenky v štýle con­verse. Je na tvo­jom uvá­žení, či budú vy­soké alebo níz­ske a to isté platí aj o farbe.

obrázok č. 8 obrázok č. 7 obrázok č. 9

Mám tu pre teba ešte je­den cel­kom dô­le­žitý pr­vok. Sa­moz­rejme, kde dáš všetky tie veci, čo be­rieš každý deň so se­bou? Veľká di­lema. Mys­lím, že v tomto prí­pade sú ka­belky na­ozaj tabu a naj­lep­šiu po­moc i v out­fite zo­hrá vak.

obrázok č. 11 obrázok č. 10

Čo sa týka do­pl­n­kov, ne­chám to už na teba. Vä­či­nou sta­čia pekné ho­dinky alebo malá jed­no­du­chá re­tiazka na krku. Ak si vy­s­kla­dáš jed­no­du­chý, čistý out­fit i z tep­lá­kov, je to skvelé pre teba v po­hodl­nosti a pri­tom bu­deš stále žen­ská. Av­šak ne­za­budni, žen­skosť a jem­nosť idú pre­dov­šet­kým zvnútra =)

ti­tulná foto: Nora Bro­oks

Komentáre