Zlato, pre­páč, že si odo mňa pár dní ne­našla nový člá­nok. Bol som na men­šej do­vo­lenke v Du­baji. Po­tre­bo­val som od­dych od oko­lia, od ku­riev, od práce, od chlad­ného po­ča­sia, ktoré tu, na Slo­ven­sku za­čína. Aj keď naj­rad­šej zo všet­kých roč­ných ob­dobí mám je­seň, mu­sel som ešte pred­tým, ako opadne po­sledný list, trošku zo­hriať pr­del v Abu Dhabi.

Stre­tol som tam Sashu, mladú štu­dentku z USA, ktorá bola na po­tul­kách sve­tom. Ona a jej ka­ma­rátka, ktorá teda veľmi vábne ne­vy­ze­rala, mali od­tiaľ na­mie­rené na Sri Lanku. Stre­tol som ju v klube Ste­reo Ar­cade, vy­pil pár drin­kov a lá­ma­vou an­glič­ti­nou jej na­vrhol, že jej rád uro­bím pre­hliadku môjho apart­mánu. Oči­vidne ne­mala v pláne štu­do­vať ar­chi­tek­túru mo­jej spálne, lebo po mi­núte cesty vý­ťa­hom, mi do­priala do­u­čo­va­nie boz­ká­va­nia.

Nahá, mierne roz­tra­sená stojí kú­sok odo mňa, pár kro­kov od po­stele a sle­duje, ako si dá­vam dole ko­šeľu, ná­sledne gate a pri zis­tení, že som na os­tro sa len dia­bol­sky usmiala. Chcel som len dvoj­ho­di­nový Du­baj­ský úlet, no zo­stala až do rána, bez môjho pro­tes­to­va­nia. Po­viem ti, že fajka od ne­zná­mej Ame­ri­čanky, ktorá má po­stavu mo­delky, men­šie pr­sia a za­dok krajší ako ho­cik­torá, mi po­bláz­nila hlavu ešte na dlhú dobu.

View this post on Ins­ta­gram

Mor­ning🔥 @clas­sy­facts

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

Naj­rad­šej spo­mí­nam na ten po­hľad, na ten po­cit, keď som v nej, keď sa jej dí­vam do očí a idem na do­raz. Drží ma pevne za vlasy, s no­hami rozk­ro­če­nými do šnúry leží na chrbte a užíva si, že som nad ňou, že ma cíti dnu, že nech­cem pre­stať.

Je tak vzru­šu­júce strá­viť noc s krás­nou že­nou, ktorú už asi ni­kdy ne­uvi­dím, ni­kdy sa ne­nau­čím správne vy­slo­vo­vať jej priez­visko a ne­doz­viem sa kedy osla­vuje b-day. Ona si ni­kdy ne­pre­číta moje články a presne to by tebe mohla zá­vi­dieť. Ty už te­raz vieš, že po­stupne náj­deš všetky moje články na no­vom ins­ta­grame

Tak ne­strá­caj čas sle­do­va­ním pro­filu tvojho ex, rad­šej si nahá ľahni do vane a za­čí­taj sa do mo­jich riad­kov, do na­šich se­xu­pl­ných prí­be­hov, lebo raz tam náj­deš prí­beh aj o nás dvoch.

S lás­kou tvoj Adam Mal­kin.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre