Všetci fa­nú­ši­ko­via tanca, dob­rej hudby a zdra­vého ži­vot­ného štýlu, ale aj takí čo proste po­tre­bu­jete rýchlo schud­núť 1-2 ki­lečká na­vyše, te­raz zbys­trite po­zor­nosť. Máme pre vás tip na pa­rádnu ak­ciu. Naj­po­pu­lár­nejší Zumba event na svete to­tiž pri­chá­dza po pr­vý­krát na Slo­ven­sko pod náz­vom ZUMBA® FEST SLO­VA­KIA! A my pri tom ur­čite ne­bu­deme chý­bať.

Aj keď so Zum­bou ne­máš žiadne skú­se­nosti, ne­vadí. Ako or­ga­ni­zá­tori uvá­dzajú, tento event je pre všet­kých, ktorí mi­lujú hudbu a dobrú ná­ladu. Ide o to sa za­ba­viť, vy­po­tiť, vy­bláz­niť a uvoľ­niť. Zho­de­nie pár kíl na­vyše je plus. 😉 A k tomu ti po­môžu tí naj­lepší. Tím ZUMBA® FEST SLO­VA­KIA tvo­ria in­štruk­tori z An­glicka, Slo­ven­ska, Por­tu­gal­ska a do­konca špe­ciálny hosť – najm­ladší Zumba tré­ner na svete. Lís­tky na naj­po­pu­lár­nejší Zumba event kú­piš v sieti Tic­ket­por­tal: TU

Po­zrime sa pod­robne na to, kto je v tíme ZUMBA® FEST SLO­VA­KIA:

„MEN OF POR­TU­GAL“ Ri­cardo Rod­ri­gues a Nuno An­tas. Hor­korvní cha­lani pat­ria me­dzi elity Zumba sveta. Vy­stu­po­vali na jed­nom ja­visku so za­kla­da­te­ľom Zumby Beto Pe­re­zom, sláv­nou Lo­ret­tou Ba­tes a mno­hými ďal­šími. Účin­kujú v in­štruk­táž­nych vi­de­ách, ktoré sú do­stupné po ce­lom svete. Me­dzi ich naj­väč­šie úspe­chy pat­ria vy­stú­pe­nia na Zum­ba­fit­ness­con­cert 2015 Lis­bon s Be­tom Pe­re­zom, Zum­ba­fit­ness­con­cert Porto 2015, Zin­con 2016 MOP (Men of Por­tu­gal ) Mas­ter class, Zum­ba­fit­ness­con­cert Or­lando 2016, Mas­terC­lass Be­i­jing 2016, Zumba fit­ness con­cert Be­i­jing 2016, Fit­ness Con­ven­tion Bul­ga­ria, ZIN­CON 2015 a iné.

zdroj: ar­chív Zumba Fest Slo­va­kia

Do varu ťa pri­ve­die aj Da­niela Ča­vo­jec Čes­ne­ková, ktorá pre­zen­to­vala Zumba fit­ness vo viac ako 20 kra­ji­nách sveta. Da­niela patrí me­dzi me­dzi­ná­rodnú Zumba elitu a je mo­men­tálne jed­not­kou na Slo­ven­sku. Prvé ško­le­nie ab­sol­vo­vala už v roku 2005 v Miami na Flo­ride a ako jedna z pr­vých in­štruk­to­rov v Európe pri­niesla tento prog­ram na Slo­ven­sko a do Čiech. Zá­ro­veň je ško­li­teľka Zumba in­štruk­to­rov pre Českú re­pub­liku a Slo­ven­sko a me­dzi­ná­rodný fit­ness pre­zen­tér. Tancu sa ve­nuje od svo­jich 4 ro­kov a v Zumba fit­ness na­šla ide­álne spo­je­nie tanca, fit­ness a po­zi­tív­nej ener­gie.

zdroj: ar­chív Zumba Fest Slo­va­kia

Ok­rem nich sa pred­sta­via aj in­štruk­tori z lon­dýn­skeho ta­neč­ného štú­dia Pi­ne­apple a The Lon­don Dance Com­pany, Xé­nia Dvo­rí­nová a Stan Gacko.

Xé­nia Dvo­rí­nová pô­so­bila ako Zumba in­štruk­torka v naj­zná­mej­ších fit­ness cen­trách v Lon­dýne ako Fit­ness First, Nut­field Fit­ness a Vir­gin Ac­tive. Tan­co­vala na jed­nom ja­visku s Lor­re­tou Ba­tes, zú­čast­nila sa naj­väč­šej zumba ak­cie v UK Be­lieve 2017 či Fit­ness kon­certu s Ma­xom Piz­zo­lante. Zumbu viedla v re­no­mo­va­nej lon­dýn­skej ta­neč­nej škole Pi­ne­apple a pra­vi­delne hos­ťuje Zumba® Mas­ter Class v Mad­ride pod záš­ti­tou fit­ness im­pé­ria Da­vid Lloyd.

zdroj: ar­chív Zumba Fest Slo­va­kia

Stan Gacko žije v Lon­dýne a už tri roky pô­sobí v zná­mej spo­loč­nosti Ma­loca. Bol tiež sú­čas­ťou Zumba ak­cie Be­lieve 2017, po boku spe­váčky, ta­neč­níčky, cho­re­o­grafky a zumba pre­zen­térky Fran­cesca Ma­ria. Pra­vi­delne sa zú­čast­ňuje na me­dzi­ná­rod­ných Zumba even­toch ako napr. La Clave Fest, King­ston Car­ni­val, Be­lieve atď.. Mo­men­tálne pra­cuje pre známu The Lon­don Dance Com­pany, Gym`s Fit Cube, Fit­ness First, Pure Gym a Vir­gin Ac­tive. Za­tan­co­val si aj so ZES (Zumba Edu­ca­tion Spe­cia­list) z mno­hých kra­jín, ako sú napr. Lo­retta Ba­tes, Prince Paltu-ob, San­dra Har­nes, Steve Bo­edt, Wal­ter Diaz, Her­mann Melo a Slo­venka Da­niela Ča­vo­jec Čes­ne­ková. Za svoj naj­väčší úspech po­va­žuje ak­ciu so za­kla­da­te­ľom zumby – Be­tom Pe­re­zom.

zdroj: ar­chív Zumba Fest Slo­va­kia

Po­zva­nie or­ga­ni­zá­to­rov pri­jal aj špe­ciálny hosť Ka­resz Öl­lös. Ka­resz má len 13 ro­kov a už za­zna­me­nal vo svete úspe­chy. Ako najm­lad­šieho Zumba tré­nera si ho po­zval za­kla­da­teľ Zumby Beto Pe­rez. Má za se­bou množ­stvo Zumba ak­cií, či už na slo­ven­ských alebo za­hra­nič­ných pó­diách, a my sa te­šíme, že ukáže svoje zruč­nosti aj na ZUMBA® FEST SLO­VA­KIA.

zdroj: ar­chív Zumba Fest Slo­va­kia

A na­ko­niec malé upo­zor­ne­nie. Keď sa tejto mega ak­cie ne­vieš doč­kať rov­nako ako my, tak sa po­po­náh­ľaj. Or­ga­ni­zá­tori to­tiž upo­zor­ňujú, že po­čet vstu­pe­niek je ob­me­dzený. Kú­piť ich mô­žeš v sieti Tic­ket­por­tal: TU

Komentáre