Stále sme v let­nom mo­ode, pre­tože leto pre nás ani zďa­leka ne­skon­čilo. Či už po­ci­tovo, zá­ba­vou, ná­kup­nou ho­rúč­kou pro­stred­níc­tvom let­ných vý­pre­da­jov, last mi­nute do­vo­lenky alebo ne­kon­čia­ceho za­slú­že­ného le­ňo­še­nia a vy­uži­tia po­sled­ného slnka na za­chy­te­nie toho správ­neho zdra­vého čo­ko­lá­do­vého od­tieňa po­kožky.

A tu sa za­sta­víme. Ak si práve aj ty ten opa­ľo­vací typ, ktorý sa stále a rád vy­sta­vuje sl­niečku, máme pre teba od­po­rú­ča­nie zo sveta koz­me­tiky, ktoré sme si my práve toto leto do­slova za­mi­lo­vali a otes­to­vali. Ide o Aus­trál­sku značku koz­me­tiky, ktorá je vhodná pre všetky ná­ročné #slo­ven­kydna, ktoré si po­tr­pia na prí­rodné pro­dukty a za­ru­čenú kva­litu.

BALI BODY majú na sve­domí celú radu pro­duk­tov, ktoré sú vy­tvo­rené špe­ciálne na roz­maz­ná­va­nie po­kožky pri chy­taní bronzu.

Na Slo­venku kú­piš BA­LI­BODY TU alebo na FB Stránke TU 🙂

Ide o sta­rost­li­vosť s prí­rod­ným zlo­že­ním a dl­ho­trva­jú­cim účin­kom. Pre­tože nám je jasné, že si svoj tro­pický look chceš udr­žať čo naj­dl­h­šie, a to aj po­čas pr­vých sych­ra­vých dní, kedy tvoje opá­lené nohy (v tých no­vých ša­tách, z toho vý­pre­daja) budú pú­tať po­zor­nosť a zve­davé po­hľady nie­len muž­ského po­ko­le­nia.

V mi­ni­ma­lis­tic­kom di­zaj­no­vom obale BALI BODY koz­me­tiky sa skrýva sta­rost­li­vosť s čisto prí­rod­ným zlo­že­ním a s ob­sa­hom vi­ta­mínu E, ktorý hyd­ra­tuje a po­kožku vy­ži­vuje. Ak pre­fe­ru­ješ kva­litu, rada sa roz­maz­ná­vaš, vy­skú­šaj a do­praj si ju práve v tejto nami od­po­rú­ča­nej forme na svo­jej ne­sko­rej last mi­nute do­vo­lenke, alebo len tak na dvore záh­rady a ne­chaj sa ňou sama pre­sved­čiť.

A ak si práve te­raz ho­vo­ríš, že načo ti bude opa­ľo­va­cia koz­me­tika, a pri­tom by si si stále chcela uro­biť malú ra­dosť, ne­ne­cháme ťa smut­nou. Značka BALI BODY po­núka to­tiž aj te­lové mlieka a BB krémy. To v rov­na­kej kva­lite a v krás­nom obale. Takže, raz darmo, každá z nás si príde na svoje v kaž­dom po­časí.

PS: Vôňu pro­duk­tov oce­níš nie­len ty, ale aj fe­šák, ktorý ti bude na­tie­rať chr­bát.

Člá­nok vzni­kol v spo­lu­práci s BA­LI­BO­DYSK

Komentáre