Ne­viem síce ako u koho, ale u mňa jed­no­značne. Veľkú rolu tam hrá ur­čite aj od­vaha a fan­tá­zia a v mo­jom prí­pade sa tomu me­dze ne­kladú.

Ne­bu­dem ti tu te­raz opi­so­vať každú moju se­xu­álnu skú­se­nosť v práci. Za spo­me­nu­tie stojí len tá po­sledná. Ne­bola tak dávno, takže si ju ešte de­tailne a in­ten­zívne  pa­mä­tám.

Pred­stav si taký bežný pia­tok, už od pr­vého za­zvo­ne­nia bu­díka roz­mýš­ľaš, kam sa pôjde ve­čer. Môj prvý plán hneď ráno bolo Trafo. Áno mam to tam rada, viem, že to nie je dva­krát ob­ľú­bený pod­nik, ale ja som tam často a rada. Moje plány sa sa­moz­rejme zme­nili hneď po prí­chode do práce, keď som po­zdra­vila vo firme Mo­niku v ša­tách od­ha­du­jem asi zo Zary, čier­nej farby s jem­ným rú­žom na pe­rách. Pri­znám sa, už dlho som uva­žo­vala pri ran­nej káve, ako do­stať Monču do po­stele. V mi­nu­losti som sa­moz­rejme spá­vala s mužmi, ale Mo­nika bola skrátka prí­ťaž­livá na všetky strany. Ne­viem či ten po­cit po­znáš, že sa ti páči dievča aj keď doma máš fra­jera, ale ak áno, presne vieš na čo te­raz mys­lím. 

Tag a friend ✨

A post sha­red by INS­PI­RA­TION FOR ALL GIRLS ♡ (@ins­po­fo­rall­girls) on

Takže cca asi od 9:00 ráno som za­čala pre­mýš­ľať, ako naj­viac ne­ná­padne naz­na­čiť Monči, že ve­čer by sme mohli ostať v of­fice dl­h­šie, kú­piť si dole v sa­moške fľašu vína a po­ze­rať Ne­tf­lix. Vy­pila som od vzru­še­nia 4 kávy a úp­rimne, ne­viem či nado mnou v ten deň svie­tila moja šťastná hviezda alebo mi moja ma­mina za­ta­jila, že som dieťa šťas­teny, ale Monča tam v tú noc so mnou zo­stala. Dnes sa mi tak zdá, už z iného uhlu po­hľadu, že aj ona pre­mýš­ľala pri ran­nej káve nado mnou. Veľmi uzná­vam The Sec­ret, že ak člo­vek na niečo in­ten­zívne myslí a želá si to, ono sa to na­ozaj aj stane. Aj keď, možno to fun­guje iba tak na 50 % lebo od­ma­lička tú­žim po GL Mer­ce­dese a do­te­raz ho ne­mám.

Vráťme sa ale k tomu ve­čeru v pia­tok. Išlo to všetko podľa plánu, až na tú jednu fľašu vína, lebo boli dve. Dva­krát toľko od­vahy. Po pr­vej fľaške sme si vy­mie­ňali bab­ské ná­zory na os­tatné ko­le­gyne a v telke možno jed­ným oč­kom po­ze­rali Po­li­cajné prí­pady Slo­ven­ska. Asi tak se­dem­krát som chcela Monču pre­ru­šiť a po­ve­dať jej, ta­kým svoj­ským po­lo­pa­tis­tic­kým štý­lom, že každé ráno si ju pred­sta­vu­jem bez šiat a že som ochotná pre­be­hnúť holá cez staré mesto a ťa­hať za se­bou ple­chovky ako to majú na sva­dob­ných au­tách, len aby mi dala jednu pusu.

Po vy­pití pr­vej po­lo­vice dru­hej fľaše som nie­kde tú od­vahu na­brala a po­ve­dala to. Sa­moz­rejme trošku tak hu­morne, aby som to mohla ob­rá­tiť akože na srandu, ak ma úplne od­jebe. Na moje prek­va­pe­nie po­ve­dala, že ni­kam be­hať holá ne­mu­sím, že pusu mi dá rada a vô­bec nie s od­po­rom. Po pr­vej puse sme si dá­vali pusu v päť mi­nú­to­vých in­ter­va­loch, čiže dosť často. Ob­čas sme sa do­konca boz­ká­vali aj mi­nútu v kuse, bez pre­stávky. Bola som prek­va­pená sama zo seba, že sa viem tak váš­nivo boz­ká­vať, ale sa­moz­rejme tomu do­po­mohla Monča. Ten gauč, z kto­rého sme akože po­ze­rali Po­li­cajné prí­pady bol be­žo­vej farby nie lac­ného ma­te­riálu. Sta­čilo do­piť druhú fľašu vína a už sme na­miesto se­de­nia le­žali.

Či som si dala skôr dole gate alebo tričko ne­viem do­te­raz. Monča mala gé­lové nechty, pri­znám sa, že som sa trošku bála, či to dnu ne­bude bo­lieť, ale cez tie všetky prí­jemné a or­gaz­mické po­hyby asi ne­bol čas dá­vať na to po­zor. Spra­vili sme si to na­vzá­jom, aj prs­tami, ús­tami aj kom­bi­no­vane. Firmu sme opúš­ťali nie­kedy pred tre­ťou ráno. Možno by som si to mohla na­pí­sať aj ako nad­čas.

Po ví­kende za­čal pon­de­lok o niečo inak. Ja a Monča se­díme spolu, ká­vič­ku­jeme spolu, obe­du­jeme spolu, spíme spolu. Ne­tvr­dím, že často, ale sem tam osta­neme v práci dl­h­šie ako os­tatní pri fľaške vína. Ja sa pre­má­vam po of­fice ako krá­ľovná džun­gle, že najk­raj­šie dievča z firmy spáva práve so mnou. Ko­nečne ma baví cho­diť do práce, som tam viac sú­stre­dená, ale či na prácu alebo na Monču, to presne ne­viem. 😋

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre