Tento člá­nok je ur­čený pre osoby star­šie ako 18 ro­kov, môže ob­sa­ho­vať sex, na­hotu a iný ne­vhodný ob­sah pre ne­pl­no­le­tých.


Späť na hlavnú stránku

Asi je ko­nečne čas na od­ha­le­nie môjho dru­hého mena. Možno je dnes ten deň, kedy prí­deš na to, že sme spolu cho­dili na strednú, že som bol tvoj prvý fra­jer. Raz príde čas aj na to, že ti po­šlem svoje fotky do emailu, no sna­žím sa ťa ešte trošku po­na­ťa­ho­vať. Ne­máš sa čoho báť kráska, jed­ného dňa sku­točne zis­tíš, kto som a už te­raz sa ne­viem doč­kať po­hľadu do tvo­jich očí, keď ťa bu­dem vy­zlie­kať. 

Moje celé meno je Adam Mal­kin. Bu­dúci rok osla­vu­jem 28. na­ro­de­niny, tak prečo ich ne­o­slá­viť spolu? Hm? Bola by si môj najk­rajší via­nočný dar­ček, keď ti dá­vam šľa­hačku na bra­davky, kto­rej po­tom sa jej zba­vím ja­zy­kom. Dr­žím ťa do pol pása nahú, nad­šenú, že sme dnes ve­čer spolu. Veľký dre­vený stôl v ku­chyni je te­raz po­krytý te­lom mla­dej krásky. Presne na teba sa te­raz po­ze­rám, ako trošku hanb­livo ča­káš, čo bude po­kra­čo­vať. 

View this post on Ins­ta­gram

🍑 @art­coup­les

A post sha­red by Li­fes­tyle Coup­les Ma­ga­zine (@we­alt­hyp­ro­file) on

Za­čína to byť zá­bava, mať na na­ro­de­ni­nový deň ta­kéto holé prek­va­pe­nie. Chcem sa prejsť pár­krát okolo stola ako býk v ringu a pre­me­rať si svoju obeť. Sto­jím vedľa teba a môj pe­nis stojí tiež. Pra­vou ru­kou sa ho ma­jet­nícky do­tý­kaš a ro­bíš tie správne po­hyby, za­tiaľ čo ja sa ko­chám te­bou, tvo­jou váš­ňou a do­ko­na­lými pr­siami. 

Moje dva prsty pra­vej ruky vni­kajú dnu, do toho krás­neho, ho­rú­ceho a na ko­lená do­stá­va­jú­ceho ma miesta. Každá krivka tvojho tela ma pri­vá­dza k ex­pló­zií zmys­lov, ne­do­ká­žem spo­ma­liť moje dý­cha­nie. Ne­do­ká­žem ťa dnes ve­čer ne­po­mi­lo­vať. 

Pevne dr­žím tvoje stehná v ru­kách, po­sú­vam tvoju panvu na okraj stola a pri­rá­žam, na do­raz, bez­hlavo. Zvuky nášho sply­nu­tia sa ozý­vajú ce­lou miest­nos­ťou. Bú­šim, po­ze­rám sa ti uprene do očí a vi­dím, že chceš viac, že to pri­chá­dza. Cí­tim to vnú­torné chve­nie, to sťa­ho­va­nie sva­lov a ne­us­tále kú­sa­nie do pier. Ako na zla­tom pod­nose mám pred se­bou ženu, ktorá si užíva or­gaz­mus, ako by mal byť jej po­sledný a na konci vy­vr­cho­le­nia hlasno kričí moje meno ako prosbu o ďal­šie kolo. 

Žiaľ, mám pre teba zlú správu. Môj nový ins­ta­ú­čet znovu blokli. Pred­po­kla­dám, že správca ins­ta­gramu ne­z­vlá­dol toľko krás­nych za­dkov na mo­jom pro­file. ALE! Keďže som veľmi vy­trvalý muž, ur­čite sa ne­vzdám a uro­bím nový pro­fil, ten­to­krát za­me­raný len na moje články. Chcem, aby si mala všetky články po­kope na jed­nom mieste, aby si vždy pred spa­ním mala na vý­ber presne to, na čo máš chuť.

Takže v blíz­kej dobe sa znovu oz­vem už s no­vým pro­fi­lom.

S lás­kou tvoj Adam Mal­kin.

Sponzor sekcie je Zerex

Komentáre