Časy, keď sme po­va­žo­vali sex za tabu a mys­leli si, že ho možno mať iba s oso­bou, ktorá je nášmu srdcu blízka, zrejme už po­mi­nuli. V dneš­nej dobe to­tiž už dávno ne­platí, že slová sex a mi­lo­va­nie sú sy­no­ny­mami. Stali sa z toho jed­no­du­cho dva roz­dielne pojmy, ktoré na­ďa­lej spája už len sa­motný akt is­tého spo­je­nia (väč­ši­nou) dvoch ľudí.

Ľú­biš? Ne­ľú­biš? Ne­rie­šiš. Sex je proste ne­vy­hnut­nosť a to už ľu­dia ve­deli stá­ro­čia. Veď aj preto ho dnes mô­žeme nájsť v Mas­lo­wo­vej py­ra­míde po­trieb, ktorá nám to tak zre­teľne a jasne zná­zor­ňuje. Sex je v nej umiest­nený v jej zá­kla­doch spolu s dý­cha­ním či spán­kom. Nie vedľa lásky. Tá je o dva stupne vyš­šie…

pin­te­rest.com

Úplné uvoľ­ne­nie

Mnohí ľu­dia sa lep­šia uvoľ­nia a sú viac sami se­bou pred tými, kto­rých ne­poz­najú. Z jed­no­du­chého dô­vodu. Ne­mu­sia sa sta­rať o to, čo si o nich mys­lia a mys­lieť budú. Skrátka sa pred nimi ne­mu­sia na nič hrať. Žiadna na­cvi­čená póza, žiadna pre­tvárka. Veď ich už možno ni­kdy viac ne­stretnú. A presne tak to je aj v sexe. Načo sa sna­žiť na nie­koho za­pô­so­biť, keď naj­dô­le­ži­tej­šie v da­nom mo­mente je si to „len“ po­riadne užiť?! Čo tam po hanbe, os­ty­chu a po­zo­ro­vaní, či je každý kú­sok nášho tela v po­riadku. Veď žiadne šaty sa rov­najú žiad­nym zá­bra­nám, no nie?

Kon­cen­trá­cia len na jednu vec

Prázdna hlava, žiadne sta­rosti či myš­lienky o tom, kto koho a či vô­bec mi­luje. Žiadna svadba, deti, bu­dúc­nosť… To všetko ide mimo. Nič také sa ne­musí rie­šiť ani na­hlas ani po­ti­chu. Ani pred­tým ani po­tom. Vďaka tomu je sex len se­xom a nie roz­ho­vo­rom v ne­ja­kej čud­nej po­lohe. Hoci dobrá po­loha ni­kdy nie je zlá.

we­he­ar­tit.com

Bez zby­toč­ných ci­tov

Sex bez ci­tov zna­mená aj to, že po jeho konci ni­kto ne­bude ča­kať na bozky, ob­ja­tia či sladké reči o tom, aké to bolo úžasné. Jed­no­du­cho sa obaja mô­žete oto­čiť na druhú stranu a dobre si po­spať. Pre­tože každý, kto už za­spal v ná­ručí nie­koho iného, tak vie, že zo­bu­diť sa na stŕp­nutý krk či ruky býva ohromne ne­prí­jemné.

Za­kaž­dým nový za­čia­tok

Väč­ši­nou to fun­guje tak, že sex bez lásky býva stále s inou oso­bou. No veď ako inak sa dá ne­za­mi­lo­vať? No a pre to, že z člo­veka sa tak tro­chu stáva tvor pro­mis­ku­itný, môže stále pre­ží­vať tú ne­za­sta­vi­teľnú túžbu a vá­šeň na­novo. Tú, ktorá nami lom­cuje len na za­čiatku. Ra­zom nám po­blázni hlavu či my­seľ a núti nás pre­ží­vať tie chvíle roz­koše…

Komentáre