Som žena. Preto ne­viem za­ru­čiť, že sa o chvíľu ne­rozp­la­čem. Alebo ne­bu­dem kri­čať. Od ra­dosti. Kto vie? Raz som proste spon­tánna ako Lo­re­lai, ino­kedy ná­la­dová ako Ma­rissa a sem-tam po­sad­nutá čis­to­tou ako Mo­nika… Nie, žar­tu­jem, to sa mi ne­stáva.

Nie­kedy mám ale všet­kého dosť a na­jú­čin­nej­šou me­tó­dou ako za­bud­núť na svet vô­kol mňa, a pri­tom sa za­ba­viť a zre­la­xo­vať je jed­no­značne mož­nosť po­no­riť sa do ne­ja­kého dob­rého se­riálu. Veď ur­čite všetky po­znáte ten po­cit, keď sa pri po­ze­raní pri­stih­nete ako slin­táte nad hlav­ným hr­di­nom alebo bú­chate päs­ťou do gauča od smie­chu.

Jed­no­du­cho vás to stále po­hltí až tak, že po­ze­ráte jednu časť za dru­hou a za nič na svete ne­viete pre­stať. A vlastne ani nech­cete. No a pri po­sled­nej epi­zóde so sl­zami v očiach na­dá­vate na kru­tosť ži­vota, pre­tože už ni­kdy nič také dobré vi­dieť ne­bu­dete.

Ale to, sa­moz­rejme, nie je pravda. A preto vám pri­ná­šam reb­rí­ček tých naj­lep­ších, väč­ši­nou ča­som ove­re­ných, možno už tro­chu ob­ku­ka­ných, ale za to ne­za­bud­nu­teľ­ných se­riá­lov, v kto­rých si každá žena nájde niečo svoje.

  1. Pria­te­lia

I´ll be there for you, ´cause you´re there for me, too… Pria­te­lia, naj­lepší, najb­láz­ni­vejší, nad­ča­soví. Ne­môžu proste chý­bať v žiad­nom reb­ríčku. Veď, ktorá z nás ne­tú­žila bý­vať so svo­jou naj­lep­šou ka­ma­rát­kou a cez chodbu su­se­diť s ďal­šími pria­teľmi? Každé ráno vstať a dať si kávu v ka­viarni na po­hodl­nom gauči a nič ne­rie­šiť. A pri­tom vy­rie­šiť všetko. Proste kul­tový se­riál, kto­rého sú­čas­ťou sme sa na malú chvíľku stali všetky.

Tajne sme ob­di­vo­vali skvelý vkus Ra­chel, pri­čom sme sa as­poň raz dali podľa nej ostri­hať. Na­učili sme sa chá­pať aj ťažký Chand­le­rov hu­mor a obr­nili sa pred Mo­ni­ki­nou pa­no­vač­nos­ťou. In­špi­ro­vali sme sa Jo­eym a nie raz za­há­ňali chuť na dobré jedlo chu­ťou na sex. No a tiež sme po­cho­pili, že ani tri roz­vody ne­zab­rá­nia tomu, aby sme boli na­ko­niec šťastní.

foto: me­dia3.s-nbc­news.com

  1. Ženy z rodu Gil­mo­rov­cov

A bo­daj by sme všetky mali taký rod, z akého po­chá­dzajú naše mi­lo­vané Gil­morky. Tro­chu bláz­nivé, za to vždy úp­rimné, však nie­kedy až prí­liš. Chvíľku roztr­žité, po­tom za­mi­lo­vané, na všetko pri­pra­vené. Proste ne­sku­točné ženy. A ten vzťah me­dzi mat­kou a dcé­rou? Možno by nie­ktoré mamy pro­tes­to­vali, ale ur­čite každá dcéra by chcela mať vo svo­jej mame naj­lep­šiu ka­ma­rátku, kto­rej môže po­ve­dať všetko, pri­čom ju ona vždy po­chopí. A mi­mo­cho­dom vi­deli ste už ne­sku­točnú ôsmu sé­riu, ktorá vy­šla v mi­nu­lom roku?

foto: cdn5.thr.com

  1. Ako som spoz­nal vašu mamu

Podľa mňa taká nov­šia od­roda Pria­te­ľov. Však veľmi po­da­rená. Pä­tica mla­dých ľudí, ktorá sa den­no­denne stre­táva v pod­niku pri po­há­riku a pre­žíva isté ob­do­bie svojho ži­vota. A k tomu všet­kému je de­ťom re­tros­pek­tívne roz­prá­vaný prí­beh o tom, ako Ted spoz­nal ich matku. Láska, sex, vtip, rôzne zvraty a všetko os­tatné, čo môže žena chcieť. Sa­moz­rejme, ne­za­bud­nu­teľné hlášky Bar­ne­yho snáď ne­treba ni­komu opa­ko­vať. Veď sú predsa „bo­ží­í­í­í­ííí“.

foto: media.salon.com

foto: me­dia.sa­lon.com

  1. Sex v meste

Sex a k tomu ešte v meste. Čo k tomu viac do­dať? Je­den z naj­kon­tro­verz­nej­ších se­riá­lov svo­jej doby, ktorý uka­zuje, že aj my ženy vieme byť „tak tro­chu“ ska­zené a po­riadne si užiť za­ká­zané ovo­cie. Veď nie je nič lep­šie ako sex?! Ups. To som po­ve­dala na­hlas? Teda ak máte vo zvyku sad­núť si k te­le­ví­zii s na­táč­kami na hlave, ne­oho­le­nými no­hami a vrec­kom čip­sov, tak toto je per­fektný se­riál, ktorý vás to rýchlo od­naučí.

foto: sh­rink­tank.com

  1. Upír­ske den­níky

Oooo, tak keď chcete niečo za­čať po­ze­rať, tak verte, tu je sa na čo po­ze­rať. Dvaja krásni upíri, vy­ni­ka­júca hudba a vtipné dia­lógy. No a tí upír­ski chlapci… Tro­chu viac fan­tasy ako pred­chá­dza­júce se­riály, ale v pod­state záp­letka tá istá. Chlap­ská ri­va­lita a snaha zís­kať srdce ženy. A aby som ne­za­budla, pri­pravte si ser­vítky. Ve­e­e­eľa ser­ví­tok.

foto: i.ytimg.com

foto: i.ytimg.com

  1. O. C. Ca­li­for­nia

V is­tých mo­men­toch sme ho mi­lo­vali, v os­tat­ných ne­ná­vi­deli. V jed­nej chvíli sme ho však mu­seli pre­stať po­ze­rať. Aj keď mnohé z nás si jeho zá­ver aj na­priek tomu ne­ne­chali ujsť. Exo­tické pro­stre­die sl­neč­nej Ca­li­for­nie do­pĺňané ne­sku­točne dob­rou hud­bou. Sa­moz­rejme, ne­smú chý­bať krásni mladí ľu­dia a ich usta­vičné prob­lémy. Al­ko­hol, drogy, sex a láska, ale i tvrdý biz­nis.  K tomu snaha o pre­po­je­nie sveta bo­ha­tých a chu­dob­ných.

foto: fanaru.com

foto: fa­naru.com

  1. Ca­li­for­ni­ca­tion

Tro­chu po­dobný ná­zov s pred­chá­dza­jú­cim se­riá­lom, ale zato úplne iný. Da­vid Du­chovný v roli prí­ťaž­li­vého, uš­ti­pač­ného, no nie veľmi úspeš­ného spi­so­va­teľa, hľadá svoje šťas­tie cez po­stele žien. Alebo je to práve na­opak? Tak či onak, se­riál, ktorý sa ko­nečne ne­snaží úto­čiť na naše city a ne­núti nás za­mys­lieť sa nad ži­vo­tom a se­bou sa­mým. Do toho nie­kedy drsný, viac­zmy­selný ale in­te­li­gentný hu­mor. Ur­čite po­baví.

foto: cdn1us.denofgeek.com

foto: cdn1us.de­nof­geek.com

Komentáre