Každá z nás sa s nie­kým po­dob­ným v ži­vote stretla. A nie len to. Nie­ktoré z nás ne­skon­čili len pri schôdzke. Pod vply­vom emó­cii, hor­mó­nov, túžby či al­ko­holu sa ocitli na jeho zo­zname.

Nie­kto­rým vstú­pil do ži­vota, po­mo­tal hlavu a zlo­mil srdce, pre nie­ktoré ne­zna­me­nal vô­bec nič a iné si od neho do­konca od­niesli su­ve­nír, ktorý na­ko­niec mu­seli zve­riť do rúk od­bor­ní­kom žen­ského zdra­via. Ču­duj sa svete, sú aj také, ktoré sa s ním roz­hodli strá­viť ži­vot a ne­dajú naňho do­pus­tiť. Ho­vo­rím o „muž­skej po­beh­lici“.

foto: pin­te­rest

Vo vše­obec­nosti je známe, že po­čet žien, ktorý sa vy­s­trie­dal v mu­žo­vej po­steli, je pod­statne vyšší, ako po­čet mu­žov v tej žen­skej. Tento fakt je spo­loč­nos­ťou to­le­ro­vaný a do is­tej miery pod­po­ro­vaný.

V sú­čas­nej fil­mo­vej pro­duk­cii by som mohla nájsť hneď nie­koľko prí­kla­dov, kedy je me­rít­kom muž­nosti práve po­čet žien, ktoré mu­žovi pod­ľahli. Ok­rem iného sa to naša drs­nej­šia po­lo­vička snaží ospra­vedl­niť tým, že ich re­pro­dukčný sys­tém im umož­ňuje splo­diť ča­sovo ne­ob­me­dzený po­čet po­tom­kov a vy­ťa­hujú na nás bio­lo­gické pred­po­klady.

Se­xu­álny ži­vot, či už muža alebo ženy, je na­ozaj in­di­vi­du­álny a veľmi osobný. A to, že je pes­trý, ne­musí hneď zna­me­nať, že člo­vek nie je schopný usa­diť sa…

Ta­kého „usad­líka“ po­znám osobne. Troj­ci­ferné číslo, kto­rým sa stále vy­ťa­ho­val, bolo pre väč­šinu ľudí ne­re­álne a ne­pred­sta­vi­teľné. My, ktorí sme ho po­znali lep­šie, sme ve­deli, že sa slečny z oko­li­tých de­dín na seba v au­to­buse ne­po­ze­rajú vra­žed­ným po­hľa­dom ná­ho­dou. Keď už som si mys­lela, že je to bez­ná­dejný prí­pad a v bu­dúc­nosti ho ne­čaká nič iné, len ti­tul starý mlá­de­nec, zja­vila sa ona. Tento ob­rat o sto­osem­de­siat stup­ňov spô­so­bil to, že som si o tri roky zhá­ňala šaty na svadbu…

Bz21PuJIYAA5JIafoto: eli­te­daily

Takže je schopný sa usa­diť? No možné to je… Možno to ne­platí pre kaž­dého, ale áno, aj ma­cho, ktorý na svo­jej pre­stíži v par­tii kr­vo­potne (snáď len po­tne) pra­co­val, je ochotný strá­viť ži­vot s je­di­nou že­nou.

Ver­nosť a od­da­nosť je ne­istý po­jem pri všet­kých mu­žoch. Možno ťa skla­mal práve ten, ktorý bol na prvý po­hľad cel­kom ne­škodný a jeho bý­valé by si ve­dela spo­čí­tať na prs­toch jed­nej ruky. Ko­niec kon­cov, po­čet mi­le­niek je stále len číslo, ale ak je vy­soké, tak to na člo­veka ne­vrhá dobré svetlo. A aj na­priek tomu sa me­dzi nami nájdu také, ktoré vy­hľa­dá­vajú práve ta­kýto typ muža. Po­ra­ziť to­tiž ťažko a dl­ho­dobo bu­do­vané ego, si ok­rem iného vy­ža­duje aj uznať vlastné ne­dos­tatky.

Takže ak si si ním do­te­raz ne­bola istá, za­mysli sa nad tým, že si možno jeho naj­väčší tri­umf v ži­vote. Pre­tože pre­ko­ná­va­nie sa­mého seba je predsa to naj­väč­šie ví­ťazs­tvo zo všet­kých.

Komentáre