Jed­ným z na­job­ľú­be­nej­ších vla­so­vých do­pl­n­kov je po­slednú se­zónu šatka. Tá do­káže nie len vlasy po­držať, ale stala sa akousi trendy bod­kou ce­lého out­fitu. Ak sa pre ňu toto leto roz­hod­neš, ur­čite ne­oľu­tu­ješ!

Ak si si mys­lela, že sa s ňou vo vla­soch nedá vy­hrať a účes bude vy­ze­rať vždy rov­nako, si na omyle. V sku­toč­nosti sa s ňou dá vy­kúz­liť mnoho rôz­nych úče­sov, a je jedno, či chceš mať vlasy roz­pus­tené alebo zop­nuté.

Niž­šie náj­deš až 3 vi­deá, ktoré ob­sa­hujú ná­vody na rôzne účesy. A ak máš ná­ho­dou vlasy krátke, ne­mu­síš smú­tiť! Aj pri tvo­jej dĺžke sa toho dá veľa vy­mys­lieť. Pre teba je ur­čené tre­tie vi­deo! Páči sa ti šatka vo vla­soch?

Komentáre