Se­riá­lová Car­rie Brads­haw je známa skôr zá­ľu­bou v no­sení vy­so­kých pod­pät­kov, ako te­ni­siek. Do­konca sa často pí­salo o tom, že si he­rečka kvôli po­stave spi­so­va­teľky v se­riáli Sex v meste a kvôli no­se­niu lo­di­čiek zni­čila nohy. Že by ko­nečne pre­sed­lala na po­hodl­nej­šie te­nisky? 

blog.opovo.com

Sa­rah po svo­jej ko­lek­cii lo­di­čiek z roku 2014, lí­nii ma­lých čier­nych a ne­dáv­nej ko­lek­cii ko­že­ných ka­be­liek s náz­vom „The Se­ven Es­sen­tials“, pri­chá­dza s no­vým kús­kom, kto­rým všet­kých prek­va­pila.

He­rečka ne­dávno na svo­jom ins­ta­gra­mo­vom konte zve­rej­nila krátke vi­deo, kde pred­sta­vuje svoje vô­bec prvé te­nisky z no­vej ko­lek­cie. Ide o trb­lie­tavé strie­borné to­pánky na níz­kej po­drážke, ktoré sama ozna­čila ako „me­teor sne­a­kers“. Ak sa po­zrieš bliž­šie, nejde tak ani o te­nisky ako o špor­to­vej­šiu ver­ziu san­dá­lok. Podľa jej slov sú to te­nisky ur­čené na letné dni, ktoré sa vy­my­kajú kla­sic­kému di­zajnu te­ni­siek.

Pre diev­čatá, ktoré ne­majú kla­sické te­nisky v ob­ľube, je to možno dobrá voľba, ako do­priať no­hám v lete tro­chu po­hod­lia. Sú ur­čené na denné aj ve­černé no­se­nie. Sú do­stupné v ob­chod­ných sie­ťach Blo­oming­dale´s, Za­ppos Lu­xury a Saks. Cena to­pá­nok je 255 do­lá­rov.

dai­ly­mail.com

Komentáre