Sa­rah Jes­sica Par­ker. Úspešná he­rečka a pro­du­centka, no z môjho po­hľadu najmä veľmi štý­lová a kre­a­tívna žena s pre­cíz­nym vku­som. Pre­slá­vila sa vďaka iko­nic­kej po­stave Car­rie Brads­haw, ne­za­da­nej no­vi­nárky, ktorá vo svo­jom stĺpci s náz­vom Sex v meste ana­ly­zuje každú prí­hodu z ne­wy­or­ských ve­čier­kov. V tomto ob­ľú­be­nom se­riáli sa však pre­ja­vila ako kva­litná di­zaj­nérka. Jej cit pre módu je ne­uve­ri­teľný! Kom­bi­no­va­nie fa­rieb, vzo­rov či ma­te­riá­lov jej ide od ruky. Svoje out­fity vždy do­ko­nale do­ladí od hlavy po päty či už ide o špor­tový look, pravú ele­gan­ciu, alebo le­žérny štýl.tumblr_nbdj47suhd1ss6pm5o1_500

foto: tum­blr.comlarge-1foto: tum­blr.comtumblr_no8xfl7czg1tljeq2o1_1280foto: tum­blr.com

Svoje módne cí­te­nie ko­nečne ste­les­nila do svo­jich ná­vrhov. Po­u­žila kva­litné ma­te­riály, pri­dala štipku ši­kov­nosti, es­te­tiky a svojho je­di­neč­ného vkusu ,a tak sa jej sen stal sku­toč­nos­ťou. Pri tvorbe to­pá­nok sa pri­márne in­špi­ro­vala 70. rokmi, ktoré boli ty­pické voľ­nos­ťou. Bolo to ob­do­bie hľa­da­nia vlast­nej iden­tity bez mód­nych pra­vi­diel.

Svoj účet na Ins­ta­grame za­pĺňa rôz­nymi vi­de­ami z jej ob­chodu, a tak nám po­núka malú ochut­návku jej pre­krás­nej ko­lek­cie, v kto­rej nám pred­staví malé čierne šaty, ka­belky, šperky, no vr­cho­lom budú sa­moz­rejme to­pánky.

In just slightly over an hour… #mo­nu­men­tal

A post sha­red by SJP (@sa­rah­jes­si­ca­par­ker) on

 

Značka SJP sa vo svo­jej pl­nej kráse pred­staví 8. de­cem­bra v Ma­ry­lande, čiže ne­pôjde o mi­lo­vaný New York, v kto­rom žije alebo L.A., kde pra­cuje. Ak si raz spl­níte svoj sen nav­ští­viť Ame­riku, toto miesto si za­píšte do must vi­sit zo­znamu!

co­ver foto: we­he­ar­tit.com

Komentáre