Ni­kde nie je na­pí­sané, že keď si sama či sám, mu­síš zá­ko­nite pla­kať do pe­rín…
Všetko, čo sa nám deje, je o uhle po­hľadu. Aj sa­mota môže mať na­ozaj lie­čivý úči­nok. Pre­sved­čia ťa o tom ne­sku­točne vy­da­rené ilus­trá­cie Yaoyao Ma Van As, ktoré uka­zujú svetlé mo­menty ži­vota, ktoré za­ži­ješ, len keď si sama so se­bou. Ak máš rada po­zi­tívny prí­stup k ži­votu, tvorbu ilus­trá­torky a umel­kyne Yaoyao Ma Van As si ur­čite ob­ľú­biš. Jej tvorba je pre­žia­rená sln­kom a ne­náj­deš v nej pries­tor na (dl­ho­dobú) dep­re­siu. Pre­tože šťas­tie a slo­boda je vnú­torný stav. Yaoyao ur­čite vie, o čom ho­vorí!

1# Sa­mota môže byť lie­čivá

Splish splash! #dai­lys­ketch #bob­by­da­rin

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#2 Mô­žeš upra­to­vať vtedy, keď máš na to chuť!

Sc­rub­bing day- chan­ne­ling my in­ner Pippi #dai­lys­ketch #pip­pi­long­stoc­king

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#3 Do­voľ si byť as­poň trošku ne­zod­po­vedná

Oh my gosh Oh My Gosh OH MY GOSH!! #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#4 Ne­mu­síš nič. Ani obe­do­vať za ku­chyn­ským sto­lom

#5 Trošku ne­po­riadku? To ne­vadí! Hlavná je tvo­ri­vosť!

Just do­n't care to­day #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#6 Od­lož na zaj­tra všetko, na čo ne­máš chuť a ve­nuj sa tomu, na čom sku­točne zá­leží

It can wait, our song just came on! #dai­lys­ketch #lo­vet­hat­song

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#7 Vieš, ako sku­točne vo­nia dážď?

I got you! #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#8 Za­ne­chaj po sebe stopy. Kde­koľ­vek

I ca­n't be­lieve how much we shed 😂#sket­ches #hai­re­ve­ry­where

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#9 Keď príde dep­re­sia, mô­žeš si ju vy­chut­nať na­plno

Wal­low night #sketch #fe­e­ling­blah

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#10 Ob­ľú­bená pes­nička? Treba pri­dať hlas!

When life gets you down, time to crank up "Sur­vi­vor" #sketch #sur­vi­vor #des­ti­nys­child

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#11 Roz­top všetky prob­lémy vo vo­ňa­vej pene

Melt away your troub­les #dai­lys­ketch #nos­tress­zone

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#12 Mô­žeš si nájsť svoj­ský liek na dep­re­siu

Mid­night cake raid #sket­choft­he­day #ca­ke­time

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#13 Každý deň je pre teba no­vou vý­zvou

New day, new cho­ices #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#14 Aj sa­motu si do­ká­žeš na­plno vy­chut­nať

Dra­wcem­ber: co­coa #dra­wcem­ber #dra­wcem­ber2016 #co­coa #sketch­daily

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

#15 Rob to, čo ťa baví. Do­konca aj celé ho­diny

"You de­serve so­me­one who truly lo­ves you!" -Always gi­ving and re­ce­i­ving the same ad­vice #dai­lys­ketch

A post sha­red by Yaoyao Ma Van As (@yaoy­aomva) on

zdroj: brigt­side.me

Komentáre