Máš tu naj­väč­šiu dra­čicu, čo vždy ide do naj­hl­b­ších hl­bín vášne. Máš ten typ ver­nej, sexy ženy, čo si kvôli tebe ve­čer vy­be­rie naj­lep­šie šaty, učeše vlasy a na­ma­ľuje si úsmev na tvár. Máš ten typ ženy, čo cez deň na sebe maká, čo ne­leží ako lata, ale v po­steli prí­beh s te­bou skladá.  Ten typ ženy, čo má nula per­cent ume­liny, oči z naj­jas­nej­ších hviezd, plné veľké pery, nos ako gom­bička, pr­sia také aku­rát. Ne­mu­síš ich hľa­dať, ale  ani ti ne­roz­bijú hlavu. Pra­cuje na sebe a pre teba. Žiadna škrata ani otrava, je to pre kaž­dého nor­mál­neho muža, sladká „po­trava“. Máš ten typ, za ktorý by bo­jo­val každý, žiadna štetka, ale pri tých všet­kých dneš­ných riadna stár, ta­kých žien už náj­deš iba pár. Je ti verná, ne­pýta keš, dá ti voľ­nosť, úsmev, lásku – a ty máš na tvári ešte vrásku?tumblr_o9not2TAdb1s9h769o1_500

foto: na­po­le­on­four

Stále máš pri­po­mienky. Vždy náj­deš niečo, čo sa ti ne­páči. Tak čo chceš, lebo vždy, keď po­zriem do tvo­jej tváre, vi­dím už len chlad.  Máš ma ešte rád? Keď nie, prečo to ne­ukon­číš? Prečo ne­od­de­líš jednu cestu na dve, nech náj­deš, čo chceš a ja náj­dem toho, ktorý to, čo ma tvorí, do­káže oce­niť? Jed­nou ru­kou ma tak púš­ťaš, ale dru­hou ma znova pri­tiah­neš. Dáš mi dý­chať, a po­tom ma du­síš. Prečo? Sám ne­vieš, čo chceš? Tak to po­vedz, daj mi ve­dieť. Ne­baví ma ča­kať a tá­pať, a hľa­dať od­po­vede či hrať hru na čo mys­lím, keď v jed­nom byte sa s te­bou trýz­nim. Ne­bu­dem ča­kať večne, lebo raz ten vý­buch vo mne za­čne. Dobre to vieš, aj tak ne­po­vieš čo chceš. Keď na teba kri­čím, že si náj­dem chlapa lep­šieho ako si ty, pý­taš sa spätne, či som hlúpa, lebo žia­den nie je ako ty.

Lenže sr­diečko, je­diné, čo ti patrí, je ten byt a tro­chu ešte aj môj cit. Ale ja ako osoba, zdvih­nem za­dok, za­má­vam a bu­deš sa sta­rať sám o všetko, o čom som sa sta­rala ja. Uve­dom si, čo máš doma a čo ťa tam vždy čaká, lebo čas sa ti kráti a ja ne­mám rada pre­lie­ta­vého vtáka. A sku­toč­nosť je taká, že môj pla­mie­nok lásky k tebe do­ho­rieva a srdce po­bo­lieva. Takže čo­skoro náj­dem si toho, čo ho lás­kou s ra­dos­ťou po­po­lieva. Tak daj od­po­veď, inak zo­sta­neš sám a v hlave na nás spo­mie­nok pár.

foto: thought­ca­ta­log.com

Komentáre