Par­fumy mi­lu­jeme všetky, mladé diev­čatá aj zrelé ženy,  bez ohľadu na to, v akej ži­vot­nej fáze sa práve na­chá­dzame.  Zbož­ňu­jeme ten po­cit, keď sa mô­žeme za­ha­liť do tohto nád­herne vo­ňa­vého, ne­vi­di­teľ­ného zá­voja. S krás­nou vô­ňou sa cí­time oveľa prí­jem­nej­šie.  Na­do­bú­dame po­cit ta­jom­nosti, ktorý nám zdvíha se­ba­ve­do­mie, v ko­neč­nom dô­sledku sme aj viac sexy.

Je po­merne ná­ročne nájsť si svoju cha­rak­te­ris­tickú vôňu, takú, ktorá do­ko­nale vy­stihne našu osob­nosť, no zá­ro­veň v nás zvý­razní a po­z­dvihne našu in­di­vi­du­alitu. Má­lo­ktorá z nás má ta­kéto šťas­tie, úp­rimne všet­kým týmto že­nám zá­vi­dím. Žiaľ, väč­ši­nou sa mi za­pá­čia no­to­ricky známe par­fumy, ktoré po­u­žíva mnoho ďal­ších žien. Možno aj preto, lebo rad­šej siah­nem po ove­re­nej kla­sike. Uve­do­mu­jem si, že ak chcem za­cho­vať moju je­di­neč­nosť, je po­trebná zmena, mu­sím vy­hľa­dá­vať me­nej po­pu­lárne par­fumy. Ak máš po­dobný zá­mer, ne­pres­tá­vaj čí­tať.

Chloé je ná­zov na­job­ľú­be­nej­šej vône me­dzi než­ným po­hla­vím. Tento par­fum pred­sta­vil rov­no­menný pa­ríž­sky módny dom ešte v roku 2008. Na­priek tomu, že je na trhu už 6 ro­kov, stále ho pre­fe­ruje viac ako 40 000 žien po ce­lom svete, čo roz­hodne nie je za­ned­ba­teľné číslo.  dbfba885abb8fb1177b2fd0c09e9b022Foto: pin­te­rest.com

Mu­sím sa pri­znať, že aj ja som v is­tej dobe to­muto pre­krás­nemu kve­ti­no­vému par­fumu pod­ľahla. Je veľmi žen­ský, ele­gantný a sexy, pri­tom nie je zby­točne pre­sla­dený ani vul­gárny. Vôňa je za­ba­lená v pek­nom fla­kóne s roz­to­mi­lou ru­žo­vou maš­ľou. Jeho no­si­teľ­kou je žena, ktorá pô­sobí na­vo­nok jemne a hanb­livo, av­šak vo vnútri skrýva aj zlé to dievča. Je ob­le­čená v re­zer­vo­va­ných čier­nych ša­tách, pod kto­rými nosí dráž­divú čip­ko­vanú bie­li­zeň.  V tomto po­pise som sa na­šla cel­kom ľahko a ur­čite mnoho ďal­ších z vás tiež, a tak sme pris­peli k vy­so­kému číslu jeho ob­di­vo­va­te­liek.

Ak si sa do Chloé za­mi­lo­vala, roz­hodne ťa nech­cem pre­sved­čiť o tom, aby si ju pre­stala po­u­ží­vať. Mne osobne za­čal pre­ká­žať fakt, že mnoho žien, nie­len v mo­jom okolí, nosí úplne iden­tickú vôňu.  Za­cho­va­nie in­di­vi­du­ality je pre mňa veľmi dô­le­žité. No toto je iba môj osobný ná­zor, ak si o Chloé sku­točne pre­sved­čená, ko­naj tak, ako to cí­tiš a ostaň jej verná.  Ko­niec kon­cov, tvoja spo­koj­nosť by mala byť tvo­jou pri­ori­tou.

Foto: flickr.com

Komentáre