Rok 2017 po­maly ale isto za­tvára svoje dvere. Väč­šina vla­so­vých tren­dov, ktoré za­pla­vo­vali všetky ča­so­pisy a so­ciálne siete od­chá­dzajú do za­bud­nu­tia spolu s čís­lom se­dem­násť, ale len a len preto, že ot­vá­rajú dvere pre nové trendy, ktoré prídu s no­vým ro­kom 2018. Do no­vého roku ešte chvíľka zo­stáva, ale Od­zadu už te­raz po­zná vy­chy­távky, ktoré bu­deš chcieť pre svoje vlasy aj ty.

Ku­čery 
Ku­čery opäť do­stá­vajú ze­lenú. Ale nie len malé ale po­riadne vlny. Za­mýš­ľaš sa, či také ku­če­ravé vlasy môžu byť tren­dom? Môžu! Ak pat­ríš k ľu­ďom ako ja a na­ro­dila si sa s pri­ro­dzene ku­če­ra­vými vlasmi, ktoré si do­te­raz skrý­vala za do­ko­nale vy­žeh­lenú hrivu, mô­žeš dať svo­jej žeh­ličke do­vo­lenku, pre­tože pri­ro­dzené a po­riadne ku­če­ravé vlasy bude chcieť mať v roku 2018 každá, pre­tože podľa vla­so­vých sty­lis­tov na­stu­puje pra­vidlo- čím hus­tej­šie, tým viac sexy!

CURL CRUSH @sa­ra­han­gius

A post sha­red by Hairs­ty­les (@hair.style) on

 

Vr­koče
Vr­koče sú ne­od­mys­li­teľ­nou sú­čas­ťou vla­so­vej módy. Pri správ­nom sty­lingu vr­koča do­siah­neš veľmi diev­čen­ský look. Ne­za­bú­daj, vr­koče sú vy­ni­ka­júci la­pač po­hľa­dov.  Tento veľmi ob­ľú­bený vla­sový účes si mô­žeš spra­viť na mnoho spô­so­bov a vždy vy­ze­rajú dobre. Naj­viac sa ho­dia diev­ča­tám s dl­hými vlasmi ale aj my s tými krát­kymi do­ká­žeme pri­lá­kať na ulici po­hľady.

Yay or Nay??? #hairs­gal­lery

A post sha­red by @ hairs­gal­lery on

 

Mega uhla­dená ces­tička

Dô­vod na ra­dosť ne­majú len pri­ro­dzene ku­če­ravé diev­činy ale úspech bu­dúci rok budú mať aj ma­ji­teľky rov­ných vla­sov s do­ko­nale uhla­de­nou ces­tič­kou v strede hlavy. Väč­šina ce­leb­rít už na svoj ins­ta­gram tento trend s ra­dos­ťou pre­zen­tuje a pre­zrá­dza, že uhla­dené pra­mene sú IN za kaž­dých okol­ností. Tento trend je ide­álny pre dlhé ale aj krátke vlasy a ver mi, možno ti to príde akoby si sa vrá­tila späť v čase ale na ulici s týmto vla­so­vým tren­dom ne­os­ta­neš bez po­všim­nu­tia.

Ofi­nový co­me­back 

Ak si si to ešte stále ne­stihla uve­do­miť se­dem­de­siate roky hlá­sia svoj co­me­back a s nimi aj vla­sový look re­belky, ktoré obo­ha­tili ob­ľú­bené ofiny. His­tó­ria sa opa­kuje nie len v ob­le­čení ale aj vo vla­so­vých tren­doch a tak vla­sový sty­listi vy­hlá­sili, že ofinky sú opäť v hre. Vieme, že sa ne­ho­dia kaž­dému ale po­kiaľ sa pre ne roz­hod­neš skús sa in­špi­ro­vať ne­ja­kou zná­mou ce­leb­ri­tou. Ja ti za in­špi­rá­ciu dá­vam na­prí­klad Ta­y­lor Swift, ktorá je týmto vla­so­vým tren­dom známa dlhé roky.

Komentáre