Via­nočné sviatky pat­ria k na­job­ľú­be­nej­ším sviat­kom v roku a preto by si na ne mala mať pri­pra­vené ne­jaké špe­ciálne out­fity. Nie, ne­mys­lím tým, že si máš dať na seba ple­sové šaty, ale ur­čite si ne­ob­leč ani rifle. Mám tu pre teba zo­pár ti­pov, s kto­rými na po­se­dení pod strom­če­kom za­žia­riš.

1.Me­ta­lické od­lesky

Zlaté, strie­borné či bron­zové od­lesky pod­čiarknu via­nočnú at­mo­sféru a za­ru­čia ti, že na Via­noce bu­deš žia­riť po­dobne ako via­nočný strom­ček. Zvo­liť mô­žeš šaty, topy či no­ha­vice, vy­nik­neš nech zvo­líš kto­rú­koľ­vek va­riantu.

Cute out­fit😍 Yes or no?

A post sha­red by FAS­HI­ON️ (@fas­hi­on­scaty) on

Dis­po­ní­vel nas lo­jas fí­si­cas 😍 #dressto #go­party

A post sha­red by Dress to (@dressto) on

 

2. Od­tiene ví­no­vej
Každá z nás vie, že via­nočná farba je čer­vená, ale tento rok za­žia­riš aj s jej tmav­ším od­tie­ňom, ktorý pô­sobí sláv­nost­nej­šie a ele­gan­tnej­šie.

3. Flitre
Li­go­tavé via­nočné oz­doby sú všade okolo teba, preto, keď na po­se­de­nie pod strom­če­kom zvo­líš niečo s flit­rami bu­deš vy­ze­rať do­ko­nalo. V tomto ob­dobí ob­chody o ta­kéto kúsky ne­majú nú­dzu a čo je ešte lep­šie flitre fi­čia aj na Sil­ves­tra, takže po­kiaľ sa chys­táš na sil­ves­trov­skú párty tak flit­ro­vaný  kú­sok v tvo­jej skrini ur­čite vy­uži­ješ.

Yes or No?😍

A post sha­red by FAS­HION (@fas­hion.con­nec­ti­ons) on

 

 

4.  Čipka
Čipka je, bola a aj bude sexy. Jemná biela či čierna alebo v akej­koľ­vek farbe. Za­žia­riš v nej po­čas via­noč­ných sviat­kov, ale tak­tiež na sil­ves­trov­skej párty.

Komentáre