Rok 2017 po­maly ale isto končí. Tento rok však pri­nie­sol veľa no­vých tren­dov. Nie­ktoré za to stáli ale na­šli sa me­dzi nimi aj také, ktoré sa mód­nym tren­dom ne­dajú na­zvať. Nový rok rovná sa nové trendy. My v Od­zadu už ale so sto­per­cent­nou is­to­tou mô­žeme po­ve­dať, s kto­rými mód­nymi trendmi za­žia­riš v roku 2018.

Móda ide kaž­dým ro­kom do­predu. Nie­ktoré re­tro kúsky sa do­stá­vajú me­dzi must have kúsky tvojho šat­níka, iné zase upa­dajú do za­bud­nu­tia. Od­zadu ti po­núka TOP 5 kús­kov, ktoré budú IN na­sle­du­júci rok.

1. Ši­roké no­ha­vice 

Tento typ no­ha­víc sedí na chudé aj pl­n­šie typy po­stavy, takže aj keď bu­deš mať po Via­no­ciach ne­jaké to ki­lečko na viac, ne­mu­síš sa báť, že ti tento typ no­ha­víc ne­bude se­dieť. V móde však aj na­ďa­lej ostá­vajú aj no­ha­vice s ci­ga­re­to­vým stri­hom a kla­sika, úzke džínsy.

ราคา 650.- กางเกงยีนส์เอวสูง8ส่วนสีดำ ปลายขาแต่งดอกไม้ งานเย็บแน่น เนื้อผ้ายีนส์ยืด สีดำพลางให้ดูขาเล็ก ตัวนี้ทรงสวยใส่แล้วเก็บทรง ใส่สบายไม่อึดอัด ห้ามพลาดกันนะคะ ถ่ายจากสินค้าจริง Size XL เอว(waist) 32"-34" สะโพก(hip) 38"-42" เป้า(crotch) 10" ยาว(length) 34" XXL เอว(waist) 34"-36" สะโพก(hip) 40"-44" เป้า(crotch) 10" ยาว(length) 34"

A post sha­red by กางเกงยีนส์ je­ans_like (@je­ans_like) on

2.Vrstve­nie

Vrstve­nie je módny „do­pl­nok“ kaž­dej zimy. Bu­dúci rok však ne­bude v móde len cez zimu, ale aj po­čas tep­lej­ších roč­ných ob­dobí. Vzory, látky či dĺžky budú bu­dúci rok tren­dom. Za­žia­riš so svet­rami alebo bun­dami po ko­lená, tak­tiež ki­mo­nové strihy či dĺžky.

3. Roz­parky sú sexy

Pú­tavý de­tail na ša­tách, suk­niach či no­ha­vi­ciach už síce po­známe ale tento trend bude must have v tvo­jom šat­níku od za­čiatku bu­dú­ceho roka. Tento trend pre­slá­vila najmä he­rečka An­ge­lina Jo­lie a o tom, že sa ujal ne­po­chy­bu­jem, pre­tože si zís­kal veľkú ob­ľubu u ne­jed­nej ženy. Pri tomto trende však treba mys­lieť na jedno zá­kladné pra­vidlo, že me­nej je nie­kedy viac aby si ne­od­ha­lila zo seba viac ako by si chcela.

Yes or No? @al­leg­ras­haw

A post sha­red by Fas­hion Se­lec­tion 🦄💕 (@fas­hion.se­lec­tion) on

4. Rifle

No­ha­vice sme tu už mali. Rifle sú ale sú­čas­ťou šat­níka kaž­dej baby, ne­po­chy­bu­jem, že aj tvojho. V kaki far­bách, hnedé, biele, dnes náj­deš rifle v kaž­dej farbe. Ale bu­dúci rok bude fi­čať najmä modré, kla­sické rifle, či už budú tma­vo­modré, sta­ro­modré je jedno, hlavne nech sú jed­no­du­cho oby­čajné.

5. Funny po­nožky

Ak pat­ríš me­dzi od­vážne ženy, ktoré sú za každú srandu tak tento trend ťa roz­hodne po­teší. Čím viac crazy po­nožky, tým viac in. Ob­rázky, gu­ľôčky, farby, je jedno aký mo­tív na  nich bu­deš mať, po­kiaľ ich zla­díš k jed­no­du­chému ob­le­če­niu vy­niknú.

Crazy Chris­tmas Sock Party #re­ma­xcon­dosp­lus #cra­zy­socks

A post sha­red by Re/max Con­dos Plus Corp. (@re­ma­xcon­dos) on

Komentáre