Je­seň je ob­do­bie, ktoré je známe svo­jou fa­reb­nos­ťou. Čas, keď ráno sto­jíš pred skri­ňou a ne­vieš, čo na seba. Práve týmto chví­ľam od­zvo­nilo. Pri­ná­šam ti tie naj­ho­rú­cej­šie trendy pre je­seň 2017. 
De­nim 

His­to­rická časť šat­níka kaž­dej ženy. Tieto kúsky jed­no­du­cho ni­kdy ne­zos­tarnú a preto ich mô­žeme po­kojne za­ra­diť me­dzi naj­ho­rú­cej­šie trendy tejto je­sene. Po­kiaľ sa tieto kúsky na­chá­dzajú aj v tvo­jom šat­níku, ne­boj sa ich vy­tiah­nuť do ulíc. Aj keby si v nich mala byť za­ha­lená od hlavy po päty.

Can you be­lieve I tried the do­uble de­nim trend for the first time at the be­gin­ning of 2017?! Find out more in the ne­west post from www.cou­tu­re­zilla.com 🌹. Di­rect link is in bio 👌🏻. —— Get re­ady to shop de­tails by do­wn­lo­ading the @li­ke­tok­now.it app, and sc­re­ens­ho­ting or li­king this pic­ture 💁🏼👉🏻 http://li­ketk.it/2sCSo —— • • • • • #oot­dwatch #da­re­to­wear #fas­hi­onb­log­ger #we­a­rit­lo­veit #ootd­lo­vers #blog­ger­so­fins­ta­gram #an­dre­e­a­bir­san #cou­tu­re­zilla #igers­bu­cha­rest #ig_ro­ma­nia #ootd­fas­hion #stre­et­chic #lt­kun­der50 #lt­ke­urope #abm­style #sum­me­rout­fit #ca­su­al­chic #ca­su­al­look #out­fit­to­day #vin­ta­ge­ins­pi­red #vin­ta­ge­look #ger­manb­log­ger #aus­trianb­log­ger #frenchb­log­ger #bel­gianb­log­ger #ro­ma­nia #ukb­log­ger #sum­mer­look #f21xme #li­ket­kit

A post sha­red by An­dreea Bir­san💐 (@an­dre­e­a­bir­san_) on

Čer­vená je zá­klad

Čer­vená, žltá, oran­žová, ze­lená, hnedá ak však zvo­líš čer­venú farbu roz­hodne ne­uj­deš po­zor­nosti. S čer­ve­nou ne­máš čo po­ka­ziť. Tento rok sa do pop­re­dia do­stala čer­vená farba vo všet­kých svo­jich od­tie­ňoch od kr­vavo čer­ve­nej až po ru­bí­novo čer­venú.

Ko­ženné sukne

Ko­žen­nou suk­ňou ne­po­ka­zíš žiadny je­senný out­fit. Čierna, hnedá, čer­vená aká­koľ­vek farba ko­žen­nej sukne sa dá skom­bi­no­vať s čím­koľ­vek, takže s ňou ur­čite vy­nik­neš. Skom­bi­no­vať ju vieš na­prí­klad s te­nis­kami a do­konca aj s mi­ki­nou.

Over­size ka­báty

Pri vý­bere ka­bátu na je­seň je tento rok naj­dô­le­ži­tej­šia veta „čím väčší tým lepší“. Presne tak, čí­taš správne, tento rok do­stali ze­lenú ka­báty v pán­skom štýle. Dajú sa kom­bi­no­vať na­ozaj s čím­koľ­vek a no­siť na akú­koľ­vek prí­le­ži­tosť. Jed­no­du­cho ho­dia sa ku všet­kému.

Ko­žu­šiny v pas­te­lo­vých far­bách

Nie, ne­ho­vo­rím o ko­žu­ši­nách zo zvie­rat. Keby sa jed­nalo o pravé ko­žu­šiny, ktoré sú out ne­sú­hla­sil by s týmto mód­nym tren­dom žiadny mi­lov­ník zvie­rat. Túto je­seň však za­žia­riš v ko­žu­šine v akej­koľ­vek  pas­te­lo­vej farbe, ktorá sa túto je­seň teší veľ­kej ob­ľube. Čo tak v tvo­jej ob­ľú­be­nej farbe ?

Me­ta­lické od­tiene 

Vďaka ich osl­ňu­jú­cemu lesku bu­deš vy­tŕčať z davu. Ak si trú­faš na me­ta­lický ka­bát, to­pánky, tričko či te­nisky tak smelo do toho. Stačí je­den kú­sok s me­ta­lic­kými od­tieňmi, ktorý mô­žeš do­pl­niť me­nej vý­raz­nou far­bou a roz­hodne za­žia­riš.

Bodky

Bodky už v móde raz boli.. a nie len raz. Čo je bod­kové to je dobré. Štýl, ktorý má tiež svoju his­tó­riu a vý­znamné miesto móde, ktoré z nej ne­vyjdu ni­kdy. Túto je­seň sa me­dzi TOP módne trendy do­stala kla­sická čier­no­biela kom­bi­ná­cia, ktorá v tvo­jom šat­níku ne­smie chý­bať.

Strapce

Strapce sa te­šili veľ­kej ob­ľube cez toh­to­ročnú jar a veľ­kej ob­ľube sa te­šia aj toh­to­ročnú je­seň. Vý­ni­moč­ným ti spra­via ka­bát, vestu, tričko a do­dajú tvojmu lo­oku hravý šmrnc.

Komentáre