Eli­za­beth Ta­y­lor je známa tým, že mala 7 man­že­lov s tým, že jed­ného si vzala 2-krát po tom, ako sa roz­viedli. Dobre, asi by som ju ne­mala vy­chva­ľo­vať alebo dá­vať za vzor, av­šak jej vý­rok:“S mu­žom, s kto­rým som ran­dila pred 30 rokmi, by som dnes ne­šla ani na obed.“ je viac ako len prav­divý.

Me­níme sa. Kto po­vie, že ľu­dia sa ne­me­nia, je hlu­pák. Me­níme sa, for­mu­jeme, pre­hod­no­cu­jeme a ta­kisto me­níme aj naše ná­zory. Do­spie­vame, ro­bíme chyby, za­mi­lu­jeme sa, oľu­tu­jeme isté veci a stá­vame sa sil­nej­šími. Ur­čite si sa aj ty opý­tala sa­mej seba, ako je možné, že sa ti mo­hol pá­čiť ten muž, kto­rého si ke­dysi tak chcela? Zvláštne nie, že si sa tak zme­nila?

Gra­tu­lu­jem ti, pre­tože je to úplne v po­riadku. Naše ná­roky na mu­žov sa ve­kom me­nia. V pu­berte ti sta­čilo, že bol pekný, milý a vlastne si ho po­va­žo­vala za hr­dinu. To že mal ne­jaké ne­dos­tatky ako to, že skôr pre­sa­dzo­val al­ko­hol ako fra­jerku, bolo cel­kom hr­din­ské. Dnes už vieš, že tvoj muž musí mať aj niečo viac v hlave a že ak má byť raz otec tvo­jich detí a tvoj ži­votný par­tner, musí chcieť od ži­vota aj niečo viac ako len párty a dobrý al­ko­hol.

„Ako­náhle sa ľu­dia za­mi­lujú, dejú sa ob­vykle veľké veci, ktoré me­nia ži­vot.“

Som ná­zoru, že v na­šom ži­vote mu­síme spoz­nať viac mu­žov a podľa toho prísť na to, čo od svojho par­tnera na­ozaj oča­ká­vame. Je úplne nor­málne, že sa skla­meš. Je úplne v po­riadku, že za za­mi­lu­ješ viac­krát. O tom je ži­vot. O krás­nych mo­men­toch za­ľú­be­nia aj vy­triez­ve­nia. Každá skú­se­nosť sa po­číta. Všetko má svoj vý­znam, tak ako aj lásky tvojho ži­vota.

To, že dnes si ne­do­ká­žeš vy­svet­liť, čo si na tom kon­krét­nom mu­žovi vlastne vi­dela, je úplne v po­riadku. Dô­le­žité je, že si v no­vej fáze ži­vota. Dô­le­žité je, že si uve­do­mu­ješ svoju hod­notu a to, čo od ži­vota chceš. Ur­čite si vďačná za všetko, čo ti ten muž do ži­vota pri­nie­sol. Pa­mä­taj si, že to bolo po­trebné pre to, aby si niečo nové po­cho­pila a zís­kala.

Tak čo, ani ty by si dnes ne­šla na rande s mu­žom, s kto­rým si ran­dila pred pár rokmi?

Gra­tu­lu­jem drahá, ras­tieš, spoz­ná­vaš. Stá­vaš sa viac sama se­bou. 

Komentáre