Ru­mun­ská fo­to­grafka Mi­ha­ela No­roc sa roz­hodla na­fo­tiť v skutku uni­kátny fo­to­al­bum. Chce do­ká­zať, že krásu vieme nájsť všade na svete. A nie ho­ci­jakú, ale tú žen­skú. 

Jej pro­jekt ne­sie ná­zov At­las Krásy. Mi­ha­ela na­fo­tila už stovky žien z viac ako 45 kra­jín sveta. Vy­brali sme 25 naj­lep­ších.

Shi­raz, Irán
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-166__880

Cali, Ko­lum­bia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-190__880

Are­qu­ipa, Peru
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-157__880

Yan­gon, Mjan­mar­sko 
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-182__880

Ti­bet, Čína
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-197__880

Rio, Bra­zí­lia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-224__880

Bish­kek, Kir­giz­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-284__880

Ek­vá­dor
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-351__880

Indka, Ja­pon­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-191__880

San Fran­cisco, Usa
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-204__880

Me­del­lin, Ko­lum­bia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-181__880

Me­del­lin, Ko­lum­bia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-195__880

Bal­tické more, Fín­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-218__880

El Paico, Čile
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-274__880

Yan­gon, Mjan­mar­skowoman-beauty-atlas-mihaela-noroc-300__880

Mos­kva, Rusko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-154__880

Rio, Bra­zí­lia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-155__880

Riga, Lo­tyš­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-222__880

Mol­dav­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-236__880

Ma­ra­mu­res, Ru­mun­sko
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-179__880

Me­del­lin, Ko­lum­bia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-200__880

Bom­baj, In­dia
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-329__880

Ama­zon­ský daž­ďový pra­les
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-219__880

Dus­hanbe, Ta­dži­kis­tan
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-280__880

Ek­vá­dor
woman-beauty-atlas-mihaela-noroc-164__880

zdroj: ve­de­lis­teze.sk, ti­tulná foto: Mi­ha­ela No­roc

Komentáre