Možno máš podľa názvu tohto článku svoje pred­stavy. Ale do­predu chcem ozná­miť, že ur­čite zo seba nej­dem ro­biť módnu od­bor­níčku, ale chcem sa s vami po­de­liť o môj ná­zor na ur­čité kúsky v šat­níku, ktoré podľa mňa pred­sta­vujú ,,MUST-HAVE“.

Mys­lím si, že každá z nás chceme vy­ze­rať ori­gi­nálne. Či si vy­be­ráme out­fit do školy, práce, alebo len tak do mesta, stále do­ká­žeme po­stá­vať pri tých na­šich ta­jom­ných šat­ní­koch a za­ze­rať do nich ne­prí­čet­ným po­hľa­dom. No ani na za­čiatku a ani pri dve­rách nám nie je jasné, ktorý úlo­vok je ten dnešný. Ale takto sme stvo­rené a ni­kto to už ne­zmení. Navždy nás to bude trá­piť a vždy nad tým bu­deme roz­mýš­ľať. V jed­nom zau­jí­ma­vom článku som čí­tala, že žena do­káže strá­viť až 40 % svojho ži­vota nad vý­be­rom out­fitu. No nie je to zau­jí­mavé tvr­de­nie ?

58c4446e9e6db5a19635b5ae558f5866

pin­te­rest.com

Väč­ši­nou sa u žien, alebo diev­čat stre­tá­vam s ná­zo­rom, že keby mali oveľa viac fi­nanč­ných pros­tried­kov, bolo by to iné. Sa­moz­rejme! Predsa každý znač­kový a lu­xusný kú­sok stojí ne­malé pe­niaze. No prečo byť gý­čo­vou a ra­do­vať sa s jed­nej znač­ko­vej veci ak si to ne­mô­žeš do­vo­liť, pre­tože si ešte štu­dent­kou a po­tre­bu­ješ fi­nan­cie na rôzne iné po­treby ?

Za­pa­mä­taj si, že všetko, čo chceš na­po­dob­niť je gýč! Ne­tvr­dím, že sa nie­kým, alebo nie­čím ne­mô­žeš in­špi­ro­vať, ale tvor a vy­tvá­raj si svoj štýl! Nechci byť tou dru­hou a po­dob­nou. Buď sama se­bou a hlavne si pri­vlastni slovko lu­xus. Ne­zna­mená to, že vy­j­deš z auta zná­mej značky, že bu­deš ob­le­čená v znač­kách od hlavy až po päty, ale je to štýl. Je to slovko, ktoré si po­vie každý, kto okolo teba prejde a bude to z teba vy­ža­ro­vať.

Sa­moz­rejme že to ne­platí len o ob­le­čení! V pr­vom rade si mu­síš uve­do­miť, že lu­xusne a kre­a­tívne bu­deš vy­ze­rať vtedy, keď bu­deš mať upra­vené nechty na ru­kách. Ne­mu­sia to byť umelé ob­rov­ské a krik­ľavé farby, stačí keď bu­deš mať spra­venú ma­ni­kúru, alebo na­ma­ľo­vané nechty ne­vý­raz­ným la­kom. Hlavne nech sú upra­vené! To si všetci všimnú ako prvé. Druhá rada sú vlasy. Mo­men­tálne je na svete mi­lión úče­sov a vi­deí, kto­rými sa mô­žeš na­do­po­vať, ale ni­kdy to ne­ne­chaj iba tak. Veď predsa vlasy sú na­šou ko­ru­nou krásy!

Spo­mí­nané
MUST- HAVE kúsky.
 V článku pri­kla­dám foto k pri­blí­že­niu mo­jej pred­stavy, no kre­a­ti­vita je sa­moz­rejme na tebe.

V hlav­nej úlohe pán ro­lák. Mys­lím si, že s týmto kús­kom ni­kdy nič ne­po­ka­zíš a hoci vý­strih je vý­strih, aj tak pre mňa bude ro­lák vy­ze­rať vždy žen­sky a lu­xusne.

1fcd7fe0bd3ec35a52a9f5c2668dabce

pin­te­rest.com

8f4128aeace79edb8fd2e03840a3202a

foto: pin­te­rest.com

1d01a4f08c4660e319e774b357cd045d

foto: pin­te­rest.com

7c5332db135ddab484cc9dc1aff4a773

pin­te­rest.com

Prečo ne­pok­ra­čo­vať a ne­skom­bi­no­vať ho s ko­žu­šin­kou. Áno ko­žu­šinky!!!! A čím viac tým lep­šie. Hoci nie som zás­tanca ko­žu­ši­niek, ktoré sú zo zvie­ra­tiek, pre­tože im ne­rada ub­li­žu­jem, je to na kaž­dom in­di­vi­du­álne. Takže sa na­ko­niec do­sta­neme k tomu, že ko­žu­šinku (ne­pravú) kú­piš aj lac­nej­šie a každý tvoj out­fit bude dý­chať lu­xu­som.0887013d6a84b94d26c60a4bece3c38e
Je mi­lión vecí, ktoré ti viem opí­sať, ale vždy si treba za­pa­mä­tať že:

  • Nie každá znač­ková vec ťa spraví lu­xus­nou
  • V jed­no­du­chosti je krása
  • Keď máš po­u­žiť niečo gý­čové, rad­šej si ob­leč ro­lák 😀
  • Čierna, čierna, čierna v hlav­nej úlohe
  • Lo­dičky, opätky – zá­klad krás­nej po­stavyfc858e7dc15cb68333792528a02e1193photo: pin­te­rest.com

Komentáre