Ne­trá­piť sa pre chla­pov? Je to vô­bec možné? Každá žena si na ne­ja­kého spo­me­nie as­poň raz denne. Aj tie, čo si ho­vo­ria, že žiad­neho ne­pot­re­bujú, áno, aj tie si spo­menú as­poň na sexy herca alebo muža z vlaku.

Aj keď si to nech­ceme pri­znať, náš svet sa dosť točí okolo nich. Ale tak je to pri­ro­dzené. Veď aj ten ich sa predsa točí okolo nás. Tak to proste je.

Ne­viem ani, ako sa to za­čalo, ale už ako tí­ne­džerka som mala plán. Moje motto bolo: Ni­kdy nech­cem byť smutná kvôli chla­pom, mu­žom, proste kvôli tým, kto­rých sme mali rady, no ktorí nás z ne­ja­kého dô­vodu opus­tili. Či už išlo o 2-dňový ro­má­nik alebo 12-me­sačný vzťah, môj plán bol vždy jasný.

pexels-photo

foto: pe­xels

Prečo by som mala byť smutná kvôli nie­komu, kto o mňa ne­stojí? Načo mr­hať ener­giou na nie­koho, kto ani nechce byť v mo­jom ži­vote? Taký mi za to ne­stojí.

Nech­cem, aby muži udá­vali smer, kto­rým pôjde moja ná­lada. Možno to znie su­cho, ne­po­cho­pi­teľne alebo ne­u­sku­toč­ni­teľne, no dá sa to a plá­nu­jem v tom po­kra­čo­vať aj na­ďa­lej.

Sa­moz­rejme, pri­zná­vam, nie som stroj. Aj mňa sa ve­dia dot­knúť činy mu­žov, no ne­mie­nim kvôli tomu byť ne­us­tále v smútku a strá­cať čas s nie­kým, kto o mňa ne­stojí. 2 dni a sta­čilo. Toľko som ochotná byť smutná alebo skla­maná.

pe­xels.com

A naj­lep­šie od­re­a­go­va­nie? Šport. Ak už ne­viem, čo so se­bou, ob­vykle si idem za­be­hať, aj keby to malo byť na 20 mi­nút. En­dor­fíny, to je čaro.

Tí­ne­džerka už pár ro­kov nie som, no moje motto sa ne­mení. Aj pri za­ľú­bení a ne­ča­ka­nom od­cu­dzení sa na vzťah viem po­zrieť triezvo. Roz­chod ob­vykle vie skla­mať kaž­dého, no ja mám svoje li­mity a stále platí, že nech­cem byť smutná pre nie­koho, komu za to ne­sto­jím.

Člo­vek musí mať predo všet­kým rád sám seba a musí sa sna­žiť uro­biť hlavne všetko pre to, aby bol spo­kojný a šťastný.

Komentáre