Po­znáš ten ob­rov­ský roz­diel? 

Ak sa mu pá­čia všetky tvoje sel­fie, po­zerá si tvoje prí­behy a píše ti správy o tom, ako mu chý­baš, má o teba zá­u­jem.

Ak ťa o pol noci za­volá k tebe do bytu a v správe ti po­šle samé sr­diečka, stále ho­vorí o tom, ako by s te­bou išiel rád na drink – po­tom sa o teba zau­jíma.

Ak ťa ob­jíma dlho, keď cíti, že to po­tre­bu­ješ a po­zerá sa na teba tak, že si pre neho vzácna, po­tom sa o teba zau­jíma.

Ale… len preto, že sa o teba zau­jíma, to ne­zna­mená, že musí na­ozaj vy­na­lo­žiť úsi­lie. Ne­zna­mená to, že ti dá všetko, čo si za­slú­žiš. Ne­zna­mená to, že má ne­jakú túžbu stať sa tvo­jim ofi­ciál­nym pria­te­ľom.

Muž, ktorý sa o teba zau­jíma ťa do­slova utopí v kom­pli­men­toch o tom, ako sexy vy­ze­ráš v plav­kách, ako mi­luje tvoje oči – ale muž, ktorý vy­na­loží úsi­lie, ti po­chváli po­vahu, po­u­káže na to, aké dobré srdce máš a ako je hrdý na to, čo všetko si do­siahla.

Muž, ktorý sa bude o teba zau­jí­mať ťa spon­tánne  po­zve k sebe do­mov, lebo bude niečo oča­ká­vať. Muž, ktorý chce vy­na­lo­žiť úsi­lie na to, aby ste boli spolu, ťa po­zve na ve­čeru, do mú­zeii a pod­robne si s te­bou na­plá­nuje rande.

Muž, ktorý sa o teba zau­jíma ti na­píše, keď bude opitý alebo keď sa bude nu­diť. Muž, ktorý vy­na­loží úsi­lie, si nájde na teba čas, aj keď je za­nep­ráz­dnený.

Muž, ktorý sa o teba zau­jíma, ti na­píše, že mu chý­baš. Muž, ktorý  sa bude o teba sna­žiť, urobí všetko pre to, aby ste sa stretli, keď mu bu­deš chý­bať.

Muž, ktorý sa o teba zau­jíma od­íde v po­lo­vici ve­čera, pre­tože už do­stal všetko, čo chcel. Muž, ktorý sa o teba bude usi­lo­vať, bude chcieť, až sa vždy cí­tiš chcená a mi­lo­vaná. Až ne­po­chy­bu­ješ.

Drahá žena, spoz­naj roz­diel me­dzi zá­uj­mom na letný flirt a sna­že­ním sa o niečo viac. 

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre