Chlap, s kto­rým ran­díš po­vie, že nie je typ na zá­väzky. Je ľah­šie po­ve­dať „nie som ten typ“, ako „nech­cem sa s te­bou via­zať“.

Chlap, kto­rého si vez­meš sa ta­kým ty­pom stane, keď ťa stretne. Keď nájde toho správ­neho člo­veka, zmení sa. Pre­tože stret­nu­tie s te­bou mu ukáže, že už nechce byť ani chvíľu bez teba.

Chlap, s kto­rým ran­díš ne­ho­vorí o bu­dúc­nosti. Všetko je ne­jasné a žije len pre prí­tom­nosť. Ak sa ho opý­taš na niečo z bu­dúc­nosti, vy­straší sa a po­vie nie.

Chlap, kto­rého si vez­meš, chce byť jej sú­čas­ťou. Pri všet­kom, čo príde, bude tu. Aj chlapi plá­nujú veci do bu­dúc­nosti. Je jedno či ide o vý­let, kon­cert alebo svadbu, o bu­dúc­nosti sa ne­bojí ho­vo­riť.

Chlap, s kto­rým ran­díš, sa ne­zau­jíma o tvoje sny a ciele. Ne­stará sa o to, čo všetko by si chcela ro­biť a čo ťa zau­jíma. Nedbá ani na to, aby bol toho sú­čas­ťou a po­mo­hol ti do­stať sa kam chceš.

Chlap, kto­rého si vez­meš, ťa pod­po­ruje. Je za­po­jený do tvojho ži­vota a mi­luje veci, ktoré ro­bíš. Preto ti po­máha do­siah­nuť tvoje ciele. A keď ne­môže po­má­hať ak­tívne, vždy je tu ako tvoja pod­pora.

zdroj: unsp­lash.com

Chlap, s kto­rým ran­díš, po­u­žije hádku ako zá­mienku na od­chod. Po pr­vom boji je preč.

Chlap, kto­rého si vez­meš, bude hádku rie­šiť. A pra­co­vať na prob­léme, až kým sa ne­vy­rieši.

Chlap, s kto­rým ran­díš, ne­po­čúva. Stre­tá­vate sa, po­čuje čo chce po­čuť, ale za­búda na to, čo ho­vo­ríš.

Chlap, kto­rého si vez­meš, si pa­mätá všetky de­taily. Po­čúva sku­točne. Akú kávu máš rada, aké máš zvyky, zá­ľuby. A všetko to mi­luje.

Chlap, s kto­rým ran­díš, sa zau­jíma viac o to, ako vy­ze­ráš. At­rak­ti­vita je pre neho dô­le­žitá, no ne­robí to z teba člo­veka. Je plytké, aby zá­kla­dom vzťahu bola fy­zická prí­ťaž­li­vosť.

Chlap, kto­rého si vez­meš, sa zau­jíma viac o to, aký si člo­vek. Viac než zo­vňaj­šok je po­vaha a emo­ci­onálne zblí­že­nie. Keď na­ra­zíš na správ­neho člo­veka, je pre teba do­ko­na­lým bez ohľadu na to, či by ne­jaká po­rota dala prejsť sú­ťa­žou krásy.

Chlap, s kto­rým ran­díš, ťa stre­tol na mieste, kde sa spája pi­tie, párty a sex. Aj keď je zá­bavné mať nie­koho, s kým mô­žeš cez ví­kendy cho­diť na také miesta, po čase si uve­do­míš, že to nie je vzťah.

Chlap, kto­rého si vez­meš, bude mať s te­bou spo­ločné zá­ujmy. Ne­stret­neš ho opi­tého v bare a nie je to žiadna jed­no­rá­zovka. Spojí vás to, čo vás môže vy­sti­ho­vať. Od­tiaľ sa bude bu­do­vať vaša bu­dúc­nosť.

zdroj: unsp­lash.com

Chlap, s kto­rým ran­díš, nechce stret­núť tvoju ro­dinu. A ani ty si nie si istá, či by si práve jeho chcela va­šim pred­sta­viť.

Chlap, kto­rého si vez­meš, chce ve­dieť všetky mená skôr, než sa stretnú. Jeho si doma pyšne pred­sta­víš. Každý uvidí, že ťa spra­vil oveľa šťast­nej­šou. Je to veľký krok, a spraví ho len ten, kto to vo vzťahu myslí vážne.

Chlap, s kto­rým ran­díš, si verí. Je to chlap, kto­rého sa mu­síš pý­tať na to, kto je to dievča, čo mu píše a prečo do­volí, aby s ním tá čaš­níčka flir­to­vala. Ak sa ťa nie­kto opýta, či je to s ním vážne, od­po­ve­dáš nie.

Chlap, kto­rého si vez­meš, ti do­káže, že mu ve­riť mô­žeš. Uka­zuje váš vzťah všet­kým. Ne­spo­chyb­ňu­ješ jeho ver­nosť a cí­tiš sa pri ňom tak bez­pečne, ako ni­kdy pred­tým.

Chlap, s kto­rým ran­díš, ne­ho­vorí o po­ci­toch. Roz­práva o tom, čo ro­bil, aký bol ten fut­ba­lový zá­pas, no nič o tom, aké po­city má pri tebe. Môže ťa mať rád a aj čas s te­bou, no nie na­toľko, aby si bol istý tým, čo cíti.

Chlap, kto­rého si vez­meš, sa ne­bojí prvý po­ve­dať mi­lu­jem ťaChce, aby si to ve­dela. Je šťastný a po­vie to bez toho, aby o tom mu­sel pre­mýš­ľať. Po­ze­ráte si do očí a vi­díte spo­ločné roky, ktoré máte pred se­bou.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre