Zima po­núka rov­nako ako aj iné ročné ob­do­bia ne­spo­četné mož­nosti kom­bi­ná­cií a voľby out­fi­tov. Člo­vek ne­musí ostá­vať za­odetý v po­nu­rej šedi, ktorá často krát na nás dlhé ob­do­bie vy­kuká spoza okna. Pre ľudí cit­li­vých a ná­chyl­ných k ovplyv­ne­niu dl­hým in­verz­ným zim­ným ča­som, môže byť za­čia­tok je­sene a zima spí­na­čom k po­klesu is­tej ži­vot­nej ra­dosti.
Asi naj­čas­tej­šie vi­díme v tomto čase me­nej ve­selé po­bie­ha­júce tváre a ne­fa­rebnú uni­for­mitu. Ale čo sa tak trošku roz­ve­se­liť a za­ba­viť sa na­prí­klad aj vo vý­bere ob­le­če­nia nie­čim svie­žim, siah­nuť po roz­ma­ni­tosti a vy­me­niť kaž­do­dennú zimnú šeď za niečo hravé? Čo takto na­prí­klad diev­čen­ský ro­man­tický zimný look? Pri­stane aj star­ším že­nám, čo sa sna­žím dekla­ro­vať a ne­mu­síte mať ani ku­čery, po­stačí do­ko­nale úsmev a dobrá ná­lada. A tej je nie­kedy nie­len v zim­nom čase pra­málo.
What about this cute ro­man­tic girly ou­fit ins­pi­ra­tion? Pre­tty gen­tle girly and cute look, isn´t it?  Do you like it? I felt my­self very com­for­table, yound and like a girl. No need not­hink spe­cial, only smile and good mood is enough to em­bel­lish this out­fit.

Pre tento out­fit som sa roz­hodla v jedno po­via­nočné pre­chádz­kové po­po­lud­nie. Zvo­lila som pu­ló­ver s krát­kymi ru­kávmi tu­ni­ko­vého strihu s ko­žu­šin­ko­vou ka­puc­ňou, pod ním sa­moz­rejme dlhý ru­káv v po­dobe než­ného ro­láku s čip­ko­va­nými vlo­že­nými de­tai­lami a cel­kový diev­čen­sko-ro­man­tický look som do­pl­nila hre­ji­vými pan­čus­kami a ko­šu­šin­kou za­tep­le­nými roz­koš­nými čiž­mami  ako z roz­právky Mrá­zik.

Teplá bunda a os­tatné do­pl­nky, ktoré k zime pat­ria, ru­ka­vice, šál, čiapka, všetky zvo­lené prvky sú rov­nako fa­rebne zla­dené k vý­sled­nému cie­le­nému out­fitu. Cí­tila som sa v tom prí­jemne diev­čen­sky, nežne a mla­distvo. Naz­be­ranú čiapku s per­lič­kami a zimnú bundu značky Gucci ste mohli za­kú­piť na mo­jom e-shope my­afas­hion.sk.

Mya Mi­rell

fas­hion blog: www.my­ami­rell.eu

fa­ce­book blog page Mya Mi­rell Fas­hi­onista: https://www.fa­ce­book.com/mi­rell­fas­hi­onista/

ins­ta­gram: mya_mi­rell

Komentáre