Tú­žiš za­žiť ro­man­tiku ako z ame­ric­kého filmu? Po­tom by ste mali s pria­te­ľom nav­ští­viť nie­ktoré z týchto slo­ven­ských miest na kú­pa­nie. Všetky sa vy­zna­čujú po­koj­nou at­mo­sfé­rou a mi­ni­mum tu­ris­tov. Na­vyše sú „ins­ta­gram­mable“ – krásne fotky sú zá­ru­kou. 

Vý­chodné Slo­ven­sko

Be­ňa­tina

Malé tra­ver­tí­nové ja­zierko Be­ňa­tina sa na­chá­dza v ok­rese Sob­rance me­dzi de­di­nami Be­ňa­tina a Ino­vec. Náv­štev­níci si ho ob­ľú­bili najmä vďaka nád­her­nému tyr­ky­so­vému sfar­be­niu vody, ktoré pri­po­mína more v Chor­vát­sku. Voda v ja­zere je síce stu­dená, no veľmi čistá. Po­zor, dá sa v nej kú­pať len na vlastné ri­ziko! Ja­zero Be­ňa­tina patrí k prí­rod­ným pa­miat­kam a zá­ro­veň je aj chrá­ne­ným úze­mím CHKO Vi­hor­ľat.

View this post on Ins­ta­gram

🦈🦈🦈🦈

A post sha­red by To­máš On­dika (@ond00) on

Sa­binka

Aj na Spiši náj­dete nád­herne miesto na kú­pe­nie, ktoré je ukryté upro­stred le­sov re­kre­ač­nej ob­lasti Za­hura. Vý­ni­moč­ným ho robí aj je­di­nečný nad­pis Za­hu­ra­wood, pred­sta­vuje to­tiž akúsi na­po­do­be­ninu ná­pisu Ho­ly­wood, ktorý tu pred nie­koľ­kými rokmi „na­in­šta­lo­vali“ dvaja umelci. Ja­zero je po­merne ne­známe a väč­ši­nou ho vy­uží­vajú len miestni oby­va­te­lia.

View this post on Ins­ta­gram

#za­hu­ra­wood #slo­vak­na­ture

A post sha­red by Mi­chal (@mi­chal120785) on

Úhorná

Úhor­nian­ske ja­zero na­zý­vané aj ako ja­zero Úhorná sa na­chá­dza v do­line Smol­níc­keho po­toka len pár ki­lo­met­rov od obcí Smo­le­ník a Úhorná. Po­čas so­cia­lizmu bolo na­zý­vané aj Ja­zero Mieru. S vý­stav­bou ja­zera sa za­čalo už v 18. sto­ročí, a preto sa za­ra­ďuje me­dzi naj­star­šie vodné stavby na vý­chod­nom Slo­ven­sku. V sú­čast­nosti je ra­jom pre ry­bá­rov i re­kre­ač­ných plav­cov.

Stredné Slo­ven­sko

Hra­bovo

Stredné Slo­ven­sko sa môže po­chvá­liť nie­koľ­kými nav­šte­vo­va­nými vod­nými plo­chami, me­dzi ktoré patrí aj prieh­rada Lip­tov­ská Mara. Ak si tam už bola a tento raz by si pri­ví­tala niečo ne­ko­merčné, od­po­rú­čame nav­ští­viť ja­zero Hra­bovo. Na­chá­dza sa len nie­koľko ki­lo­met­rov od Ru­žom­berka v krás­nom pro­stredí Hra­bov­skej do­liny.

Ka­la­meny

Ak máš rad­šej kú­pa­nie v ho­rú­cej vody, od­po­rú­čame ti nav­ští­viť malé ja­zierko Ka­la­meny. V blíz­kosti obce Ka­la­meny v roku 2000 uro­bili vrt, z kto­rého ne­skôr vy­bu­do­vali umelé ja­zero s roz­lo­hou cca 20 m x 10 m. Ne­pla­tíš žiadne vstupné, stačí sa len vy­zliecť do pla­viek a čľup­núť do 33 stup­ňo­vej vody.

Teplý vrch

Teplý vrch je ná­drž, ktorá sa na Slo­ven­sku ozna­čuje aj ako naj­tep­lej­šia. Patrí k ob­ľú­be­ným mies­tom na re­kre­áciu, kú­pa­nie a ry­bo­lov.  Priamo od ná­drže sa do­sta­neš aj na zau­jí­mavé prí­rodné miesta, na ktoré ťa do­ve­die ná­učný chod­ník Drien­čan­ský kras.

Zá­padné Slo­ven­sko

Dra­hov­ské ja­zerá

Ne­ďa­leko Pieš­ťan sa na­chá­dza cel­kom dva­násť ja­zier. Vznikli v dô­sledku ťažby štr­ko­piesku, no dnes sa vy­uží­vajú najmä na re­kre­áciu a ry­bo­lov. Toto miesto je na­ozaj po­kojné, ne­náj­deš tu ani žiadne stánky s ob­čerstve­ním, preto ti od­po­rú­čame vziať si jedlo so se­bou.

Veľký Me­der

Pár ki­lo­met­rov za Veľ­kým Me­de­rom sme­rom na obec Okoš leží štr­ko­visko Veľký Me­der. Túto vodnú plo­chu ľu­dia nav­šte­vujú najmä kvôli nád­herne za­far­be­nej vode. Ako to už väč­ši­nou na opus­te­ných mies­tach býva, kú­pa­nie je na vlastné ri­ziko. Ne­náj­dete tu ani žiadne stra­vo­va­cie služby.

Šu­lian­ske ja­zero

Na Žit­nom os­trove me­dzi no­vým a sta­rým ko­ry­tom Du­naja náj­dete dve ja­zerá. Jedno je ne­prí­stupné a durhé, ktoré leží ne­ďa­leko obce Šuľa je prí­stupné. Ke­dysi tu fun­go­val aj to­bo­gán, no dnes si bu­deš mu­sieť vy­sta­čiť len so sa­mot­ným ja­ze­rom a jed­ným bu­fe­tom.

View this post on Ins­ta­gram

Sum­mer on the lake. June 2, 2019

A post sha­red by @ be­atka on

Komentáre