Ro­man Ha­luška je Slo­vák ži­júci na Srí Lanke, ktorý sa tak tro­chu zho­dou okol­ností stal ge­ne­rál­nym ma­na­žé­rom dvoch lu­xus­ných ho­te­lov. Ži­vot na Srí Lanke je podľa neho krásny, no miestni sa majú aj od nás stále čo učiť.

Ahoj Ro­man, aké je práve po­ča­sie na Srí Lanke? Snáď tep­lej­šie 🙂

Na lyže to tu ur­čite nie je ☺ Dnes sa tro­chu oc­hla­dilo, tak sme mali len 26 stup­ňov ☺

11225183_10204386833653996_155313803333102899_n

Tvoj veľký prí­beh za­čína v Prahe, kedy si sa v po­sled­nom roč­níku roz­ho­dol od­ísť z Kar­lo­vej uni­ver­zity. V po­sled­ných ro­koch sa dosť rieši, či má štú­dium na vy­so­kej škole zmy­sel. Ako hod­no­tíš s od­stu­pom tento krok a čo si o da­nej otázke vše­obecne mys­líš?

Ono to v pod­state ne­bolo tak cel­kom dob­ro­voľné. Kdežto sa mi ne­po­da­rilo ani na po­sledný po­kus spra­viť pred­met češ­tinu tak som sa roz­ho­dol ne­vy­užiť de­kan­ský ter­mín. Bolo to ťažké roz­hod­nu­tie, dip­lo­movka bola už v tom čase ho­tová, rov­nako tak ma všetci na­okolo tla­čili aby som na ten de­kan­ský ter­mín šiel ale ja som bol vždy hlava tvrdá a ne­dal som si po­ve­dať. No a ako bu­dúc­nosť uká­zala bolo to vcelku dobré roz­hod­nu­tie.

Ja si mys­lím, že štú­dium na vy­so­kej škole má ur­čite svoj zmy­sel a svoje opod­stat­ne­nie. Av­šak len v prí­pade, že nás štú­dium baví a ne­ro­bíme to len pre zís­ka­nie ti­tulu. V dneš­nej dobe je chyba na­sta­ve­ného sys­tému. Pro­du­ku­jeme veľa ti­tu­lov, ale málo hláv. Aj preto sa za­mest­ná­va­te­lia viac orien­tujú na zís­kanú prax, ako na ti­tul z VŠ. A nie­kedy je to na­ozaj ako je­den bludný kruh, kde za­mest­ná­va­teľ hľadá ab­sol­venta VŠ s troj­roč­nou pra­xou. Tým pá­dom sú ab­sol­venti od­ká­zaní na úrad práce alebo na prácu v za­hra­ničí. Osobne si mys­lím, že v tejto veci by sme sa mali za­čať viac orien­to­vať na kva­litu ako kvan­titu. Ale táto téma, to je na ďalší je­den člá­nok. ☺

1380490_347800722072025_5738673603966159193_n

Ako po­kra­čo­val vý­voj vecí pred sa­mot­nou Srí Lan­kou?

Ja nie som do­ma­sed a preto som sa už po me­siaci od ukon­če­nia štú­dia roz­ho­dol as­poň ne­jako si na seba za­rá­bať. Sa­moz­rejme vy­hralo UK.  Je prav­dou, že UK už dávno nie je vy­sní­vaná zem, ako to bolo pred 10 rokmi, keď sa od­tiaľ ľu­dia vra­cali na no­vých au­tách a zla­tých ko­čoch. Dnes je tam veľmi ťažké nájsť si prácu, to­bôž prácu, ktorá by nás ne­jako zmys­lu­plne na­pĺňala. A tak to bolo aj so mnou, bral som prvé, čo prišlo, aby som ve­del pla­tiť ná­jom a stravu. Bola to práca v sklade.

Ak mám pravdu po­ve­dať, boli to pekné me­siace, na ktoré rád spo­mí­nam, čo sa do osob­ného ži­vota týka. Nie je prav­dou, že Slo­váci v za­hra­ničí si ne­po­má­hajú. Práve na­opak. My sme tu boli su­per par­tia a stre­tá­vali sme sa vždy, keď to bolo možné. Za­lo­žili sme tu aj špor­tovú sku­pinu rov­nako tak aj sku­pinu orien­to­vanú na ces­to­va­nie a tak sme spolu špor­to­vali a ces­to­vali po UK. Na­ozaj mimo práce to bol su­per ži­vot so su­per ľuďmi.

Keď člo­vek ide na Srí Lanku, často sa ide vy­sl­niť a späť. Ty si od­išiel a si tam do­dnes. Prečo si sa roz­ho­dol práve pre túto kra­jinu?

Roz­ho­do­va­nie ne­bolo ťažké. Keď si člo­vek dá na jednu stranu mi­siek váh prácu v sklade a na druhú stranu po­loží prácu ge­ne­rál­neho ma­na­žéra spo­loč­nosti a dvoch víl tak si mys­lím, že každý roz­umný člo­vek po­chopí, aké ľahké bolo vy­brať sa do tejto kra­jiny.

Moje roz­hod­nu­tie bolo čisto pro­fe­si­onál­neho cha­rak­teru. Hlavne kvôli po­nú­ka­nej po­zí­cii a praxi na da­nej pra­cov­nej po­zí­cii. Mo­men­tálne sa však zo Srí Lanky stala moja srd­cová zá­le­ži­tosť. Je to krásna a exo­tická kra­jina, ktorá svo­jím po­ten­ciá­lom má na­ozaj ľu­ďom čo po­núk­nuť a to nie len do tu­ris­tic­kého ru­chu. Kra­jina má veľký po­ten­ciál pre pod­ni­ka­teľ­skú čin­nosť, ktorý nie je podľa mňa ešte ani zďa­leka na­plno vy­užitý.

10897084_10203243542672436_5448887818602963770_n

V UK si pra­co­val v sklade, na Srí Lanke si sa z ni­čoho nič stal ge­ne­rál­nym ma­na­žé­rom dvoch lu­xus­ných ho­te­lov. Pre­zraď, ako je niečo ta­kéto vô­bec možné?:)

Bolo to šťas­tie a zo­pár šia­le­ných roz­hod­nutí, ktoré sa na­ko­niec uká­zali ako úspešné. Ja vždy svo­jim najb­liž­ším vra­vím, nech sa roz­ho­dujú podľa seba a nie podľa iných. Tvor­cami nášho osudu by sme si mali byť len a len my. Mňa sa moja ma­mina vždy sna­žila pre­sved­čiť, že si mám dať po­ra­diť. Ja však rad­šej 100x pad­nem na hubu ako sa vraví a po­u­čím sa zo svojho roz­hod­nu­tia, ako by som mal pa­dať na hubu z cu­dzích roz­hod­nutí. A tá moja tvrdo­hla­vosť sa na­ko­niec vy­pla­tila, veď ak by som vy­skú­šal de­kan­ský ter­mín prav­de­po­dobne by som te­raz bol nie­kde úplne inde. (úrad práce) ☺

Všetko za­čalo práve v UK v mo­jej práci, kde som sa dal do reči so Slo­ven­kou Mir­kou (tiež váš­ni­vou ces­to­va­teľ­kou), kto­rej vďa­čím za to kde som dnes. Ona mi po­roz­prá­vala o tej exo­tic­kej kra­jine, ktorú som ja po­znal len z pes­ničky od Lenky Fi­li­po­vej. Uká­zala mi fotky a moja duša ces­to­va­teľa za­ple­sala a bolo roz­hod­nuté. Tam chcem ísť! Ona mi spro­stred­ko­vala kon­takty na ľudí, cez kto­rých som sa do­stal až k tomu môjmu te­raj­šiemu za­mest­ná­va­te­ľovi. No a všetko na­bralo rýchly spád. Zo­pár mai­lov, skype in­ter­view a po ňom veta: ,,So buy the flight tic­ket as soon as po­ssible.”  A tento prí­beh na­bral sku­točné kon­túry.

Bez skú­se­ností si mal zrazu na ra­me­nách ob­rov­skú zod­po­ved­nosť. Ako si sa s touto si­tu­áciou vy­spo­ria­dal?

Za­čia­tok bol veľmi jed­no­du­chý. Krásna kra­jina. Všetci sa usmie­vali na no­vého člo­veka, bolo to na­ozaj ako z roz­právky. Krása kra­jiny a ochota ľudí na­okolo, mys­lel som si, že to bude med lí­zať.

Po­tom ale prišlo pravé pra­covné vy­triez­ve­nie. Facka. A uká­zala sa aj pravá tvár nie­kto­rých ľudí. Ve­del som, že tá krásna DEMO ver­zia môjho za­čiatku je mi­nu­los­ťou.

Ja som veľký fleg­ma­tik a rov­nako tak som bral a vždy asi aj bu­dem brať zod­po­ved­nosť. Uve­do­mu­jem si, že ja som zod­po­vedný za vý­sledný pro­dukt, ktorý po­nú­kame, za mar­ke­ting, za služby, za re­views, fun­go­va­nie fi­nan­cií, re­klamy, práv­nic­kých vecí a pod. Ale ako sa vraví prí­lišný stres pro­duk­ti­vite ne­po­máha. Nie­kedy je to na­ozaj na mo­zog pra­co­vať tu v tejto kra­jine s do­má­cimi, hlavne ich ti­ming to je niečo, čo by im v EU ni­kto neb­ral. A oni by mali s týmto u nás veľký prob­lém udr­žať si prácu. Ale tu na Srí Lanke je to proste ne­pí­saný zá­kon. Ľu­dia tu nie sú veľ­kými ka­ma­rátmi s ča­som. Do­dr­žia­va­nie ter­mí­nov a do­chádzka po­kriv­ká­vajú a na to si tu musí  “Sudha”, ako nás tu be­lo­chov na­zý­vajú, zvyk­núť. Nič sa tu ne­deje na­čas. A ak áno, tak to ur­čite bola len chyba sys­tému ☺

No a keďže ja rád pra­cu­jem pod tla­kom, tak od­po­viem, tá väč­šia zod­po­ved­nosť ma len po­su­nula a po­súva o krok na­pred. Viac sa učiť, vzde­lá­vať a pra­co­vať na sebe.

1960110_10203716262690141_2241677307223926599_n

Čo vlastne ob­náša tvoja práca?

Ja som na­ozaj taká slečna pre všetko. Od na­ku­po­va­nia su­ro­vín a po­trieb pre naše vily, ria­de­nie per­so­nálu, ko­mu­ni­ká­ciu s na­šimi kli­entmi, cez ria­de­nie bo­okin­go­vých strá­nok a so­ciál­nych sietí až po fi­nan­cie, práv­nické zá­le­ži­tosti a sta­vebný do­hľad nad na­šimi no­vými stav­bami. Pre kli­en­tov rov­nako tak or­ga­ni­zu­jem tran­s­port a fa­kul­ta­tívne vý­lety a ak je to po­trebné ro­bím aj tu­ris­tic­kého sprie­vodcu. Ve­nu­jem sa dosť často ško­le­niam nášho per­so­nálu to hlavne preto aby sme sa po­ma­ličky za­čali rov­nať služ­bami európ­skym štan­dar­dom.

Nie­kedy, ak nám za­spí ku­chár a tak, sa do­konca hý­bem aj v ku­chyni a pa­la­cinky mi už cel­kom idú ☺

Popri tom po­má­ham s mar­ke­tin­gom ča­jo­vej plan­táže a to­várne môjmu svok­rovi. Vo voľ­ných chví­ľach do­u­ču­jem svo­jich srí lan­ských zná­mych an­glič­tinu.

Po no­vom si bu­dem mu­sieť zvy­kať aj na novú pra­covnú po­zí­ciu, na ktorú sa však veľmi te­ším a to na prácu pro­fe­si­onál­neho otca pre­ba­ľo­vača plie­nok ☺

Mys­líš si, že Slo­váci, teda vše­obecne za­hra­niční ľu­dia budú mať na Srí Lanke stále akýsi “vyšší sta­tus”, vďaka kto­rému nie je prob­lém do­stať sa tam okam­žite na zau­jí­ma­vej­šie pra­covné po­zí­cie?

Ne­mys­lím si, že to bude večne. Mo­men­tálne je to tak, ale veľa ľudí na Srí Lanke už po­cho­pilo, kam ich môže vzde­la­nie do­stať. Za­čali chá­pať svoje kva­lity a aj to, že Srí Lanka má užasný po­ten­ciál, ktorý oni môžu pro­stred­níc­tvom svojho vzde­la­nia vy­užiť.  Srí Lan­ča­nia sú veľmi ši­kovní ľu­dia v ob­lasti pod­ni­ka­nia. Ci­teľne tu však stále chýba lep­šie vzde­la­nie. Osobne si však mys­lím, že do 10 ro­kov to bude pre cu­dzin­cov na Srí Lanke veľmi ťažké nájsť si prácu.

10931030_10203243537832315_4262899840753447078_n

Čo má Srí Lanka, čo nám Slo­vá­kom chýba? Čím by nás mala táto kra­jina in­špi­ro­vať?

To je ťažké po­rov­ná­vať. Obe kra­jiny majú krásnu prí­rodu a krásne miesta, ktoré sa oplatí nav­ští­viť.

Obe kra­jiny sú pre mňa ra­jom, obe však iným spô­so­bom.

Srí Lanka má všetko, čo kra­jina po­tre­buje pre tu­ris­tický ruch. Od krás­nych pláží, cez vy­so­ko­hor­ské ob­lasti vhodné na tu­ris­tiku, ča­jové plan­táže s nád­her­nými zá­padmi slnka, mys­tické bud­his­tické chrámy a aj na­priek tomu je na Srí lanke ešte stále možné nájsť miesta ne­dot­knuté prs­tami ces­tov­ného ru­chu. Ja tieto miesta na­zý­vam ra­jom na zemi, kde náj­dete len voľne po­ho­de­ného osla či psa ale člo­veka by ste tam len ťažko hľa­dali.

Ďal­šou ve­cou, ktorú by sme sa mali od miest­nych na­učiť je schop­nosť vy­cho­vá­vať svoje deti. Žiadne pes­túnky, jasle a po­dobné veci, ktoré nám ,,uľah­čujú” vý­chovu. Pre ro­di­čov je pr­vo­radá vý­chova po­tomka. Ne­up­red­nost­ňujú prácu pred ro­di­nou, práve na­opak.

Európ­ske kra­jiny sú plné zhonu a cha­osu. Každý sa nie­kam a za nie­čím po­náhľa nie­kedy ani sami ne­vieme za čím to vlastne ,,spěcháme.”  Ľu­dia na Srí Lanke ve­dia ako re­la­xo­vať a ve­dia si na­plno uží­vať nič ne­ro­be­nie a ve­dia čo to zna­mená keď sa za­velí siesta.

10408868_10203716263610164_115247208859850219_n

A na­opak, čo by si mala vziať Srí Lanka od nás? Máš pod se­bou ne­málo za­mest­nan­cov, po­da­rilo sa ti do nich vštie­piť niečo z toho nášho, slo­ven­ského?:)

Slo­ven­sko ve­die ur­čite v sprá­vaní ľudí na pra­co­visku. My sme pra­co­vi­tejší a do­chvíľ­nejší. Pra­covná mo­rálka Slo­váka je na míle pop­redu pred pra­cov­nou mo­rál­kou Srí lan­čana. Ľu­dia na Srí Lanke sú kom­pli­ko­vaní a na pra­co­visku sa s nimi ťaž­šie vy­chá­dza.

Ur­čite by sa mali zlep­šiť v ob­lasti po­sky­to­va­nia slu­žieb zá­kaz­ní­kovi. Preto sa aj my sna­žíme  na­šim za­mest­nan­com pro­stred­níc­tvom ško­lení všte­po­vať ideu, ako sú po­sky­to­vané služby v za­hra­ničí v ob­lasti ces­tov­ného ru­chu a mys­lím, že sa do toho po­stupne do­stá­vame a zlep­šu­jeme sa kaž­dým jed­ným ško­le­ním. Vi­deá a ob­rázky sú pre za­mest­nan­cov veľmi in­špi­ra­tívne. Radi sa učia no­vým prak­ti­kám. Ale jedno sa mi ur­čite ne­po­darí a to do­stať všet­kých na­čas do práce ☺

Rov­nako tak našu gas­tro­nó­miu by som ni­kdy ne­me­nil za túto ry­žovú kúru, ktorú za­ží­vam na Srí Lanke. Po­znáte ten vtip prečo majú Aziati šikmé oči? Ja už áno ☺

Ži­ješ v tro­pic­kom raji, vieš si vô­bec pred­sta­viť ži­vot nie­kde inde?

Viem si pred­sta­viť ži­vot na No­vom Zé­lande, čo je môj ži­votný sen, ale mo­men­tálne je to ur­čite Srí Lanka. Mám tu man­želku, ideme si za­lo­žiť ro­dinu a máme po­ze­mok, kde si chceme po­sta­viť náš malý kú­sok raja. A po­tom ak nám to pod­mienky do­vo­lia by sme chceli ces­to­vať po svete. Ži­jeme len raz (aj keď moja man­želka bud­his­tka má na ten iba je­den ži­vot iný ná­zor) ☺ a preto by sme chceli vi­dieť čo naj­viac z tých krás, ktoré nám naša krásna pla­néta po­núka. No a na­ko­niec by sme sa chceli vrá­tiť na Slo­ven­sko, ale to je ešte ďa­leká bu­dúc­nosť.

10372279_10203031977983451_4638319736129339529_n

Viem o tebe, že si váš­nivý ces­to­va­teľ, stí­haš aj vý­lety do krás­nej srí­lan­skej prí­rody, resp. do oko­li­tých kra­jín alebo je tvoj ži­vot mo­men­tálne skôr o práci?

Mo­men­tálne je to stále o práci. Po­vin­ností je čo­raz viac a aj ja sa za­čí­nam z toho se­da­vého štýlu práce za­ok­rúh­ľo­vať.

Ale pred tým sa mi po­da­rilo pre­ces­to­vať Srí Lanku z juhu na se­ver a zo zá­padu na vý­chod. S ka­mo­šom Po­lia­kom sme si spra­vili ta­kýto ne­vinný vý­let, ktorý za­čal otáz­kou: ”Ideš?,,  a on šiel. Tak sme teda pre­šli Srí Lanku do­okola na skút­roch. Cel­kovo to bolo 2766 km ak si správne pa­mä­tám. Bolo to niečo úžasné. Vi­deli sme všetko, čo sa dá a oplatí na Srí Lanke vi­dieť a zá­žit­kov máme viac ako Le­onardo Di­Cap­rio Os­ka­rov. ☺ Od krás­nych pláži a zá­pa­dov slnka po pláže vý­chod­ného po­bre­žia, kde po tsu­nami akoby ten ži­vot na­ozaj za­stal. Ho­dinky síce ty­kajú, ale ru­iny do­mov na plá­žach a ži­vot za­stal. Vi­deli sme Gol­den Trian­gle, čo sú tri naj­výz­nam­nej­šie his­to­rické chrámy na Srí Lanke. Boli sme na ča­jo­vých plan­tá­žach a rov­nako tak sme na vlast­nej koži vy­skú­šali účinky Ay­ur­vedy. Boli sme aj úplne na se­vere a na vlastné oči za­žili, čo na­pá­chala ob­čian­ska vojna, aj keď ja osobne si mys­lím, že to bola jedna z naj­väč­ších ge­no­cíd spá­chaná na ľu­ďoch.

Za­žili sme Co­lombo, ktoré ja zo srdca ne­zná­šam a ktoré svo­jou at­mo­sfé­rou pri­po­mína cha­otický včelí úľ.  Úžasný zá­ži­tok. No a na plno sa po­tvr­dilo, že ces­to­va­nie je je­diná vec, za ktorú pla­tíme, ale ktorá nás predsa len robí bo­hat­šími.

10468199_10203243585553508_1979865914286648688_n

Keby si mal in­špi­ro­vať mla­dých ľudí, ktorí by radi vy­ces­to­vali a vy­dali sa tvo­jou ces­tou, no stále ich niečo drží na uzde, čo by si im po­ve­dal?

Po­ve­dal by som im ak chceš ces­tuj. Buď po­zi­tívny a po­zi­tívne sa stane. Ni­kdy ne­ľu­tuj svoje roz­hod­nu­tia a ni­kdy sa ne­pres­tá­vaj učiť od ľudí. Či už je to vy­so­koš­kol­ský pro­fe­sor alebo stará mama zo Srí Lanky.

Hlav­nou ve­cou je byť nad ve­cou a mys­lieť po­zi­tívne. Ak mys­líte po­zi­tívne ľu­dia za­chy­tá­vajú vaše po­zi­tívne vlny a vra­cajú po­zi­tívne vlny na oplátku na­s­päť. Ces­to­va­nie, to je druh uče­nia sa. Učíme sa byť sa­mos­tatní, učíme sa ko­mu­ni­ko­vať a vy­chá­dzať s ľuďmi. Každá nová kul­túra alebo kra­jina nám po­skytne nové po­hľady na svet a na náš ži­vot, ktoré sa nám v bu­dúc­nosti ur­čite budú ho­diť.

Ces­to­va­nie je veľká škola a rov­nako tak aj droga. Za­čneš Bar­ce­lo­nou a skon­číš na Srí Lanke ☺

11183358_10203901981973007_9048165552958683585_n
12027725_10204713498860422_3278285923922559564_n
  
beach
12507344_460225417496221_8021190923436727538_n