Chladné a pre­men­livé po­ča­sie je ako stvo­rené na no­se­nie ro­lá­kov. Každá z nás by v skrini na­šla as­poň je­den, no z obavy, že ro­láky už nie sú v móde, ho vy­tiah­neme ma­xi­málne na ly­žo­vačku. Tak ako zvo­nové no­ha­vice či látky s pes­tro­fa­reb­nými kve­ti­no­vými vzormi, aj ro­láky už dl­h­šie za­ží­vajú re­ne­san­ciu. Stačí, ak ich dobre zla­díš s inými kús­kami ob­le­če­nia z tvo­jej skrine alebo pri­dáš vhodný do­pl­nok a máš priam do­ko­nalý out­fit na toto ob­do­bie.

Ak máš oválnu tvár a dlhý štíhly krk, ro­lák je pre teba ako stvo­rený. Ak však máš skôr okrúhlu tvár a sil­nejší krk, ro­lák s ob­tia­hnu­tým go­lie­rom ti ho opticky skráti. Ale to ne­vadí, pre­tože mô­žeš zvo­liť ro­lák s pa­da­vým go­lie­rom, alebo so ši­ro­kým go­lie­rom.

Pri ro­láku je per­fekt­ným kro­kom vy­če­sa­nie vla­sov na vrch hlavy, aby si od­ha­lila šiju a k tomu všet­kému po­kojne zvoľ dlhé, vi­siace ná­uš­nice. Najk­raj­šie však ukážu typy ro­lá­kov, ktoré telo obo­pí­najú. Je prav­dou, že veľmi ne­zah­rejú, zato vy­ze­rajú ele­gan­tne a sexi azda na kaž­dej žene.1ad9e5f56571cce6783289df9b7c1f353b5912ce38c47b40d58a52ae8cf34c97b25216a340c9cda7643c7defb408dc0f6d6653435d1d3c34d11622034eb4975237ad245d8e1b8acf078d8f43961d4a59b10395170ddcc22da9e9ab6b82ebd3663a6b896cd2928ff36de7e1fa43091425     cb8d10253bf66d53e05155fe20ec2e6cea77ffa9a2000d228110337f48f735df

Zdroj : Pin­te­rest

Komentáre