Od čias Coco Cha­nel sa perly spá­jajú s ele­gan­ciou, vku­som, so­fis­ti­ko­va­ným štý­lom. Stačí, ak záj­deš ob­cho­dov a vy­be­rieš si kú­sok, ktorý bude sám o sebe do­pl­n­kov po­mo­cou per­li­čiek. Dnes perly ne­mu­síš no­siť len ako ná­ra­mok či ná­hr­del­ník, ale tvo­jim do­pl­n­kom sa môže byť aj sve­ter, tričko, rifle, ba­retka, blúzka či do­konca čižmy alebo te­nisky. Perly sa ho­dia kaž­dej žene a preto vy­uži po­via­nočné zľavy v ob­cho­doch, ktoré po­nú­kajú ši­roký vý­ber pe­rál na rôz­nych kús­koch ob­le­če­nia.

zdroj: pin­te­rest.com

zdroj: pin­te­rest.com

Komentáre