Po­jem sa­pi­ose­xuál ozna­čuje nie­koho, kto do­siahne vzru­še­nie iba pri in­te­li­gent­ných ľu­ďoch.

Jed­no­du­cho ti ne­zá­leží len vzhľade, svo­jich se­xu­ál­nych par­tne­rov si vy­be­ráš aj na zá­klade toho, čo majú v hlave. In­te­li­gen­cia je to, čo ťa na opač­nom po­hlaví pri­ťa­huje, priam po nej ba­žíš. Pri hľa­daní bu­dú­ceho par­tnera je jed­no­du­cho ne­vy­hnutná. Tu je 12 zna­kov toho, že si možno aj ty sa­pi­ose­xuál.

Mi­lu­ješ, keď nie­kto dáva na­javo svoje po­city a myš­lienky

Ľu­dia majú radi hl­boké kon­ver­zá­cie, ale iba raz za čas. Ty ich však vy­hľa­dá­vaš pra­vi­delne, tak­mer každý deň a vždy si osoby, s kto­rými sa bu­deš roz­prá­vať, vy­be­ráš na zá­klade ich  in­te­li­gen­cie. Ako­náhle za­ču­ješ nie­koho ho­vo­riť o ich vlast­ných myš­lien­kach či zlo­ži­tých ži­vot­ných otáz­kach, nie­lenže ho za­čneš zbož­ňo­vať, tento člo­vek ťa pri­ťa­huje tak, ako ni­kto iný.

In­te­li­gen­cia a hl­boké myš­lienky ťa vzru­šujú a in­špi­rujú

Pri hľa­daní par­tnera je vždy in­te­li­gen­cia pr­vým bo­dom tvojho zo­znamu. Sna­žíš sa os­tat­ným ľu­ďom vi­dieť až do duše. Po­kiaľ tam nič nie je, s ta­kýmto člo­ve­kom sa nu­díš a ne­do­ká­zala by si s ním pre­žiť zvy­šok ži­vota.

Mi­lu­ješ dlhé de­baty

Keď ťa nie­kto vy­zve, aby si za­čala viesť dlhú de­batu, v ta­kejto si­tu­ácii si ako ryba vo vode. Do­konca ju po­su­nieš na vyš­šiu úro­veň. Vo svo­jom ko­mu­ni­kač­nom par­tne­rovi sa sna­žíš nájsť taký ná­pro­ti­vok, ktorý by oc­hro­mil tvoju my­seľ a sna­žíš sa zis­tiť, či za kaž­dých okol­ností po­u­žíva svoje vlastné ve­do­mosti. Ob­di­vu­ješ ich za­nie­te­nosť pre in­te­li­gentný roz­ho­vor.

 

Ne­pri­ťa­huje ťa krása, ale spô­sob, akým člo­vek ve­die kon­ver­zá­ciu

Je síce pravda, že ťa tvoj par­tner musí aj fy­zicky pri­ťa­ho­vať, no sama si si ve­domá toho, že pekná tvár ťa nie­kedy do­káže ne­smierne unu­diť. Preto tebe je kľú­čom k po­ro­zu­me­niu hlavne kon­ver­zá­cia a ne­zá­leží ti na vý­zore. Ak do­káže nie­kto po­cho­piť tvoje hl­boké myš­lienky či o nich do­konca roz­prá­vať, ob­ľú­biš si ho.

Čím viac nie­koho spoz­náš, tým väčšmi sa ti za­páči

Vždy ťa zaujme nie­kto, kto možno ne­roz­žiari úplne celú miest­nosť svo­jím prí­cho­dom, no pod oby­čaj­nou a ne­zau­jí­ma­vou us­tri­cou sa na­chá­dza vzácna a krásna perla. Vieš to, pre­tože jeho myš­lienky a úvahy sú ne­smierne hl­boké, srší opti­miz­mom, je vtipný a lás­kavý. Zo za­čiatku by ťa možno až tak ne­zau­jal, no keď ho lep­šie spoz­náš, zrazu zis­tíš, že to je ten chlap, na kto­rého si celé tie rok ča­kala.

Ne­zná­šaš kon­ver­zá­cie len z po­vin­nosti

Po­znáš to, stret­neš nie­koho a pre­ho­díte pár viet typu – ako sa máš, čo je nové, ako sa ti darí v práci a tak po­dobne. Ta­kéto kon­ver­zá­cie z duše ne­ná­vi­díš a sna­žíš sa im za každú cenu vy­hnúť. Sú pre teba noč­nou mo­rou a rad­šej by si po­ti­chu se­dela sama v kúte, ako tr­pieť niečo ta­kéto. Vá­žiš si ľudí, ktorí do­kážu viesť kon­ver­zá­cie tým správ­nym sme­rom a ne­boja sa pý­tať, ke­dy­koľ­vek im niečo nie je jasné.

Kru­tosť a bláz­ni­vosť je pre teba noč­nou mo­rou

Ne­mô­žeš ani vy­stáť ľudí, ktorí si po­tre­bujú do­ka­zo­vať svoju silu pro­stred­níc­tvom ag­re­si­vity alebo zlého sprá­va­nia. Ne­to­le­ru­ješ ľudí, ktorí sú hlúpi a do­kážu sa rozp­lý­vať nad úpl­nými so­ma­ri­nami. Na­opak mi­lu­ješ ľudí s vy­so­kým in­te­lek­tom, ktorí sa ne­boja če­liť akým­koľ­vek si­tu­áciám. Ob­di­vu­ješ tých, ktorí sa ne­boja ra­ci­ona­li­zo­vať svoje po­city a hneď ne­vy­buchnú, keď im niečo ne­vy­chá­dza.

zdroj: unsp­lash.com

Rad­šej by si nie­koho stretla v kniž­nici ako v bare

Do ba­rov ne­cho­díš preto, aby si tam stretla no­vých ľudí. Ne­zná­šaš, keď nie­kto musí kri­čať, aby si  mu vô­bec niečo roz­umela. Svoje ide­álne rande si pred­sta­vu­ješ v kniž­nici či v kine pri do­ku­men­tár­nom filme. Po­tre­bu­ješ dobré pro­stre­die, aby si s ním ve­dela viesť zmys­lu­plný roz­ho­vor.

Si úžas­nou po­slu­cháč­kou

Mi­lu­ješ, keď sa mô­žeš od iných učiť nové veci a zís­ka­vaš čerstvé po­znatky. Ob­di­vu­ješ keď tí, na kto­rých vám zá­leží, sú schopní po­kra­čo­vať v nie­čom, čo ich na­ozaj na­pĺňa. Pri­padá ti to ne­smierne fas­ci­nu­júce. Nie­lenže na­do­bú­daš nové ve­do­mosti, tvoja my­seľ re­la­xuje a do­ká­žeš vy­jad­riť svoj ob­div voči da­nej osobe. Preto ne­máš prob­lém se­dieť a po­čú­vať nie­koho celé ho­diny.

Ne­správna gra­ma­tika ťa v pr­vom mo­mente od­radí

Po­kiaľ nie­komu na­pí­šeš a on ti od­píše s chy­bami, okam­žite si ho blok­neš. Ne­zná­šaš, ak nie­kto po­u­žíva skratky či do­konca ne­do­káže na­pí­sať jednu sú­vislú vetu. Preto ta­kejto osobe už viac ne­na­pí­šeš.

Vy­hľa­dá­vaš vy­spe­lých ľudí

Ak sa snaží na teba nie­kto za­pô­so­biť na­uče­nými ve­do­mos­ťami z učeb­níc, no nemá svoj vlastný ná­zor, bo­číš od neho. Rad­šej sa za­me­ria­vaš na emo­ci­onálne vy­spe­lého člo­veka. Ta­kýto chlap ti pri­padá ne­smierne sexy. Mi­lu­ješ, keď má nie­kto vo svo­jich po­ci­toch jasno a ob­di­vu­ješ ľudí, ktorí ne­strá­cajú hlavu v ná­roč­ných si­tu­áciách. Ta­kýto druh lásky ťa ne­smierne láka.

zdroj: unsp­lash.com

Učíš sa

Ne­mys­líš si o sebe že si do­ko­nalá a vieš, že ešte stále máš po­trebu na­do­bú­dať nové ve­do­mosti. Ví­ken­dový od­dych si pred­sta­vu­ješ pri ná­uč­nej li­te­ra­túre alebo skve­lom do­ku­men­tár­nom filme. Mi­lu­ješ všetko, čo roz­ši­ruje tvoje ve­do­mosti a ob­zory. Vy­hľa­dá­vaš in­te­li­gent­ných a vy­spe­lých ľudí, pri kto­rých sa mô­žeš ešte nie­čomu priu­čiť. Po­kiaľ nie­kto, o koho máš zá­u­jem, nez­dieľa tento smäd po ve­do­mos­tiach, ne­máš dô­vod sa s ním už viac stre­tá­vať.

 

Zdroj: thought­ca­ta­log.com

Komentáre