Chceš po­môcť, chceš pô­so­biť milo, mať dobrý po­cit a byť spo­kojná sama so se­bou. Sna­žíš sa zo všet­kých síl, nech sú veci uro­bené správne. Nech sa pre­díde chy­bám, pre­hreš­kom a zby­toč­ným nez­ho­dám a zly­ha­niam. Sna­žíš sa veci do­tiah­nuť do toho správ­neho konca. Predsa, čo si za­čala, to aj do­kon­číš. Chceš pô­so­biť se­baisto, ale zá­ro­veň milo a ot­vo­rene.

Nech­ceš zby­točne vy­vo­lá­vať kon­flikty. Na pri­po­mienky ne­re­a­gu­ješ, na blbé po­známky len myk­neš ple­com, ale za chyby sa ospra­vedl­ňu­ješ. Nech­ceš vy­tŕčať z davu za kaž­dých okol­ností. Mať z ľudí ne­pria­te­ľov, či fank­lub hej­te­rov. Načo?

zdroj: unsp­lash.com

Ne­rada oho­vá­raš za chrb­tom Čo ti vadí? To rad­šej ne­priz­náš, ná­ho­dou by sa stalo, že by to nie­koho ura­zilo, nie­kto by si to vzal k srdcu a v jeho očiach by si za­raz skon­čila. A to predsa ne­máš za po­trebu.

Či už chceš byť naj­lep­šou ver­ziou sa­mej seba alebo len veci ro­biť správne a po­riadne, ne­za­bú­daj, že ich v pr­vom rade ro­bíš sama pre seba.  Všetko, čo si do­te­raz do­ká­zala, stvo­rila, spra­vila, či aj po­ka­zila. To všetko si ty. Ni­kto iný. Žiadny iný člo­vek, nie je ako ty. Ne­správa sa, ne­roz­mýšľa ani inak ne­ko­mu­ni­kuje. Čo spra­víš, spra­víš pre seba. Čo uro­bíš, uro­bíš pre seba. Nie pre os­tat­ných.

zdroj: pe­xels.com

Ne­mu­síš sa ria­diť ne­ja­kými ne­vy­rov­na­nými ná­zormi, od ľudí, ktorí im sotva roz­umejú.
Ko­naj podľa seba. Neh­ľaď na iných. Je to tvoj ži­vot. To, že nie­kto s te­bou ne­sú­hlasí a má iný ná­zor, no a? Veď to je predsa nor­málne. Nedá sa vy­ho­vieť všet­kým. A tí, čo si to berú k srdcu moc osobne, nech sa jed­no­du­cho str­čia…

To, že ťa nie­kto oso­čuje, za to, že ro­bíš veci inak ako os­tatní? Môže ti to byť ukrad­nuté, ak to ro­bíš dobre, je to v po­riadku. Je to jeho ná­zor, ok.

Pa­mä­taj hlavne na to, že za veľa re­ak­cií, a spô­so­bom akým sa k tebe ur­čití ľu­dia sprá­vajú, je čisto ich kom­plex. Za to ty ne­mô­žeš. Ne­snaž sa byť preto milá, zra­ňu­ješ tým len samú seba. Ne­boj sa za­ú­to­čiť. Ne­maj strach po­ve­dať mu do očí, čo si mys­líš.  To predsa nie je zlé. Len so se­bou ne­ne­cháš za­ha­dzo­vať.

Ne­ber si to k sebe a svojmu srdcu ako se­bec­tvo alebo ne­bo­daj re­bels­tvo, to je niečo úplne iné.
Chcem ti len pri­po­me­núť, aby si pri tom všet­kom ne­za­bú­dala na seba. Pre­dov­šet­kým na seba, pre­tože mnoho ľudí na to za­búda. Nauč sa ho­vo­riť nie. Nauč sa veci ro­biť podľa seba, podľa vlast­ného sve­do­mia a ve­do­mia, nie podľa ne­ja­kého ná­vodu. Ne­zá­le­žiac na okol­nos­tiach a ľu­ďoch.

Pre seba. Pre ni­koho iného.

Komentáre