Ak práve te­raz sc­rol­lu­ješ každú so­ciálnu sieť mi­ni­málne pol ho­dinu, pre­hra­bu­ješ sa v ga­lé­rii, či po­ze­ráš stále do­okola nudné vi­deá, ktoré ťa vlastne ani ne­zau­jí­majú, len sa sna­žíš za­biť čas, ktorý by si mala vy­užiť na­prí­klad na štú­dium, tieto riadky sú pre teba.

Ne­máš mo­ti­vá­ciu, to je ti jasné. Si una­vená, aj to ti je jasné, ale čo máš ro­biť, keď máš more po­vin­ností a chuť aku­rát tak ľa­hnúť si do po­stele a spať?

Toto sú „triky“, ktoré som ob­ja­vila po­čas ro­kov prok­ras­ti­ná­cie:

1. Vypi veľa vody

Za krátky čas do seba do­staň čo naj­viac vody (sa­moz­rejme nie 4 litre ale tak cca pol litra). Voda z tela vy­pla­vuje to­xické látky, pre­čis­ťuje ťa najmä fy­zicky ale účinky sú vi­di­teľné aj po psy­chic­kej stránke. Osobne ti mô­žem za­ru­čiť že sa bu­deš cí­tiť viac svieža, tro­chu na­bitá ener­giou a s tým príde aj chuť niečo ro­biť.

2. Ak voda ne­za­berá, káva je cesta

zdroj: unsp­lash.com

3. Zjedz ovo­cie, ze­le­ninu, niečo zdravé plné vi­ta­mí­nov

Ho­ci­jaké čerstvé, su­rové ovo­cie alebo ze­le­nina ťa na­bijú ener­giou takže sa bu­deš cí­tiť lep­šie a sil­nej­šie.

4. Za žiadnu cenu ne­jedz fast food, chipsy, hra­nolky…

Ak zješ pizzu, ham­bur­ger alebo hra­nolky, na chvíľu máš po­cit že si plná a na­brala si množ­stvo ener­gie. No opak je prav­dou. Jedlo z fast fo­odu je plné oleja ktorý tvoje telo po­tre­buje spra­co­vať. Pred­stav si to tak, že telo vy­dáva veľké množ­stvo ener­gie na spra­co­va­nie všet­kých ole­jov a mast­ných, ne­zdra­vých vecí ktoré si zjedla a už ne­os­tane žiadna ener­gia pre teba, aby si sa sú­stre­dila a pra­co­vala. Čím ne­zdrav­šie je jedlo, tým viac s ním telo bo­juje, tým me­nej ener­gie ti ostane. Preto sa možno nie­kedy po obede v Me­káči cí­tiš una­vená a chceš spať.

zdroj: unsp­lash.com

5. Rob si pre­stávky

Je dô­le­žité aby si si od uče­nia od­dýchla a podľa mňa je naj­lepší spô­sob po­zrieť si je­den diel se­riálu. Tak máš presne ur­čený čas kedy ti pauza skončí. Na­roz­diel od toho, aby si strá­vila ho­diny na Ins­ta­grame, máš takto ča­sovo ob­me­dzenú pre­stávku podľa toho ako dlhá časť se­riálu to je.

6.  Ap­li­ká­cia AppB­lock

Ak sa ne­vieš od­tr­hnúť od so­ciál­nych sietí stiahni si túto appku, ktorá ti na čas, ktorý si sama ur­číš za­blo­kuje ap­li­ká­cie, ktoré sú pre teba ru­šivé. Je to dobrá po­môcka, ak sa ne­do­ká­žeš jed­no­du­cho sú­stre­diť.

7. Mo­ti­vačné ci­táty, po­zi­tívny ľu­dia okolo teba

To čo si čí­taš, s kým sa stre­tá­vaš alebo na čo po­ze­ráš má veľký efekt na tvoju ná­ladu a aj na ener­giu. Buď s ľuďmi ktorí ti ener­giu do­dá­vajú na­miesto toho, aby ti ju brali. Snaž sa na so­ciál­nych sie­ťach sle­do­vať čo naj­viac po­zi­tív­nych ľudí z kto­rých ide dobrá ener­gia a ur­čite sa trošku na­lepí aj na teba. Čí­taj si ci­táty. To je vec, ktorá ma do­káže na­kop­núť vždy.

zdroj: unsp­lash.com 

V čase, keď sa ti bude da­riť si na­píš pár viet o tom, ako si práve te­raz šťastná a ako sa ti darí, aby si sa k tomu mohla vrá­tiť, keď sa bu­deš cí­tiť slabá a de­mo­ti­vo­vaná.

Komentáre