Čí­taš dobre. Re­tro opäť hlási svoj co­me­back a to vo veľ­kom štýle. Trendy 90. ro­kov sa opäť vra­cajú na scénu. S tým, čo náj­deš v šat­níku svo­jej mamy bu­deš hviez­dou tejto je­sene. Ak si bola do­te­raz pre­sved­čená, že tieto trendy sa už ni­kdy ne­vrá­tia späť na móla sve­to­zná­mych mód­nych pre­hlia­dok, tak si na omyle.

In­špi­rá­cie pri vý­bere tých správ­nych nie je ni­kdy dosť. Preto sme pre teba pri­pra­vili zo­znam tých, ktoré by podľa Od­zadu ne­mali chý­bať ani v tvo­jom šat­níku.

1. To­pánky na vy­so­kej plat­forme

2. Over­size mi­kiny

3. Ro­láky

4. Štri­ko­vané svetre

5. Over­size bunda

6. Pli­so­vané bundy

Komentáre