H&M patrí k špičke vo fas­hion prie­mysle, a preto sme aj my v OD­ZADU ne­tr­pez­livo ča­kali na pred­sta­ve­nie no­vej ko­lek­cie STU­DIO. Opla­tilo sa. 🙂 Mi­ni­ma­liz­mus, než­nosť a štýl, tak sa dájú de­fi­no­vať mo­dely z tejto rady.

Aby sme ti celý zá­ži­tok pri­blí­žili, pri­ná­šame ti aj krátky vlog o no­vej ko­lek­cii STU­DIO zo sho­wro­omu H&M. Naše vlo­gerky si vy­skú­šali pár out­fi­tov. Ktorý z nich by si si vy­brala ty? 🙂

Nová ko­lek­cia H&M Stu­dio je presne to, po čom by si mala siah­nuť. Keď som včera po­ze­rala on­line pre­hliadku z Pa­ríža, bola som une­sená. Mo­delky, ktoré krá­čali po móle boli krásne, štý­lové a zá­ro­veň nežné a žen­ské. Mi­ni­ma­liz­mus vládne svetu a táto ko­lek­cia je toho ži­vým dô­ka­zom. Na­vyše tým, že ko­lek­cia je la­dená do ne­ut­rál­nych tó­nov, lahko ju skom­bi­nu­ješ. Ok­rem toho nie­kedy stačí je­den ta­kýto kú­sok a teba si všimne úplne každý. Ko­lek­cia H&M Stu­dio presne po­tvr­dila, že ne­ut­rálne tóny a nežné strihy sú sexi.

Na ko­lek­cii je su­per aj to, že pre­hliadka bola včera ve­čer, no už od pol­noci si si mohla kú­piť, to čo sa ti pá­čilo na on­line na stránke. Ak nie si nad­šená z on­line na­ku­po­va­nia, od dnes rána majú všetko aj v ob­cho­doch. Ur­čite sa tam choď po­zrieť, lebo sa oča­káva, že ko­lek­cia sa rýchlo vy­predá. Vy­skú­šaj si ob­le­če­nie, ktoré ešte len včera bolo na mó­lach. A tu je malá ukážka vče­raj­šej pre­hliadky:

Screen Shot 2017-03-02 at 10.14.47

hm.com

Screen Shot 2017-03-02 at 10.14.20

hm.com

Screen Shot 2017-03-02 at 10.19.03

hm.com

Screen Shot 2017-03-02 at 10.20.21

hm.com

 

Komentáre