Možno sa práve na­chá­dzaš vo fáze, kedy si si pre­šla roz­cho­dom a po­maly sa z toho zo­ta­vu­ješ a za­bú­daš. Pri­pra­vu­ješ sa na nový vzťah a te­šíš sa čo všetko vzru­šu­júce ti pri­ne­sie. Preto pri­chá­dza na rad ví­da­nie sa s no­vými mužmi a ran­de­nie s tými, ktorí by mohli byť tvoji po­ten­ci­onálni par­tneri. Ak si práve stretla muža, z kto­rého iró­nia priam vy­ža­ruje na všetky strany a ty vá­haš, či práve ta­ké­hoto muža po­tre­bu­ješ vedľa seba, uká­žem ti dô­vody, že to s ním vô­bec ne­musí byť zlé 🙂

  1. Ta­kýto typ muža je vždy úp­rimný

Pri ňom jed­no­du­cho vieš, že všetko čo po­vie, myslí úp­rimne a zo srdca. Možno sa ti bude zo za­čiatku zdať, že všetko čo po­vie, je iró­nia a sú to len prázdne reči do vetra, ale po čase zis­tíš, kedy vtip­kuje a kedy to na­ozaj myslí vážne. Preto bu­deš ve­dieť vy­cí­tiť, že jeho slová sú prav­divé.

  1. Vždy ťa ro­zo­smeje a po­drží

Ako­koľ­vek zlú ná­ladu máš alebo ťa niečo trápi, on ťa svo­jim hu­mo­rom do­káže pod­pic­hnúť a po­vzbu­diť. Alebo keď prí­deš do­mov po nie veľmi úspeš­nom dni a vieš, že ti vy­čarí úsmev na tvári svo­jimi vtip­nými po­znám­kami. S ním sa jed­no­du­cho bu­deš veľa smiať a vieš, že bude pri tebe stáť.

  1. Za­chráni každú trápnu si­tu­áciu

Či už sa stane tra­pas na ro­din­nej oslave alebo len me­dzi vami dvoma v po­steli pri ne­vy­da­re­nej po­steľ­nej kre­ácii, do­káže všetko ob­rá­tiť na srandu s jeho cha­rak­te­ris­tic­kým hu­mo­rom. Ne­mu­síš sa preto báť, že na­stane trápne ti­cho a ty ne­bu­deš ve­dieť ako vy­kľuč­ko­vať z da­nej si­tu­ácie. Oce­níš to v kaž­dej si­tu­ácii a bu­deš vďačná, že na­šťas­tie všetko ne­be­rie prí­liš vážne.

  1. Zau­jíma sa o teba, a to veľmi

Áno, nie je to s ním práve naj­jed­no­duch­šie a na prvý po­hľad sa ti vô­bec ne­bude zdať ako ne­sku­točne mi­lu­júci člo­vek, ale po čase zis­tíš že má na­ozaj veľké srdce, ktoré do­káže mi­lo­vať, aku­rát to ne­dáva tak často na­javo. Keď mu dáš šancu a on ti pre­javí aký na­ozaj je, vtedy uvi­díš, že jeho ži­vot nie je iba samá iró­nia a ro­be­nie si srandy z dru­hých, ale sú to aj sku­točné city, z kto­rých do­káže vznik­núť hl­boká láska.

  1. Je s ním vždy sranda a ne­bu­deš sa nu­diť

Toto ani ne­treba viac ro­zo­be­rať, stále bu­dete spolu za­ží­vať nové a nové zau­jí­mavé chvíle a dob­ro­druž­stvá.

 

Preto mu ur­čite daj šancu a ur­čite to s ním skús, uvi­díš že to bude stáť za to !

foto: pin­te­rest

 

Komentáre