Už si una­vená ľuďmi, ktorí sú nar­cis­tickí a ktorí s za­obe­rajú len se­bou. Už si una­vená z ľuďmi, ktorí sa ani ne­ob­ťa­žujú spý­tať, ako sa máš a či si v po­riadku. Ne­us­tále hľa­dáš niečo viac. Ne­hmotnú, jed­no­du­chú lásku, ktorú však vraj ni­kdy ne­mô­žeš nájsť. Pri­tom ti to príde, že by to mala byť sa­moz­rej­mosť. Alebo to už ne­platí? 

Chceš nie­koho, kto ti na­píše „dobré ráno“. Nie preto, lebo ho chceš vlast­niť a po­tre­bu­ješ si s ním ne­us­tále pí­sať, ale preto, lebo chceš, aby sa zau­jí­mal a aby aj on chcel byť as­poň sú­čas­ťou tvojho rána.

Chceš nie­koho, kto sa ne­bude han­biť s te­bou ran­diť. Kto bude chcieť zdie­ľať s te­bou po­city a s kým to bude hl­b­šie. Chceš nie­koho, kto vy­jadrí svoje emó­cie a kto sa bude zau­jí­mať o to, aký máš deň.

Randi s nie­kým, kto ti na­píše „dobré ráno“, pre­tože si na teba spo­me­nul a chce ti skrátka za­že­lať pekný deň. Chceš nie­koho, kto ti od­halí svoje po­city a kto bude s te­bou zdie­ľať ra­dosti a sta­rosti. Kto ťa bude ne­chá­vať bez po­chyb­ností a pri kom sa bu­deš cí­tiť rov­no­cenne.

 

Randi s nie­kým, kto sa bude zau­jí­mať o tvoje sny či plány a kto s te­bou ráta do bu­dúcna. Kto s te­bou nie je len zo sa­moty, ale preto, lebo ťa chce a túži po tebe. S kým láska bude jed­no­du­chá a ne­bude o trá­pení, ale o skve­lých zá­žit­koch. Randi s nie­kým, kto ťa bude mo­ti­vo­vať a pri kom sa bu­deš cí­tiť v bez­pečí.

Randi s nie­kým, kto ťa bude chcieť po­vzbu­diť a kto chce, aby si ho­vo­rila o tom, čo ťa trápi a čo ťa teší. Kto s kaž­dým jed­no­du­chým ges­tom ťa bude uis­ťo­vať v tom, že je to ten správny člo­vek v tvo­jom ži­vote. Kto sa ne­musí na­silu sna­žiť, ale s kým to bude jed­no­du­ché.

Randi s nie­kým, kto o tebe pre­mýšľa ako o tej, ktorú chce mať vo svo­jom ži­vote, lebo si ju váži, nie kvôli ma­jet­níc­kosti.

Komentáre