„Rad­šej bu­dem žiť sama, než žiť s nie­kým, kto sa na mňa díva ne­správ­nymi očami.“- Jane Bir­kin

Keď sme boli mlad­šie, mys­leli sme si, že je úplne v po­riadku, ak sa môžme kvôli nie­komu me­niť. Áno, láska hory pre­náša, môže byť po­učná a môžme sa zme­niť. Ale nie s tým úmys­lom, že po­tre­bu­jeme nie­komu vy­ho­vieť. Že po­tre­bu­jeme nie­koho oča­riť.

Drahá, ak sa nie­kto díva na teba ne­správ­nymi očami, ver, že aj on je ten ne­správny.

„Mi­lo­vať nie­koho a byť mi­lo­vaná pre mňa zna­mená veľmi veľa. Vždy si z toho ro­bím srandu, ale nie to práve to, o čom sní­vame? Byť as­poň tro­chu mi­lo­vaní?“ – z filmu Be­fore Sun­rise

Ako sa ho­vorí, hľa­dáš toho, kto hľadá teba. A ve­rím, že ty sa na nie­koho nech­ceš po­ze­rať ne­správ­nymi očami. Prečo si teda ob­čas vy­be­ráme mu­žov, na kto­rých nám ne­vadí, ak sa na nás po­ze­rajú ne­správ­nymi očami? Že nás vi­dia inak, ako sme sku­točne stvo­rené a ako sku­točne cí­time? Sna­žíme sa me­niť, pris­pô­so­biť pre­tože si mys­líme, že kvôli láske sa jed­no­du­cho zme­niť mu­síme! Láska nás mení, to áno. Ale pri­ro­dzene, že si to ani ne­všim­neš. Že si ani ne­uve­do­mu­ješ, že sa stá­vaš lep­šim člo­ve­kom.

Hľa­daj nie­koho, kto sa bude na teba po­ze­rať správ­nymi očami. Koho ne­bu­deš mu­sieť ohu­ro­vať, pri kom sa ne­bu­deš mu­sieť na­silu me­niť. Pri kom sa bu­deš cí­tiť sama se­bou a na koho sa tiež bu­deš po­ze­rať správ­nymi očami.

Rad­šej bu­dem žiť sama, ako s nie­kým, kto sa na mňa díva ne­správ­nymi očami. Rad­šej bu­dem sama, akoby som mala niečo pred­stie­rať. Rad­šej bu­dem sama, ako by som sa mala cho­vať ne­pri­ro­dzene.

Láska sa ne­vyp­ro­suje a aáno, ob­čas je až pe­kelne slepá. Ale ver, že čo­skoro prí­deš na to, či sa nie­kto na teba díva ne­správ­nymi očami alebo či sa ty na nie­koho po­ze­ráš ne­správ­nymi očami.

„Ne­snaž sa ľudí zme­niť. Rad­šej urob re­a­lis­tické roz­hod­nu­tie, či ich vo svo­jom ži­vote chceš alebo nie, na zá­klade toho, kým sú. Nie na zá­klade toho, kým chceš, aby boli.“

Po­ze­raj sa očami lásky, no aj očami re­a­lity. Je­dine vtedy náj­deš nie­koho, kto sa na teba bude po­ze­rať tými správ­nymi očami.

Komentáre