Verný strážca, maz­ná­čik, lo­vec, ale v pr­vom rade náš naj­lepší pria­teľ. Pes nie je vec, je to člen ro­diny, ktorý nám do­káže vy­ča­riť úsmev na tvári aj v tom naj­hor­šom ob­dobí. Na­sle­du­júce fo­to­gra­fie po­u­ka­zujú na to, ako veľmi nás naši chl­patí mi­lá­či­ko­via mi­lujú.

Upo­zor­ne­nie: tieto fo­to­gra­fie roz­to­pia aj to najc­hlad­nej­šie srdce <3

zdroj: @Ze­roT­witch / Im­gur

zdroj: © lou­ie­baur / red­dit

zdroj: © edi­lima / Im­gur

zdroj: © Gu­y­gan / red­dit
zdroj: © Le­ar­nedB­ra­very / red­dit
zdroj: © La­me­Sau­cey / red­dit
zdroj: © Skank­Boy / red­dit
zdroj: © PN­Wsea / red­dit
zdroj: © Wub­Wub­Ding / red­dit
zdroj: © pha­y­tal / red­dit
zdroj: © Gal­lo­wboob / red­dit

zdroj: © Lou­vin / red­dit

zdroj: © ma­jor­champ / red­dit

Komentáre