Sláv­nostné za­há­je­nie šies­teho roč­níka mód­neho po­du­ja­tia Fas­hion LIVE! v Sta­rej trž­nici v Bra­ti­slave od­štar­to­val prvý pre­hliad­kový deň veľ­ko­le­pou ne­tra­dič­nou scé­nou, ktorá oča­rila všet­kých náv­štev­ní­kov. Troj­dňový módny ma­ra­tón ot­vo­rili naj­nov­šie ko­lek­cie di­zaj­né­rov Do­roti Vojt­ko­vej, Maji Bo­žo­vič, Petry Ku­bí­ko­vej, Pavla Den­disa a ne­chý­bali ani módne značky HAAZ a ROZ­BORA COU­TURE.

Náv­štev­níci za­žili hneď prvý deň od­ha­le­nie dlho oča­ká­va­nej ne­tra­dič­nej scény a pre­hliad­ko­vého pó­dia, ktoré boli re­a­li­zo­vané pod ve­de­ním ar­chi­tekta Petra Gondu. V oboch sa od­ra­zila aj nová téma po­du­ja­tia „Ma­te­riál a rôzna práca s ním“. Po­u­žité tex­tí­lie me­rali spolu až 1466 met­rov. Scéna pri­niesla ta­jomnú at­mo­sféru, ktorú pod­po­ro­valo aj pre­hliad­kové mólo vy­tvo­rené do ma­gic­kého kruhu. Mo­delky ot­vo­rili prvý deň mód­neho po­du­ja­tia v naj­nov­šej ko­lek­cii značky Pre­ľude od di­zaj­nérky Do­roti Vojt­ko­vej, ktorá spo­jila tra­dičné ľu­dové mo­tívy s mo­der­nými in­špi­rá­ciami. Pri­ví­tali sme aj no­vá­čika Fas­hion LIVE! módnu značku HAAZ a ne­chý­balo ani za­stú­pe­nie zo sveta udr­ža­teľ­nej módy, ku kto­rej hlav­ným slo­ven­ským pred­sta­vi­te­ľom patrí di­zaj­nérka Maja Bo­žo­vič. V ne­skor­ších ve­čer­ných ho­di­nách ste mohli vi­dieť di­zaj­nérku Petru Ku­bí­kovú s naj­nov­šou ko­lek­ciou UN­DER/CO­VER pre je­seň a zimu, či mla­dého ta­len­to­vého di­zaj­néra Pavla Den­disa, ktorý svo­jou tvor­bou od­ka­zuje na mýty, le­gendy a tra­dí­cie. O zá­ver ve­čera sa po­sta­rala módna značka ROZ­BORA COU­TURE s udr­ža­teľ­nou ko­lek­ciou, ktorá spadá pod hnu­tie Slow Fas­hion.

17:00 – Pre­ľude – Do­roti Vojt­ková

Di­zaj­nérka Do­roti Vojt­ková spra­co­váva slo­ven­ské ľu­dové ume­nie do svo­jich ko­lek­cií už od po­čiatku jej tvorby. Za­lo­že­ním značky Pre­ľude tú­žila vy­tvo­riť pries­tor pre ženy, ktoré už ve­dia čo chcú, sú hrdé na svoju iden­titu a zá­leží im na kva­lite a pô­vode toho, čo no­sia. Pre­ľude zna­mená za­čia­tok, niečo, čo tu bolo dávno pred nami, his­tó­ria, ktorá nás for­muje alebo tra­dí­cie, ktoré sú na­šou sú­čas­ťou. Tvorba mo­der­ných ode­vov in­špi­ro­va­ných na­šim slo­ven­ským ľu­do­vým ume­ním je braná ako po­sla­nie, od­kaz na­šej ge­ne­rá­cii. Váži si ori­gi­na­litu a je­di­neč­nosť. Nová ko­lek­cia sa vy­zna­čuje po­u­ží­va­ním prí­rod­ného ľanu, ba­vlny a hod­vábu.

18:00 – HAAZ

No­vá­či­kom na Fas­hion LIVE! je značka HAAZ, ktorá pred­sta­vila ko­lek­ciu cha­rak­te­ris­tickú ne­tra­dič­nými pre­po­je­niami. Náj­deme v nej rôz­no­rodé ma­te­riály od syn­te­tiky, ko­žu­šín a sa­té­nov až po rôzne kože. 

Značka HAAZ sa orien­tuje pre­važne na dám­sku módu, ale za­čiat­kom tohto roka však za­čala aj s tvor­bou pre pá­nov. Značka sa cha­rak­te­ri­zuje svo­jou je­di­neč­nos­ťou, vy­tvá­ra­ním ori­gi­nál­nych kús­kov, ktoré nie sú kaž­do­denné a vy­uží­va­ním ne­tra­dič­ných ma­te­riá­lov. Svo­jou tvor­bou sa chce od­lí­šiť od bež­ného ste­re­otypu a pri­niesť od­váž­nosť, ale aj kú­sok expe­ri­mentu svo­jim no­si­te­ľom.

19:00 – Maja Bo­žo­vič

Di­zaj­nérka Maja Bo­žo­vič, po­chá­dza­júca zo Srb­ska, sa vo svo­jom kre­a­tív­nom ate­li­éri za­oberá udr­ža­teľ­nou mó­dou avan­tgard­ného lu­xus­ného štýlu. Kon­cept naj­nov­šej ko­lek­cie Over­view sa viaže na po­city au­tor­kinho 10 roč­ného pô­so­be­nia na Slo­ven­sku. Ko­lek­cia zná­zor­ňuje vlastnú per­cep­ciu po­ci­tov o iden­tite kul­túry s kto­rou sa stretla, a kde te­raz žije. Jedna z hlav­ných ide­ových in­špi­rá­cií k tejto téme je práca slo­ven­ského so­chára Šte­fana Papča a jeho vý­stava Psyho-ver­ti­cal. Pri tejto ko­lek­cii vznikla spo­lu­práca s tex­til­nou diel­ňou D’Art za­me­ra­nou na tech­niku pls­te­nia a tex­til­nou vý­tvar­níč­kou Hen­rie­tou Kur­či­ko­vou. Me­dzi naj­viac za­stú­pené ma­te­riály patrí or­ga­nická ba­vlna, po­pe­lín, upcycle po­ly­es­ter a ši­fón. Vznik ko­lek­cie pod­po­ril Fond na pod­poru ume­nia.

20:00 – Pa­vol Den­dis

Di­zaj­nér Pa­vol Den­dis patrí me­dzi hlav­ných pred­sta­vi­te­ľov na­stu­pu­jú­cej mla­dej fas­hion ge­ne­rá­cie. Je čerstvým ab­sol­ven­tom Ate­li­éru odev­ného di­zajnu na Vy­so­kej škole vý­tvar­ných umení v Bra­ti­slave. Vo svo­jich ko­lek­ciách pre­pája kla­sické re­meslo s mo­der­nými prv­kami a svo­jou tvor­bou sa snaží roz­prá­vať prí­behy, ktoré od­ka­zujú na tra­dí­ciu, mýty a le­gendy. Tému do­pĺňajú aj po­u­žité prí­rodné ma­te­riály, ako ba­vlna, vlna, ľan a koža. Tvorba je za­me­raná najmä na pán­ske ko­lek­cie, v kto­rých pre­pája kla­sické re­meslo s mo­der­nými prv­kami, čis­tými de­tailmi a vý­raz­ným sty­lin­gom.

Nová ko­lek­cia Vale Of Te­ars, čiže Sl­zavé údo­lie od­ráža ak­tu­álnu ná­ladu di­zaj­néra a veci, ktoré pri­chá­dzajú do jeho ži­vota. Mo­men­tálne je to najmä o má­gii, ča­ro­dej­níc­tve a me­lan­chó­lii. Di­zaj­nér sa za­hráva s at­mo­sfé­rou ta­jom­stva, ktoré ob­čas po pre­hliadke za­ne­chá v pub­liku. Dô­le­ži­tou sú­čas­ťou ko­lek­cie je práve emó­cia, ktorú to v náv­štev­ní­koch za­ne­chá. Spolu s Pat­ri­kom Ga­ra­yom vy­tvo­rili ry­tinu ta­ro­to­vej karty, ktorá je pre­ne­sená v gra­fic­kej forme aj do mo­de­lov v ko­lek­cii.

20:00 – Petra Ku­bí­ková

Pre di­zaj­nérku pô­so­biacu v Bra­ti­slave sú ty­pic­kými ele­mentmi jej tvorby šty­li­zá­cia tva­rov, jed­no­du­chosť, stro­hosť, silná geomet­ria a ľahká kom­bi­no­va­teľ­nosť. In­špi­rá­ciu na­chá­dza v Ja­pon­sku, najmä v To­kiu a jeho špe­ci­fic­kej at­mo­sfére, v ar­chi­tek­túre a de­ji­nách ume­nia.

Na Fas­hion LIVE! pre­zen­to­vala naj­nov­šiu ko­lek­ciou UN­DER/CO­VER pre je­seň a zimu A/W 2018. Do­mi­no­vali zvr­ch­níky, plášte, ka­báty či bundy, ktoré sa vďaka svojmu uni­ver­zál­nemu strihu môžu me­dzi se­bou vrstviť a kom­bi­no­vať. V ma­te­riá­loch sa ob­ja­vila najmä vlna, ba­vlna, ale aj šuš­ťá­ko­viny, či vet­rov­ko­viny a me­dzi do­pl­n­kami do­mi­no­vala koža. Ko­lek­cia bola do­pl­nená to­pán­kami v spo­lu­práci so znač­kou Wo­jas.

21:00 – ROZ­BORA COU­TURE

Ri­chard Roz­bora BA(Hons) ako re­pre­zen­tant fi­lo­zo­fie slow fas­hion roz­ši­ruje po­ve­do­mie o dl­ho­dobo udr­ža­teľ­nej móde, ktorú cha­rak­te­ri­zuje vy­soká kva­lita spra­co­va­nia a ma­te­riá­lov, nad­ča­so­vosť a tr­vác­nosť. Must have, krásne, ori­gi­nálne, re­álne, es­te­tické, prak­tické, no­si­teľné, s mož­nos­ťou kom­bi­no­va­nia. Vo svo­jej tvorbe re­špek­tuje eko­lo­gické prin­cípy, pre­fe­ruje pri­ro­dzenú krásu, ne­ná­padný lu­xus a kom­fort v je­di­neč­nom pre­ve­dení. Ne­chý­bajú štý­lové a so­fis­ti­ko­vané mo­dely v at­rak­tív­nom di­zajne, vhodné pre biz­nis, bežné no­se­nie, či spo­lo­čen­ské prí­le­ži­tosti.

Nová udr­ža­teľná ko­lek­cia pre rok 2019 spadá pod hnu­tie Slow Fas­hion a za­hr­ňuje naj­kva­lit­nej­šie ma­te­riály od pré­mi­ových európ­skych vý­rob­cov. Náj­deme me­dzi nimi hod­váb,  mäkkú vlnu, ba­vl­nený za­mat, bro­kát, ino­va­tívne a ob­ľú­bené úp­lety zo 100% me­rino vlny, elas­tický sa­tén a ďal­šie.

Po­čas troch pre­hliad­ko­vých dní v Sta­rej trž­nici si môžu náv­štev­níci v rámci šies­teho roč­níka Fas­hion LIVE! po­zrieť, vy­skú­šať alebo na­kú­piť aj ori­gi­nálne di­zaj­nér­ske kúsky v sho­wro­omoch na po­schodí. Za­stú­pe­nie lo­kál­nych zna­čiek je na­ozaj pes­tré, te­šia sa na vás LukZU de­sign, Smile for Sum­mer, In­ti­mate sto­ries, pletka, ála Palla, TA­MARA, Petra Ko­vacs, DO­NEE The La­bel, pj­bi­jou, BIELA, AN­DREY, IZI­PIZI – SII BRAND, Mylo, Yo­ora stu­dio, Mas­za­ryk, SE­VE­RANKA, RI­VICA, mo­ikoo, Cré­eme a Lu­cia Kurthi. Zá­ro­veň máte po­čas pre­hliad­ko­vých dní prí­le­ži­tosť vi­dieť aj zau­jí­mavú vý­stavu di­zaj­nérky Má­rie Štrá­ne­ko­vej ref­lek­tu­júcu veľmi dô­le­žitú a ak­tu­álnu tému – udr­ža­teľ­nosť v mód­nom prie­mysle.

Dnes vás po­zý­vame už na druhý pre­hliad­kový deň, v kto­rom si ne­ne­chajte ujsť di­zaj­nérky z Čiech ako Ka­te­řinu Ge­is­le­rovú a Te­rezu Vu, pán­sku módu za­stúpi značka Bla­žek, ob­ľú­be­ného di­zaj­néra Bo­risa Ha­nečku v spo­lu­práci s Da­nou Vo­dou, ale čaká vás aj sa­mos­tatná pre­hliadka jeho no­vej ko­lek­cie. Ne­budú chý­bať ani ta­len­to­vaní štu­denti Ate­li­éru odev­ného a tex­til­ného di­zajnu z Ústí nad La­bem. Je sa na čo te­šiť!

Lís­tky na módne po­du­ja­tie Fas­hion LIVE! 2018 ako aj na af­ter­party je možné za­kú­piť si v pred­pre­daji na www.in­vi­ton.sk alebo priamo na mieste po­du­ja­tia.

 

 

Tla­čová správa Fas­hion LIVE!

Komentáre