Na stred­nej i vy­so­kej som pat­rila me­dzi tých, ktorí moc ne­pijú. Teda skoro vô­bec, do­kým ne­za­žijú na­ozaj veľké pre­ho­vá­ra­nie, po­kiaľ má nie­kto na­rodky. Ale i to na­ozaj slušne, ma­xi­málne 3 po­há­riky. A úp­rimne, po­tom ma za­čne mo­tať.

Nej­dem Ťa pre­svied­čať, aké je to od­porné, aké zlé účinky to má, ako v tom opo­jení diev­čatá vy­ze­rajú oveľa me­nej prí­ťaž­li­vej­šie. Som ná­zoru, že ži­vot si máš uží­vať na­plno, ako len vlá­dzeš. Ale pre mňa „žiť na­plno“, ne­zna­mená piť na­plno.

Úp­rimne ľu­dia, nie som veľmi zá­sa­dová, nie som kon­zer­va­tívna, ale čo, sakra, vi­díte na tom chľaste? Uzná­vam, na druhý deň so smie­chom spo­mí­nate, čo ste ho­vo­rili, či ako sa cí­tili, že ste as­poň na chvíľu za­budli na prob­lémy a na toho de­bila, čo Vám zlo­mil srdce. Chá­pem to. Ale mne to proste ne­stojí zato. I keď te­raz na to na­ozaj so smie­chom spo­mí­nam, ale vtedy, keď som za­žila svoju prvú opicu, veľmi som si na­dá­vala. Nič som si po­riadne z pre­doš­lej noci ne­pa­mä­tala, ok­rem toho, že som vra­cala na zá­chode u cu­dzích na byte. Oni, keďže sú zvyk­nutí a často pijú, to brali ako ne­po­cho­pi­teľné, prečo sa, sakra, ospra­vedl­ňu­jem. Veď vraj je to nor­málne. Uve­do­mila som si, že ro­bím zlé roz­hod­nu­tia a ne­mám kon­trolu nad se­bou ani za triezva nie­kedy, nie to ešte za opi­tosti. Možno je nor­málne, že ženy pijú. A ne­ho­vo­rím o na­šom skve­lom vínku či pár ne­vin­ných po­há­ri­koch. Ja mys­lím na­ozaj­stné pi­tie, ktoré sa ráta vy­pi­tými fľaš­kami. Kedy vi­dím na párty mladé dievča v rôz­nych po­lo­hách, so zvlášt­nym po­hľa­dom, sna­žiace sa byť veľmi sexi a nad ve­cou. Pri­tom mi to príde ako veľmi lacná zá­le­ži­tosť.large-8

foto: we­he­ar­tit.com

Dobre, asi je to pekná fotka na pin­te­reste, we­he­ar­tit a po­dob­ných we­boch, kde Vás ka­moška drží za vlasy, po­kiaľ vy zvra­ciate a ešte pop­ri­tom dr­žíte v jed­nej ruke po­há­rik. Vraj je to sexy, trendy a ne­viem čo všetko. Ale v nor­mál­nom ži­vote si vtedy na­dá­vate, prečo ste sakra ne­boli roz­um­nej­šie a na druhý deň sa ne­viete dať do­kopy. Ja ne­od­cu­dzu­jem al­ko­hol, po­kiaľ ne­pi­jete každý deň a ne­sna­žíte sa za­pad­núť. Pre mňa to proste nie je stre­do­bod ves­míru a po­vin­nosť mla­dých. V pod­state som na to pat­rične hrdá. Celý ži­vot som v ob­klo­pení ľudí, ktorí ne­pijú len čistú vodu. Ale akosi ne­chá­pem zmy­sel. Ne­chutí mi to, smrdí to, bolí z toho hlava a vždy to mu­sím za­pí­jať 2 deci ko­fo­lou, aby som stále ne­malá takú kyslú tvár. Is­tým spô­so­bom sa mi to aj zne­chu­tilo, možno vše­mož­nými ra­dami mo­jich ro­di­čov, uči­te­ľov či ne­us­tá­lych re­klám. Neh­rám sa na slušné či dobré dievča. Proste taká som. Za­ba­vím sa s pria­teľmi i s po­há­rom dob­rého vína či na­ča­po­va­nej ko­foly. Ne­ná­vi­dím ro­biť na­silu to, čo nech­cem a nech­cem byť za každú cenu zau­jí­mavá. Možno to presne mňa/teba/Vás, robí od­liš­nými. My, žen­ské ktoré ne­ob­ra­ciame fľaše do­okola, keď nás naši najd­rahší sklamú, si rad­šej po­ke­cáme s dob­rou ka­ma­rát­kou, pus­tíme filmy alebo sa sna­žíme čo naj­viac ces­to­vať a prísť na iné myš­lienky.

 

Zase som pila, zase som pila
Stá­vam sa vul­gár­nou, keď pi­jem

Ideme hore do ku­chyne a vra­víme
“Ako do pekla sa to stalo?”
Oh baby, celú noc bu­deme opití
Po­sledná vec, na ktorú si spo­mí­nam sú naše
Nád­herné o seba sa trúce telá v tom klube
Opití lás­kou

foto: we­he­ar­tit.com

Komentáre