…tak si ma zís­kaj.

An­to­ine de Saint-Exu­péry v jeho naj­zná­mej­šej knihe Malý princ ve­del veľmi dobre o čom píše. V mo­jom na­job­ľú­be­nej­šom prí­behu o skro­te­nej líške sa skrýva viac, než sa na prvý po­hľad môže zdať.  Prob­lém, ktorý je v sú­čas­nej dobe vo vzťa­hoch po­pu­lárny a stre­tá­vam sa s ním cel­kom často je tr­vác­nosť vzťahu. Dnes už  do­konca exis­tujú rôzne úsmevné vtipy o tom, akú krátku ži­vot­nosť majú nie­ktoré vzťahy. My ľu­dia sme ne­tr­pez­liví. Chceme veľa vecí, a chceme ich čo naj­skôr. Ak sa nám nie­kto za­páči, sna­žíme sa ho zo všet­kých síl zís­kať. Čím skôr – tým lep­šie. Ne­dá­vame si toľko ná­mahy s tým, aby sme ho dobre spoz­nali. Často nám sta­čia zá­kladné in­for­má­cie o člo­veku, pre kto­rého strá­came hlavu. Do­slova pa­dáme do lásky. Škoda len, že je pre nás tento pád často veľmi bo­les­tivý.

zdroj: unsp­lash.com

V prí­behu o líške a ma­lom prin­covi je krásne opí­saná pod­stata vy­tvo­re­nia puta. Je to pri­ro­dzený pro­ces, kedy si po ma­lých kús­koch zís­ka­vame nie­koho nák­lon­nosť. Líška sa kaž­dým dňom pri­bli­žuje o kú­sok bliž­šie. A malý princ sa po­stupne za­čína te­šiť na ho­dinu, kedy ju má opäť uvi­dieť. Po­maly sa mu do­stáva pod kožu a z líšky, kto­rých je na svete ti­síce, sa práve tá jeho stáva je­di­neč­nou. Kiežby sme si z tohto ve­deli zo­brať prí­klad.

Do­prajme si do­sta­tok času na to, aby sme sa tak­po­ve­diac skro­tili. Ne­chajme si pries­tor na to, aby sme dru­hého dobre spoz­nali. Zis­time , čo má rád, čo sa mu páči a čo nie. Aké má ná­zory a po­stoje. Nič, čo sa vy­bu­duje zo dňa na deň ne­môže tr­vať veľmi dlho. Práve čas, ktorý sme in­ves­to­vali do spoz­ná­va­nia inej osoby ju robí tak dra­ho­cen­nou.

Buď di­voká, po­kým ne­náj­deš nie­koho, kto stojí za to.

Od­ha­ľuj sa po­stupne a po­maly.

Do­voľ nie­komu byť jeho líš­kou…

…ale až po tom, čo si ťa skrotí.

Komentáre